Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre

knihovny Nitriansky kraj (SK) , Nitra

Přidat do oblíbených
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre
Typ knihovny: veřejná knihovna
Telefon: 037 / 741 91 62
E-mail: kniznica.sluzby@slovanet.sk
Web: http://www.krajskakniznicanitra.sk
Adresa: Fraňa Mojtu 18, Nitra, 95051
Otevírací doba: Pondelok: 7.45 - 17.45 hod.
Utorok: 8.45 - 17.45 hod.
Streda: 7.45 - 17.45 hod.
Štvrtok: 7.45 - 17.45 hod.
Piatok: 7.45 - 17.45 hod.
Sobota: Zatvorené

O knihovně

Mesto Nitra patrí k najstarším slovenským mestám s bohatou históriou, siahajúcou do obdobia Veľkej Moravy. V dvadsiatom storočí sa rozvinula do bohatého priemyselného, poľnohos-podárskeho, vzdelávacieho, kultúrneho i cirkevného centra. V súčasnosti má takmer 90 000 obyvateľov. V Nitre pôsobia tri vysoké školy - Slovenská poľnohospodárska univerzita so Slovenskou poľnohospodárskou knižnicou, Univerzita Konštantína Filozofa s Univerzitnou knižnicou a Kňazský seminár sv. Gorazda s Diecéznou knižnicou, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Rozvinuté je i stredné školstvo a sieť základných a materských škôl. V meste sídlia viaceré kultúrne inštitúcie - jednou z nich je Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, ktorej zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj. Krátko z histórie knižnice Erb Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre je jednou z najstarších kultúrnych inštitúcií v meste. Jej história začína rokom 1923, kedy bola rozhodnutím mestského zastupiteľstva založená Mestská verejná knižnica v Nitre. Podnetom k založeniu knižnice bol zákon č. 430/1919 Zb. o verejných knižniciach, ktorý ukladal každej obci a mestu založiť knižnicu a udržiavať ju z verejných prostriedkov. Fond knižnice tvorilo 1200 zväzkov českých a slovenských kníh, ktoré boli získané zväčša ako dary jednotlivcov a korporácií. Knižný fond bol dopĺňaný z príspevku mestského rozpočtu a postupne narastal, pričom rástol aj počet čitateľov knižnice. V súvislosti s novým územno-správnym usporiadaním po roku 1948 sa mestská verejná knižnica zmenila na okresnú ľudovú knižnicu a od 1. 1. 1952 na krajskú ľudovú knižnicu. K jej dovtedajším úlohám pribudla i metodická starostlivosť o nižšie organizované miestne ľudové knižnice. V roku 1959 nadobudol platnosť knižničný zákon č. 53/59 Zb. O jednotnej sústave knižníc a nitrianska knižnica sa opäť stala Okresnou ľudovou knižnicou, keďže Nitra prestala byť sídlom kraja. Významnou úlohou podľa tohto zákona bolo posilnenie jej metodickej funkcie voči všetkým knižniciam jednotnej sústavy. Od roku 1965 sa prehlbovala jej organizačná štruktúra, vytvorili sa špecializované oddelenia a sieť pobočiek v integrovaných častiach mesta. To umožnilo poskytovať služby stále väčšiemu okruhu používateľov. Od roku 1984 poskytovalo špecializované služby novovytvorené bibliograficko-informačné pracovisko, ktorého súčasťou je úsek regionálnej literatúry a tlače s rozsiahlym informačným aparátom, budovaným od roku 1970. Po novembri 1989 došlo k zániku dovtedajšieho zriaďovateľa okresnej knižnice - Okresného národného výboru v Nitre a od 1. januára 1991 sa zriaďovateľom nitrianskej knižnice stalo Ministerstvo kultúry SR. Významným krokom k zlepšeniu umiestnenia knižnice bolo v roku 1991 jej presťahovanie do nových moderných priestorov v časti budovy MsÚ, čo umožnilo vytvoriť pre jej návštevníkov príjemné prostredie a rozšíriť poskytovanie služieb. Bola zriadená samostatná študovňa odbornej literatúry pre dospelých, čitáreň, vekovo členené požičovne pre deti, požičovňa beletrie, odbornej literatúry pre dospelých, hudobný úsek, zaviedli sa xerografické služby. V roku 1992 knižnica začala proces postupného zavádzania automatizácie knižničných procesov a služieb, ktorý sa odvtedy systematicky buduje a skvalitňuje tak po stránke technickej, ako aj programovej. Všetky odborné úseky boli postupne vybavené počítačovou technikou umožňujúcou používateľom prístup do on-line katalógu. Rozhodnutím MK SR bolo dňom 1. júla 1996 zriadené Ponitrianske kultúrne centrum v Nitre, do ktorého bola začlenená i knižnica, avšak iba do konca roka. K tomu istému termínu sa v rámci nového územno-správneho členenia SR stala Nitra krajským mestom, čím sa naplnili podmienky pre vznik krajskej knižnice. Táto odvtedy, na základe dohody s MK SR a s Biskupským úradom v Nitre, nesie meno významného cirkevného hodnostára - arcibiskupa, politika a spisovateľa pôsobiaceho v Nitre, ThDr. Karola Kmeťka. V roku 2003 bolo v knižnici zriadené Kontaktné informačné miesto Úradu priemyselného vlastníctva, ktoré poskytuje k štúdiu patentové spisy. Od roku 2004 sa knižnica stala partnerskou knižnicou Parlamentnej knižnice NR SR Vytvorením vyšších územných celkov v roku 2002 prešla krajská knižnica s účinnosťou od 1. apríla t. r. pod zriaďovateľskú pôsobnosť Nitrianskeho samosprávneho kraja s názvom Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre. Tento nesie dodnes. V novembri roku 2005 sa knižnica presťahovala do priestorov v mediálno-spoločenskom centre MEDIAHAUS na Ul. Fraňa Mojtu 18 patriacich súkromnej spoločnosti Mediahaus, s.r.o. Verejnosti začala poskytovať služby od 3. januára 2006. Po stránke priestorovej i odbornej to znamenalo krok k skvalitneniu. Od januára 2006 bol zavedený plnoautomatizovaný výpožičný systém. Dňa 18. novembra 2008 knižnica prešla na plnoautomatizovaný knižnično-informačný systém DAWINCI, v ktorom pracuje dodnes. Z malej požičovne kníh sa za viac ako 85 rokov vybudovala významná kultúrna, informačná a vzdelávacia organizácia so zhruba 200-tisícovým knižničným fondom. Počas celej svojej existencie vplývala na vzdelanostnú úroveň nielen Nitranov, ale i obyvateľov ďalších regiónov, ktorým od predškolského až do seniorského veku poskytovala a poskytuje široké čitateľské a študijné zázemie. Knižnica dosiahla vo všetkých oblastiach svojej činnosti značné úspechy, za čo patrí uznanie všetkým, ktorí v nej pracovali a pracujú. Žiaľ, doteraz nezískala to najdôležitejšie pre svoju činnosť - vlastnú budovu, v ktorej by mohla budovať a rozvíjať knižnično-informačnú činnosť v zmysle nových európskych trendov.

Zdroj textu: http://www.ksknitra.sk/historia.html