o slovenské literatuře

štítky

77 knih


Česká a slovenská literatura v exilu a samizdatu 60% Česká a slovenská literatura v exilu a samizdatu 1991, Václav Burian

Redaktor: Lubomír Machala. Informatorium pro učitele, studenty i laiky vychází v zásadě ze skripta Česká a slovenská literatura v exilu a samizdatu (Olomouc 1990). Původní text byl věcně opraven, krácen, ale i přepracov... více


Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež do roku 1960 80% Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež do roku 1960 2007, Ondrej Sliacky

Prvé literárnohistorické dielo o vývine slovenskej literatúry pre deti mládež od osvietenských počiatkov do polovice 60. rokov 20. storočia. V publikácii nejde len o chronologické zoraďovanie faktov, ale aj o výklad jedn... více


Slovenská literatúra pre deti a mládež 1990-2008 60% Slovenská literatúra pre deti a mládež 1990-2008 2010, Anton Lauček

Publikácia sa usiluje zmapovať slovenskú literárnu tvorbu určenú deťom a mládeži, ktorá vychádza od roku 1990 až po súčasnosť. Úlohou publikácie je pomôcť hlavne študentom slovenského jazyka a literatúry, budúcim učiteľo... více
Antológia staršej slovenskej literatúry 80% Antológia staršej slovenskej literatúry 1981, Ján Mišianik

V antológii sú zastúpené všetky žánre: poézia, próza, dráma, náučná spisba a korešpondencia. Ťažisko výberu je v textoch zo 17. a 18. storočia. více


Dejiny staršej slovenskej literatúry 100% Dejiny staršej slovenskej literatúry 1958, Jozef Minárik

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Dejiny slovenskej literatúry II. 100% Dejiny slovenskej literatúry II. 2007, Stanislav Šmatlák

Druhý zväzok Dejín slovenskej literatúry pokrýva z časového hľadiska 19. storočie (klasicizmus, romantizmus a realizmus) a prvú polovicu 20. storočia. více


Historický žáner v slovenskej próze 100% Historický žáner v slovenskej próze 2008, René Bílik

Kniha Historický žáner v slovenskej próze je prvou monograficky konštruovanou reflexiou historického žánru v kontexte slovenskej literatúry a literárnej vedy. Autor sa v nej sústreďuje na dva základné rozmery problematik... více


Slovenský literárny romantizmus 80% Slovenský literárny romantizmus 1999, Cyril Kraus

V monografii autor vychádza zo súčasného stavu a poznania tejto problematiky, čerpá zo svojich dlhoročných výskumov a podáva syntetizujúci pohľad na problematiku nášho romantizmu. Načrtáva jeho vývinové peripetie, polohy... více


Knižná kultúra Slovenska koncom 19. a v prvej polovici 20. storočia : Osobnosti - udalosti - dobová tlač 60% Knižná kultúra Slovenska koncom 19. a v prvej polovici 20. storočia : Osobnosti - udalosti - dobová tlač 2015, Marcela Domenová

Knižná kultúra Slovenska koncom 19. a v prvej polovici 20. storočia : Osobnosti - udalosti - dobová tlač. více


Biele miesta v slovenskej literatúre 60% Biele miesta v slovenskej literatúre 1991, Mária Bátorová

A.Žarnov, R.Dilong, M.Šprinc, G.Zvonický, K.Strmeň, P.Hrtus Jurina, L.Lahola, S.Mečiar... osudy a tvorba exilových autorov. Prehodnotenie 3 vývinových úsekov - medzivojnovej literatúry, literatúry období Slovenskej repub... více


Knižné zbierky a knižnice na Slovensku v stredoveku a renesancii 100% Knižné zbierky a knižnice na Slovensku v stredoveku a renesancii 1989, Jozef Kuzmík

Teória a výskum knihovníctva a bibliografie. Výskumy č. 42. Obsah: Predslov. Úvodná kapitola o problémoch výskumu knižných zbierok a knižníc na Slovensku v stredoveku a renesancii v rámci kultúrnej histórie. Admin... více


Dejiny slovenskej literárnej fantastiky 80% Dejiny slovenskej literárnej fantastiky 2007, Miloš Ferko

Ferkove Dejiny slovenskej fantastiky, ktoré v šiestich kapitolách mapujú túto oblasť v slovenskej literatúre od najstarších čias až po súčasnosť. více


Panoráma slovenskej literatúry I 100% Panoráma slovenskej literatúry I 2004, kolektiv autorů

Kniha reflektuje dejiny slovenskej literatúry od jej staroslovienskych počiatkov po koniec romantizmu. Obsahuje slohovo-typologické charakteristiky jednotlivých literárnych období a smerov, ako aj portréty najvýznamnejší... více


Dejiny slovenskej literatúry 100% Dejiny slovenskej literatúry 1984, Milan Pišút

Tretie, doplnené a prepracované vydanie najrozsiahlejších dejín slovenskej literatúry od 9. storočia do 70. rokov 20. storočia. více


Panoráma slovenskej literatúry II 100% Panoráma slovenskej literatúry II 2005, kolektiv autorů

Literárne dejiny zachytávajú zakladajúcu generáciu realizmu na ktorú naväzujú predstavitelia slovenskej moderny až po medzivojnové obdobie, obohatené katolíckou modernou končiace drámou v kritických rokoch (1935-1945). více


Dejiny slovenskej literatúry III. 60% Dejiny slovenskej literatúry III. 2006, Viliam Marčok

Cesty slovenskej literatúry druhou polovicou XX.storočia. Prepracované a vo všetkých kapitolách doplnené dejiny slovenskej literatúry od roku 1945 do roku 2000 sú rozšírené o dejiny literárnej vedy a literárnej kritiky. více


Slovenská literatúra po roku 1989 100% Slovenská literatúra po roku 1989 2007, Igor Hochel

Kniha prehľadne podáva spoločensko-politickú situáciu v literatúre / vývinové kontexty a súvislosti /, oboznamuje s autormi a dielami slovenskej literatúry z oblasti poézie, prózy, drámy od roku 1989 po súčasnosť. více


Listopadové proměny: Česká a slovenská literatura v kontextu roku 1989 % Listopadové proměny: Česká a slovenská literatura v kontextu roku 1989 2021, Alena Fialová

Rok 1989 přinesl zásadní politickou změnu, která se vzápětí na mnoha úrovních vepsala do života československé společnosti. Co ale tento mezník znamenal v literatuře? Právě na to se pokouší odpovědět tato kniha, a to hne... více


Slovensko literární od doby Bernolákovy 0% Slovensko literární od doby Bernolákovy 1920, František Frýdecký

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Bibliografický katalog slovenskej knižnej tvorby za roky 1939-41 0% Bibliografický katalog slovenskej knižnej tvorby za roky 1939-41 1948, Anton Dubay

Bibliografický katalog slovenskej knižnej tvorby za roky 1939-41. více