Kapitoly z dejín československých opevnení na Slovensku

Kapitoly z dejín československých opevnení na Slovensku https://www.databazeknih.cz/img/books/29_/291847/bmid_kapitoly-z-dejin-ceskoslovenskych-o-87v-291847.jpg 5 1 0

Autor približuje v kontexte vojenských obranných opatrení Československej republiky a jej brannej moci v 30. rokoch 20. storočia priebeh a okolnosti výstavby čs. opevnení na území Slovenska. Popisuje jednotlivé typy pevnostných objektov, útvary čs. armády spojené s ich existenciou, účasť stavebných firiem na fortifikačnom procese. V samostatných kapitolách sa venuje bratislavskému predmostiu, komárňanskej pevnosti a osobitný dôraz kladie na problematiku opevnení v súvislosti s udalosťami v jeseni 1938, a dôsledkami štátoprávnych zmien v rokoch 1938/39 na Slovensku. Autor sa zaoberá tiež otázkami, ktoré doposiaľ neboli predmetom bádateľského záujmu – vzťahom civilného sektoru k opevneniam, významom jednotlivých pevnostných úsekov, bojovou hodnotou maďarskej armády vo vzťahu k opevneniam, finančným vyrovnaním pohľadávok za ich výstavbu po rozpade Česko-Slovenska, ich likvidáciou a pod. Práca vznikla na základe štúdia archívnych materiálov domácej a zahraničnej proveniencie, dobovej tlače, odbornej i populárno-náučnej literatúry, terénneho prieskumu a tiež informácií poskytnutých pamätníkmi výstavby a existencie opevnení, a jej koncepcia vychádza z tematicko-chronologického hľadiska. Nechýbajú v nej pútavé fotografie, menný a miestny register a prináša aj prehľadné tabuľky objektov.... celý text

Žánr:
Literatura naučná , Historie

Vydáno: , Virvar
více info...

Komentáře (0)