Koupit knihy

Jozef Vurum

slovenská, 1763 - 1838


Nahrávám...

Životopis

Bol slovenský biskup, bernolákovec historik a mecén.

Pochádzal z rodiny remeselníka. Strednú školu navštevoval v Trenčíne, Bratislave a v Trnave. Teológiu študoval v Nitre a vo Viedni. Za kňaza ho vysvätili v r. 1788.
Najprv pôsobil ako ceremoniár a tajomník nitrianskeho sídelného biskupa Františka Xavera Fuchsa, od r. 1791 bol profesorom cirkevných dejín a cirkevného práva v kňazskom biskupskom seminári. V r. 1804 ho vymenovali za kanonika i za zástupcu riaditeľa - vicedirektora vyšších škôl v Jágri. V r. 1810 ho vysvätili za titulárneho sardického biskupa. Súčasne sa stal radcom Uhorskej miestodržiteľskej rady, 2. júna 1816 sa stal sídelným biskupom v Stoličnom Belehrade. 21. decembra 1821 bol vymenovaný za biskupa vo Veľkom Varadíne, napokon na vlastnú žiadosť 27. mája 1827 sídelným biskupom v Nitre, kde aj zomrel.
Bol významným cirkevným dejateľom, mecénom cirkevných, školských a charitatívnych ústavov. Zaslúžil sa o výstavbu dievčenskej školy v Nitre. V čase cholery, ktorá v r. 1831 zúrila v Nitrianskej stolici, z vlastných peňazí platil dvanásť ošetrovateliek. Dal postaviť aj stoličnú nemocnicu. Niekdajší jezuitský kláštor v Žiline dal v r. 1833 prebudovať a založil v ňom sirotinec („Sirotár“) pre deti, ktoré osireli počas epidémie cholery.
Usiloval sa o dobré vzťahy medzi Cirkvou a svetskými ustanovizňami. Zúčastnil sa na rokovaniach Uhorského snemu. V r. 1822 bol popredným činiteľom cirkevného snemu v Bratislave. V otázkach voľby stoličných úradníkov sa v r. 1825 dostal do sporu s liberálmi, no dosiahol, že jeden podžupan musel byť katolíkom.
Patril medzi zakladajúcich členov Slovenského učeného tovarišstva i jeho nitrianskeho pobočného stánku. Neskôr sa ho pokúsil znovuoživiť, v r. 1838 priviezol z Bratislavy do Nitry aj tlačiareň. Bol mecénom Spolku milovníkov reči a literatúry slovenskej.
Venoval sa aj histórii. Usporiadal veľkovaradínsky i nitriansky biskupský archív. Bohatý materiál nitrianskeho biskupského archívu a knižnice využil na spracovanie historického schematizmu diecézy - Schematismus venerabilis cleri Dioecesis Nitriensis pro anno 1829 (Zoznam mien ctihodného kléru Nitrianskej diecézy pre rok 1829, Nitra 1830). Bola to jedna z prvých prác tohto druhu vôbec. Tento materiál použil na vypracovanie svojho hlavného historického diela - Episcopatus Nitriensis eiusque praesulum memoria (Pamiatka Nitrianskeho biskupstva a jeho biskupov, Bratislava 1835). Kriticky sa v ňom vyrovnal s niektorými staršími náhľadmi a nezrovnalosťami. Na základe historického materiálu dokazoval, že Nitra existovala už v časoch Rimanov, resp. v časoch Markomanov a Kvádov. (Niektoré nesprávne tvrdenia o najstarších časoch nitrianskeho biskupstva vyslovil na základe nepravých listín a búl, ktoré však zmiatli aj iných historikov.) Písal a vydával aj inú náboženskú literatúru (napr. práce o Veľkovaradínskej a Nitrianskej diecéze).
V r. 1836 ho vyznamenali stredným krížom Radu sv. Štefana a povýšili do šľachtického stavu. Pochovaný je v Nitre.(zdroj životopisu: https://www.knihydominikani.sk...)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Karel Čapek

1890 - 1938
Wilbur Smith

1933 - 2021