komentáře k zákonům

štítky

132 knih


Listina základních práv a svobod - Komentář 100% Listina základních práv a svobod - Komentář 2012, Jan Wintr

V komentářové literatuře byla dosud věnována pozornost především Ústavě České republiky, pravomocím ústavních orgánů a vzájemným vztahům mezi nimi. Základní práva a svobody zůstávaly až na výjimky v komentářích opomíjeny... více


Zákoník práce 2017 100% Zákoník práce 2017 2017, Ladislav Trylč

13. aktualizované vydání. Nespornou předností této prakticky pojaté a čtenáři oblíbené publikace je vedle paragrafového znění zákoníku práce též stručný a přehledný doprovodný komentář strukturovaný podle jednotlivých u... více


Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie - Komentár 90% Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie - Komentár 2016, Radovan Katrlík

Odrazom snáh o zladenie rozvojových aktivít spoločnosti s existujúcim stavom životného prostredia je na národnej úrovni legislatíva upravujúca posudzovanie týchto činností na životné prostredie. V roku 1992 sa táto úprav... více
Vyznejte se v pracovním právu 60% Vyznejte se v pracovním právu 2014, Martin Machač

Podtitul: Nezbytná příručka pro každého zaměstnance Už nemusíte složitě studovat zákoník práce, komentáře nebo jinou odbornou literaturu. Přinášíme vám přehledného rádce, v němž každý zaměstnanec najde jednoduše popsa... více


Lex COVID: Komentář 100% Lex COVID: Komentář 2020, Antonín Draštík

Kniha přináší přehledný ucelený komentář tří zákonů označovaných jako lex COVID vydaných v době nouzového stavu na jaře roku 2020: zákona č. 191/2020 Sb. (oblast soudního řízení, exekucí a insolvencí), zákona č. 209/... více


Zákon o elektronických komunikacích. Komentář 80% Zákon o elektronických komunikacích. Komentář 2016, Barbora Vlachová

Obsáhlý komentář ke stěžejnímu právnímu předpisu v oblasti elektronických komunikací. Reflektuje relevantní judikaturu soudů i Českého telekomunikačního úřadu. Odkazuje na související legislativní akty Evropské unie. Jed... více


Zákoník práce s komentářem 2012 60% Zákoník práce s komentářem 2012 2012, kolektiv autorů

V návaznosti na rozsáhlou novelu zákoníku práce od 1. 1. 2012 připravil osvědčený tým autorů ucelený soubor komentovaného zákoníku práce a dalších téměř 40 základních právních předpisů v oblasti pracovního práva. Nově j... více


Občanský zákoník. Komentář. Svazek II 80% Občanský zákoník. Komentář. Svazek II 2014, Josef Fiala

Nejdůležitější změnu našeho právního řádu, rekodifikaci soukromého práva provedenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, komplexně vykládá komentář kolektivu autorů pod vedením prof. JUDr. Jiřího Švestky, prof. J... více


Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob: Komentář s judikaturou 60% Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob: Komentář s judikaturou 2013, Jiří Jelínek

Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim přináší právnickým osobám novou, dosud neznámou formu odpovědnosti, a to odpovědnost trestní. Publikace obsahuje komentář jednotlivých ust... více


Živnostenský zákon. Zákon o živnostenských úřadech. Komentář 100% Živnostenský zákon. Zákon o živnostenských úřadech. Komentář 2014, Petr Kameník

Publikace podává výklad k živnostenskému zákonu, který v minulosti prošel mnohačetnými novelizacemi a bere v potaz i změny, které přinesla rekodifikace soukromého práva. Dále obsahuje komentář i k zákonu o živnostenských... více


Zákon o dani z přidané hodnoty: Komentář 100% Zákon o dani z přidané hodnoty: Komentář 2019, Milena Drábová

Osmé vydání komentáře k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zahrnuje významné změny přijaté daňovým balíčkem (zákon č. 80/2019 Sb.) s účinností od 1. dubna 2019 (např. nová pravidla uplatňování DPH u poukaz... více


Zákoník práce a související ustanovení nového občanského zákoníku s podrobným komentářem k 1. 3. 2018 60% Zákoník práce a související ustanovení nového občanského zákoníku s podrobným komentářem k 1. 3. 2018 2018, Petr Bezouška

Publikace jedinečná svým unikátním pojetím propojujícím pracovní právo s právem občanským reaguje v čtvrtém, aktualizovaném, vydání na novelizace zákoníku práce provedené v roce 2017. Právní stav komentáře bude ke II. čt... více


Občanský soudní řád I. Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů. 100% Občanský soudní řád I. Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů. 2016, Michal Králík

První svazek trojdílného praktického komentáře k civilně-procesním předpisům. Komentována jsou ustanovení občanského soudního řádu od § 1 do § 205l, tj. obecná pravidla civilního procesu, sporné řízení a řízení podle čá... více


Zákoník práce 2013 100% Zákoník práce 2013 2013, Ladislav Trylč

9. aktualizované vydání. Řeší problémy, které přinesla praxe po tzv. velké novele zákoníku práce. Přestože zákoník práce byl naposledy významně dotčen tzv. velkou novelou již k 1. 1. 2012, nastolila praxe v průběhu roku... více


Zákon o obětech trestných činů: Komentář s judikaturou 100% Zákon o obětech trestných činů: Komentář s judikaturou 2013, Jiří Jelínek

Zákon o obětech trestných činů přináší komplexní úpravu pomoci obětem trestných činů, dosud roztříštěnou do několika předpisů, a novelizuje deset dalších zákonů, zejména trestní řád, občanský soudní řád a zákon o poskytn... více


Zákon o Policii České republiky - komentář 100% Zákon o Policii České republiky - komentář 2009, Benedikt Vangeli

Tento komentář k novému zákonu o Policii České republiky /zákon č. 273/2008 Sb./, představuje podrobný, především prakticky zaměřený, výklad policejního práva s potřebným vysvětlením vazeb na všechny důležité související... více


Zákoník práce 2011 60% Zákoník práce 2011 2010, Jaroslav Jakubka

Publikace Zákoník práce přináší kromě aktuálního znění zákona č. 262/2006 Sb. k 1. 1. 2011 stručný výkladový komentář zahrnující dosavadní poznatky s aplikací zákoníku práce v praxi s ohledem na možnost pružného řešení p... více


Zákon o pozemních komunikacích: Komentář 100% Zákon o pozemních komunikacích: Komentář 2015, Karel Černín

Autoři v knize podávají komplexní výklad celé oblasti pozemních komunikací, věnují se vyváženě všem významným tématům, ale i méně probádaným zákoutím právní úpravy. Nevyhýbají se ani sporným a konfliktním otázkám, u nich... více


Notářský řád a řízení o dědictví – komentář 0% Notářský řád a řízení o dědictví – komentář 2001, Ljubomír Drápal

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Aktuální pracovněprávní judikatura s podrobným komentářem 0% Aktuální pracovněprávní judikatura s podrobným komentářem 2012, Petr Hůrka

Tato na českém trhu unikátní publikace představuje reprezentativní výběr nejnovějších judikátů v oblasti pracovního práva. Do výběru byly zařazeny pouze rozsudky vynesené v letech 2011 a 2012, takže představují zcela akt... více