Koupit knihy

Koloman Ivanička

slovenská, 1929


Nahrávám...

Životopis

* 28.05.1929 Tesárske Mlyňany, Zlaté Moravce

Ukončil Univerzitu vo Varšave, kde získal hodnosť Ma r. 1954.
Titul RNDr. a CSc. obdržal na Karlovej univerzite v Prahe v roku 1959.
Na docenta sa habilitoval na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 1960 a DrSc. na Akadémii vied v Bratislave v roku 1972.

Prof. Ivanička bol ustanovený docentom a vedúcim Katedry ekonomickej geografie r. 1960, mimoriadnym profesorom r. 1964 na Univerzite Komenského. V rokoch 1969-70 bol hosťujúcim profesorom na Kentskej štátnej univerzite v USA, po návrate bol r. 1975 ustanovený za riadneho profesora na Univerzite Komenského. V rokoch 1965-75 bol hlavným redaktorom Acta Geographica (s. Economico-Geographica), v r. 1960-75 predsedom a členom rôznych vedeckých komisií a kolégií na úrovní univerzity, Akadémie vied, Ministerstva plánovania a Ministerstva školstva.
Profesor Ivanička je čestným členom Maďarskej geografickej spoločnosti, Svetovej futurologickej spoločnosti a držiteľom mnohých medajlí z univerzít, akadémií, Literarného fondu a rôznych ďalších organizácií. Bol zaradený do „Who´s who in the World“, „Kto je kto v Československu“, do „International Register of Profiles“, Who´s who in Europe“, „Kto je kto na Slovensku“, „Encyklopédie Slovenska I.,II“, „Encyklopédia Beliana“ a ďalších honorovaných edícií.
Profesor Ivanička bol prezidentom sekcie na svetových geografických kongresoch v New Delhi r. 1968, Moskve r. 1976, Tokiu r. 1980 a prezident sekcie Európskej geografickej konferencie v Budapešti r. 1070. V rokoch 1070-1976 bol členom Vedeckého kolégia vied o Zemi Československej a Slovenskej akadémie vied. Takmer 20 rokov bol členom vedeckých komisií Medzinárodnej geografickej únie (IGU) (Metódy ekonomickej regionalizácie, Priemyselné systémy, Geografia a edukácia). Bol i riadnym členom komisie IGU - Geografia a riadenie (Geography and Public Administration).
V prvej polovici osemdesiatych rokov sa stal predsedom Prognostickej sekcie pri Československej geografickej spoločnosti ČSAV, v druhej polovici osemdesiatych rokov predsedom sekcie Synergetiky a prognostiky Slovenskej ekonomickej spoločnosti pri SAV.
V akademickom roku 1988/89 bol pozvaný na Indiana Univerzity do USA, kde pôsobil vo „Workshop for Political Theory and Policy Analysis“. Jeden akademický rok sa tu venoval inštitucionálnej analýze a synergetike.
Po návrate r. 1989 bol zvolený za člena Slovenskej rady združenia nezávislých ekonomov Slovenska (NEZES), v ktorej pôsobí dodnes (1989-1995). V rámci tejto rady sa zúčastňoval na vypracovaní Koncepcie sociálno-ekonomického rozvoja Slovenska. Bol organizátorom a tvorcom koncepcie Kongresu slovenskej vedy a editorom zborníka - integrovaného diela jedenástich sekcií kongresu. Stal sa tiež predsedom Kongresu slovenskej vedy a členom predsedníctva ZOSI - Združenia organizácií slovenskej inteligencie. V akademickom roku 1991/92 pôsobil ako hosťujúci profesor na čiastkový úväzok na Ekonomicko-správnej fakulte Masarykovej univerzity v Brne.
Roku 1992 v čase vzniku Slovenskej republiky bol menovaný za člena prvej misie Národnej rady SR na rokovania do Washingtonu (rokovanie sa konalo na pôde Svetovej banky, Medzinárodného menového fondu, v Americkom kongrese, na Ministerstve zahraničia a Ministerstve financií USA).
Táto misia pripravila vstup SR do série medzinárodných hospodárskych inštitúcií. V rokoch 1992/93 pôsobil ako člen expertíznej komisie Národohospodárskeho a rozpočtového výboru NR SR pre oblasť „Stratégia prechodu SR do informačnej fázy rozvoja (nová paradigma)“. Pre Ministerstvo životného prostredia SR spracoval výskumnú úlohu „Synergetika životného prostredia a kvality života SR“.
Od roku 1994 bol zástupcom Slovenska v United Nations Development Programme (UNDP) pre program „Democracy, Governance, Participation".
K 31.12. 1994 sa hlavným pracoviskom prof.K.Ivaničku stalo „Centrum strategických štúdií SR“, kde pracoval ako vedúci pružného tímu pre transhraničnú spoluprácu. Súčasne prednášal sociálno-ekonomickú synergetiku na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
Profesor K. Ivanička je autorom série samostatných monografií, kolektívnych monografií, vedeckých a odborných štúdií, kartografických diel a televíznych diel. Je tiež autorom rozhlasových vystúpení. Osobitná pozornosť z hľadiska širokej používateľnosti sa sústredila na práce „Teória a metodológia socio-ekonomickej geografie“, „Prognóza ekonomicko-geografických systémov“, „Synergetika a civilizácia“, „Synergetika a ekonomika“, „Mapa využitia zeme Slovenska“, „Geografia priemyslu Hornej Nitry“, „Zmeny hospodárskej štruktúry v rajóne Žiar nad Hronom“, „Systémová analýza poľnohospodárstva v zázemí Bratislavy“, „Kontaktná zóna Bratislava, Viedeň, Brno, Györ“, „Typy rozvojových regiónov Slovenska“, „Slovakia – Genius – Loci“, „Institutionalization and the Social Order“, „Základy synergetiky“ Prognostika, Globalistika a iné.
Z kolektívnych výskumných diel a monografií sú to „Atlas Slovenskej republiky“, „Geografia rajónu Východoslovenských železiarní“, „Zborník Kongresu slovenskej vedy“, „Funkcie a formovanie regiónov“, „Funkcionálne typy vidieckych sídiel Slovenska“, „Analýza ekonomických územných jadier Slovenska“, „Synergetický prístup ku geografickým problémom Českej a Slovenskej republiky“, „European Integration and Transborder Co-operation. R. 1997 sa zúčastnil na vypracovaní kolektívneho diela Univerzity Organizácie Spojených národov (OSN), ktoré bolo vydané r. 1998 ako Projekt milénia – State of the Future, vo Washingtone D.C v štyroch svetových jazykoch.
Veľkú pozornosť a popularitu si získal seriál „Kozmos, planéta, človek, informácia“, ktorý v deviatich častiach vysielala Československá televízia na I. a II. programe niekoľko krát. Jedna časť seriálu obdržala prvú cenu Medzinárodného ekologického festivalu vedeckých filmov v Ostrave (spolupráca s Ing. J. Zajíčkom a štábom Slovenskej televízie).
Ako univerzitný profesor K. Ivanička vychoval celú generáciu vedeckých pracovníkov, vytvoril na Slovensku osobitnú školu sociálno-ekonomickej geografie s preferenciou prognostických, synergetických a poznatkovo orientovaných prístupov v rozvojovej stratégii Slovenska. Mnohí účastníci jeho seminárov a jeho programov dnes pôsobia ako vysokoškolskí docenti a profesori, vedúci vedeckí a výskumní pracovníci, riadiaci pracovníci a pracovníci informačnej sféry.
Profesor K. Ivanička venoval veľkú pozornosť tvorbe nových rozvojových koncepcií a stál pri zrode celej série mnohých programov organizácií, inštitúcií a pracovísk na Slovensku.
Jeho príspevok do medzinárodných výskumov, programov a publikácií sa hodnotí ako konštruktívny a inovačný. Osobitne treba uviesť spoluautorstvo Mapy využitia zeme Európy. účasť na tvorbe metodológie ekonomickej regionalizácie IGU, rozvíjanie synergetických a poznatkovo orientovaných prístupov v inštitucionálnej analýze, v územno-administratívnom členení, vzťahoch štátnej správy a samosprávy, transhraničnej spolupráci a v rozvojovej stratégii štátov a regiónov.
Roku 1995 prof. K. Ivanička sa aktívne podieľal na príprave založenia fakulty Politických vied a medzinárodných vzťahov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a po jej vzniku bol menovaný za vedúceho Katedry synergetiky, prognostiky a politickej geografie. Stal sa tiež garantom študijného odboru „medzinárodné vzťahy“, školiteľom doktorandov a predsedom rigoróznej komisie pre udelenie vedeckého titulu PhDr. Bol menovaný za člena Vedeckej rady Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov a člena Vedeckej rady Univerzity Mateja Bela. V októbri 1995 na základe uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky bol založený Úrad pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky SR, na ktorom bol menovaný do funkcie podpredsedu. Prof. Ivanička sa aktívne zúčastňoval na budovaní tejto inštitúcie. Od roku 1995 je členom starších poradcov Európskej komisie (Regionálny rozvoj) v Bruseli, v rámci ktorej sa zúčastnil série konferencií v rôznych štátoch Európy. Od r. 1995 je tiež členom Medzinárodnej rady IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis) v Laxenburgu, členom jej programového výboru a predsedom Národného Konventu pre SR, spolupracovníkom Workshop for political theory and Policy Analysis Indiana university v USA, členom Komisie Politickej geografie a geopolitiky IGU (International Geographical Union).
R. 2002 sa stal členom Národného Konventu pre európsku integráciu pri Ministerstve zahraničných vecí SR.
R. 2002 podpredsedníčka vlády SR pre európsku integráciu udelila Prof. Ivaničkovi uznanie a medailu Milana Rastislava Štefánika za prínos v oblasti európskej integrácie.
Ministerstvo ŽP v súčinnosti s Organizáciou spojených národov (UNDP) a Medzinárodných enviromentálnym centrom, udelili Prof. Ivaničkovi osobitné ocenenie za prínos pre implementáciu trvale udržateľného rozvoja na Slovensku.
R. 2002 bol zvolený za predsedu Akademického senátu FPV MV a súčasne za člena Akademického senátu UMB.
V roku 2004 pripravil so svojimi spolupracovníkmi z Katedry svetovej politiky nový univerzitný program „Európske štúdie“. Do významnej publikácie vydanú v USA pod názvom Human Geography – Urban Form and Space transformations in Central and Eastern Europe, napísal štúdiu „Regional Growth Dynamics in Central and Eastern Europe.
v roku 2005 pri príležitosti 10. výročia založenia Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB udelil rektor univerzity prof. Ivaničkovi ako zakladajúcemu členovi osobitnú medailu a primátor mesta Banská Bystrica pamätnú medailu 750 výročia za zásluhy o rozvoj mesta.
V januári v roku 2006 prijal ponuky novozaloženej Vysokej školy ekonomiky a manažmentu verejnej správy v Bratislave. Pre túto novú vysokú školu napísal (v spoluautorstve) učebnicu Regionálny rozvoj a regionálna politika. Ako gestor výskumnej úlohy zostavil výskumný kolektív, s ktorým publikoval monografiu Analýza ekonomickej a sociálnej úrovne regiónov SR a regionálna politika ich rozvoja.(zdroj životopisu: www.osobnosti.sk)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

J. R. R. Tolkien

1892 - 1973
Terry Pratchett

1948 - 2015
Carl Sagan

1934 - 1996