Igor Hochel

slovenská, 1953

Nahrávám...

Životopis

Narodil sa 13. novembra 1953 v Bratislave. Tu absolvoval základnú školu aj štúdium na strednej všeobecnovzdelávacej škole. V rokoch 1972—1977 študoval odbor slovenský jazyk a bulharský jazyk na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po ukončení štúdia a absolvovaní jednoročnej prezenčnej vojenskej služby začal roku 1978 pracovať v Kabinete literárnej komunikácie a experimentálnych metodík Pedagogickej fakulty v Nitre, kde popri výskumnej činnosti vyučoval súčasnú slovenskú literatúru, teóriu literatúry a bulharčinu. Roku 1980 tu obhájil rigoróznu prácu a získal doktorát. V rokoch 1982—1985 pôsobil ako lektor slovenského jazyka na Univerzite Klimenta Ochridského v Sofii, odkiaľ sa vrátil na pôvodné pracovisko. Roku 1987 však zamestnanie zmenil a stal sa redaktorom literárneho mesačníka Romboid, v ktorom redigoval — až do jej osamostatnenia — prílohu pre mladú literatúru Dotyky. V Romboide pôsobil až do roku 2000, pričom v rokoch 1996—1999 bol jeho šéfredaktorom. Súbežne od roku 1996 začal vyučovať na Katedre slovenskej literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde pracuje aj v súčasnosti. Od roku 1991 vyučuje tiež dejiny bulharskej literatúry na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Žije v Nitre.
Prvé básne a recenzie uverejňoval najmä v časopisoch Slovenské pohľady, Romboid, Revue svetovej literatúry a Javisko. Pri písaní recenzií sa zameriaval na aktuálne vychádzajúce diela slovenskej literatúry, ale písal aj o prekladoch diel bulharskej literatúry, ktorých v 70. a 80. rokoch vychádzalo na Slovensku pomerne veľa. Venoval sa aj kultúrnej publicistike, v ktorej predovšetkým sprístupňoval informácie o literatúre a kultúrnom dianí v Bulharsku

Zdroj životopisu: www.books.sk

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996