Koupit knihy

Drahomíra Pavelková

slovenská, 1963


Nahrávám...

Životopis

Drahomíra Pavelková se narodila 17.11.1963 v Martině. Je vdaná, má dvě dospělé děti. Vysokoškolské vzdělání ukončila na Chemickotechnologické fakultě Slovenské vysoké školy technické, obor Ekonomika a řízení chemického a potravinářského průmyslu. Za vynikající studijní výsledky ji byla udělena Cena ministra školství.
V roce 1988 nastoupila jako asistentka na Katedře vědeckotechnického rozvoje VŠE v Bratislavě. Od roku 1992 pracovala jako odborná asistentka na Vysokém učení technickém v Brně, Institutu a později Fakultě managementu a ekonomiky ve Zlíně (od r. 2001 na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně). V roce 1998 ukončila doktorské studium v oboru Ekonomika a řízení podniku na VUT Brno, Fakultě podnikatelské a obhájila disertační práci na téma: „Dlouhodobé financování a tržní hodnota podniku“. Habilitační řízení absolvovala v oboru Podniková ekonomika a management v roce 2002 na Technické univerzitě v Liberci, na Hospodářské fakultě, kde obhájila habilitační práci na téma „Role nákladů kapitálu ve finančním řízení podniku“.
V letech 1997 až 2000 působila ve funkci ředitelky Ústavu managementu, po ustanovení Ústavu financí a účetnictví jako ředitelka tohoto ústavu. V letech 2002 až 2004 vykonávala funkci proděkanky pro kombinované formy studia a CŽV na Fakultě managementu a ekonomiky, v letech 2004 až 2007 prorektorky pro tvůrčí činnost na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Od roku 2008 je děkankou Fakulty managementu a ekonomiky. Je členkou šesti vědeckých rad vysokých škol v České republice a šesti oborových rad doktorských studijních programů v České republice a na Slovensku. Je členkou Akademického sněmu Akademie věd ČR.
Pedagogická činnost doc. Pavelkové byla po nástupu na Fakultu managementu a ekonomiky zaměřena na oblast mikroekonomie a makroekonomie, postupně na fakultě vybudovala předměty zaměřené na oblast podnikových financí a výkonnosti podniku v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu – Základy financí, Podnikové finance, Corporate Finance, Oceňování podniku, Řízení hodnoty a výkonnosti podniku, Finance podniku, Manažerské finance, dále Základy podnikání, Diplomový projekt a ve spolupráci s Harvard Business School předmět Firms and Competitiveness. Zavedla obor Finance v magisterském a doktorském studijním programu Hospodářská politika a správa. V průběhu svého pedagogického působení vedla cca 200 bakalářských a diplomových prací, 16 studentů v doktorském studijním programu (z nichž 5 své studium úspěšně ukončilo obhájením disertačních prací). Je autorkou nebo spoluautorkou osmi učebních textů a dvou e-learningových opor, řešitelkou nebo spoluřešitelkou osmi domácích nebo mezinárodních vzdělávacích projektů.
Vědeckovýzkumná činnost doc. Pavelkové je zaměřena na oblast výkonnosti podniků a klastrů. Je autorkou nebo spoluautorkou 3 monografií, 6 kapitol v knize, 30 článků v domácích nebo zahraničních vědeckých a odborných časopisech, 72 příspěvků ve sbornících z domácích nebo mezinárodních konferencí. Doposud byla nebo je zodpovědnou řešitelkou nebo spoluřešitelkou deseti vědeckovýzkumných projektů. Je členkou čtyř mezinárodních vědeckých společností a mezinárodní sítě zaměřené na problematiku měření výkonnosti klastrů. Je předsedkyní Redakční rady časopisu Journal of Competitiveness, členkou Ediční rady časopisu Trendy managementu a ekonomiky a členkou Odborné rady České asociace pro finanční řízení.
Spolupracuje s podnikatelskou praxí v rámci podnikového vzdělávání, poradenské činnosti, zpracování finančních analýz, finančního plánování, řízení výkonnosti, oceňování podniků a benchmarkingu.
Absolvovala krátké odborné stáže v Japonsku, Velké Británii, Belgii, Portugalsku, USA, Finsku, Švédsku a Dánsku. Ovládá aktivně jazyk anglický, pasivně německý a ruský.(zdroj životopisu: www.grada.cz)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři: