Koupit knihy

Július Alexy

slovenská, 1926


Nahrávám...

Životopis

Prof. Ing. Július Alexy, PhD., jeden zo zakladateľov Katedry ekonomiky a riadenia chemického a potravinárskeho priemyslu (teraz Katedra manažmentu) FCHPT STU a takmer 40 rokov vedúci tejto katedry. V rokoch 1969 – 1970 pôsobil vo funkcii dekana vtedajšej CHTF SVŠT. Prof. Alexy doteraz aktívne pôsobí na Ekonomickej univerzite v Bratislave a na TnUAD v Trenčíne.
Prof. Alexy sa narodil 19. 6. 1926 v Krompachoch. Po maturite v rokoch 1946 – 1951 študoval na Vysokej škole hospodárskych vied v Bratislave.
V rokoch 1953 - 1991 pôsobil na Katedre ekonomiky a riadenia chemického a potravinárskeho priemyslu. Kandidátsku dizertačnú prácu obhájil v roku 1960 na CHTF na tému „Použitie metód štrukturálnej analýzy pri plánovaní chemických výrob“. V tom istom roku sa habilitoval za docenta a v roku 1972 bol vymenovaný za profesora pre odbor ekonomika a riadenie chemického priemyslu.
V rokoch 1991 – 1997 pôsobil prof. Alexy vo funkcii riaditeľa Manager School, s.r.o., Bratislava.
Od roku 1997 až doteraz pôsobí ako profesor na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov na TU v Trenčíne a zároveň na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave.
Prof. Alexy je jedným z nestorov presadzovania a uplatňovania matematických metód v ekonomike, osobitne v operačnej a systémovej analýze, a to vo výučbe i v praxi. V oblasti pedagogickej činnosti má bohaté skúsenosti, ktoré odovzdáva študentom i mladším kolegom.
Je známa jeho rozsiahla vedecká činnosť, predovšetkým v oblasti kvantitatívnych metód riadenia, operačnej analýzy, ekonomiky a manažmentu, resp. v sociálno - ekonomickej oblasti.
Výsledky svojej vedeckej práce priebežne publikoval vo viac ako 140 vedeckých a odborných statiach a vysokoškolských učebniciach. Počas svojho pôsobenia na CHTF vychoval viac ako 20 kandidátov vied. Jeho práce sú často citované doma i v zahraničí.
Je členom kolégií ministerstiev, vedeckých rád univerzít, ako i redakčnej
rady časopisu Účtovníctvo, audítorstvo, daňovníctvo. Spoločným znakom činnosti profesora Alexyho je spojenie invenčných myšlienok s pedagogickým pôsobením. Prispôsobuje sa momentálnym skutočnostiam so schopnosťou zvládnuť okamžité a konkrétne požiadavky, ktoré so sebou prináša dynamika života. Tu sa prejavuje jeho vysoká dynamickosť, organizátorská práca a schopnosť realizovať zámery vyplývajúce z jeho tvorivej činnosti.
Neuveriteľná vitalita, ktorú prof. Alexy šíri okolo seba, mimoriadna pracovitosť, pragmatický prístup, pozitívny vzťah ku kolegom i študentom sú prejavom jeho osobnosti. Výsledky jeho dlhoročnej práce sú plodmi vytrvalosti a sebadisciplíny, ako i umenia riadiť kolektívy útvarov, na ktorých čele stál. Pre všetky jeho vlastnosti a otvorený prístup sa stal obľúbeným medzi študentmi i spolupracovníkmi.(zdroj životopisu: osobnosti.sk)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996