Pamäť a osobnosť

nehodnoceno
Pamäť a osobnosť https://www.databazeknih.cz/img/books/50_/507975/bmid_pamat-a-osobnost-Fj8-507975.jpg 0 0 0

"Rozpracovanie problémov pamäti ako jednej zo stránok psychickej činnosti človeka sa dostáva do popredia v súvislosti so zvyšujúcou sa úlohou ľudského činiteľa vo výrobe, v riadení a vzdelávaní. Pamäť však neslúži iba na bezprostredné využívanie skúseností jednotlivca, ale predovšetkým z hľadiska kultúrnych dejín ľudstva udržiava informácie, ktoré sa zhromažďovali po tisícročia. Významnú úlohu zohrala najmä v primitívnych spoločenstvách, ktoré nedisponovali písmom ako univerzálnym prostriedkom odovzdávania informácií. Monografia Pamäť a osobnosť je tematicky rozdelená do deviatich častí. V prvej kapitole sú poznávacie procesy začlenené do osobnostného kontextu, vrátane úlohy pamäti v histórii ľudstva. Druhá kapitola je orientovaná na analýzu začiatkov experimentálnych výskumov pamäti. V tretej kapitole sú sumarizované poznatky týkajúce sa štrukturálnych a procesuálnych aspektov pamäti. Vo štvrtej kapitole sa analyzujú vzťahy medzi pamäťou a štruktúrou osobnosti, t. j. vplyv niektorých vlastností osobnosti na pamäťový výkon. V piatej kapitole sa skúmajú vzťahy medzi emóciami, motiváciou a pamäťou. V šiestej sa opisujú klinické aspekty pamäti. Siedma je orientovaná na úlohu sebaobrazu jednotlivca pri regulácii mnemickej činnosti. Ôsma kapitola je zameraná na sebahodnotenie pamäti a napokon v deviatej kapitole sa sumarizujú závery pre spoločenskú prax a teóriu psychológie. Monografia zahŕňa teoretické poznatky z príslušných problémových okruhov, ako aj stručný opis výskumov i dosiahnutých výsledkov, ktoré autor realizoval samostatne alebo v spolupráci s ďalšími vedeckými pracovníkmi v tejto oblasti. Autor dôsledne vychádza z dialektickomaterialistických pozícii, svojou poznatkovou argumentáciou zoslabuje izolacionistické chápanie poznávacích procesov, vrátane pamäti, západnou kognitívnou psychológiou. Práca sprístupňuje poznatky a nové skutočnosti o psychologickej manifestácii mnemických funkcií človeka v osobnostnom kontexte. Využiteľné sú nielen pre postgraduálne vzdelávanie psychológov, ale aj pre spoluprácu psychológie s inými vednými odbormi, napr. s tvorcami umelej inteligencie, s odborníkmi medicínskej a pedagogickej proveniencie a pod. V tomto zmysle môže monografia o vzťahu pamäti a osobnosti plniť funkciu účinného odrazového mostíka na rozvinutie systémovo-interfunkčných výskumov aj v ďalších úsekoch súčasného psychologického bádania u nás." (Anotácia na prebale)... celý text

Přidat komentář