Mikuláš Jančura životopis

slovenská

Životopis

V rokoch 1997 – 2002 vyštudoval hotelovú akadémiu v Spišskej Novej Vsi, následne pokračoval v bakalárskom (2005 – 2008) a magisterskom (2008 – 2010) štúdiu v programe učiteľstvo akademických predmetov v odboroch história – filozofia na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V rokoch 2010 – 2013 absolvoval doktorandské štúdium v odbore slovenské dejiny na FF UPJŠ s dizertačnou prácou na tému Hospodárske predpoklady a spoločenské aspekty rozvoja osobného automobilizmu na Slovensku v rokoch 1918 – 1938. Od 4. januára 2014 pôsobí ako asistent na KH FF UPJŠ. Bol hlavným organizátorom interaktívnej výstavy „Dejiny tvoríš Ty!“.

Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa venuje dejinám automobilizmu na Slovensku so zameraním na medzivojnové obdobie (1918 – 1938). V rámci pedagogickej činnosti vyučuje predmety týkajúce sa dejín vedy a techniky, dejín filozofie, dejín európskeho umenia, fenoménu motorizmu, ako aj hospodárske a sociálne dejiny Slovenska v 20. storočí. (zdroj životopisu: https://www.wikiwand.com/sk/Mikul%C3%A1%C5%A1_Jan%C4%8Dura)

Ocenění

Autor (zde) zatím nemá žádné hodnocení.