Anton Hykisch

slovenská, 1932 statistiky

Nahrávám...

Životopis

Narodil sa 23, februára 1932 v Banskej Štiavnici v úradníckej rodine. Štyri triedy ľudovej školy vychodil v rodnom meste, piatu v Pukanci. Potom sa vrátil do Banskej Štiavnice, aby mohol študovať na gymnáziu. Posledné dva roky gymnaziálneho štúdia absolvoval v Leviciach, kde roku 1951 zmaturoval.
V štúdiu pokračoval na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave a zavŕšil ho roku 1956. Ako inžinier ekonóm najskôr pracoval vo Výskumnom ústave miestneho hospodárstva v Bratislave, potom na Železničnom staviteľstve a v Záhradníctve a rekultivačných službách mesta Bratislavy.
Roku 1962 prešiel do literárnej redakcie Čs. rozhlasu v Bratislave. Pre politické postoje k udalostiam rokov 1968 však musel miesto rozhlasového redaktora opustil. Zároveň ho vylúčili zo ZSS a nesmel publikoval'. Zamestnal sa v Ústrednej knižnici SAV a potom, od roku 1974 až do konca roku 1989 bol ekonomickým pracovníkom v Diele, podniku Slovenského fondu výtvarných umení.
V januári 1990 sa stal riaditeľom vydavateľstva Mladé letá v Bratislave. Od jesene 1992 je veľvyslancom Slovenskej republiky v Kanade. V rokoch 1990-92 bol poslancom SNR za KDH a po rozdelení hnutia za SKDH.
Do literatúry vstúpil po viacročnej časopiseckej príprave novelou Sen vchádza do stanice (1961), ktorá je dramatickým príbehom ľudí pracujúcich na elektrifikácii železníc. Nasledoval súbor poviedok Stretol som ťa (1963), v ktorých autor nastoľuje komplikované citové problémy i naliehavé existenčné otázky mladých ľudí na prahu dospelosti.
Treťou vydanou knihou A. Hykischa, v skutočnosti však literárnou prvotinou, je román Krok do neznáma (1963). Tento príbeh mladého ekonóma po nástupe na svoje prvé pracovisko autor napísal koncom päťdesiatych rokov, no pre kritický postoj k rozporu medzi hlásanými ideálmi a skutočnosťou ho cenzúra zakázala vydal. Románová novela Nad'a (1964) je ľúbostný príbeh končiacej vysokoškoláčky, pričom autor položil dôraz na psychologizáciu postáv, aby tak čo najhlbšie preskúmal motiváciu ich konania.
Vyvrcholením prvého tvorivého obdobia A. Hykischa je román Námestie v Mähringu (1965). Je to kniha o generácii, ktorá prežívala detstvo v rokoch vojny, a práve preto tak veľmi túži po krajšom, spravodlivejšom, a najmä ľudsky čistom živote v nastávajúcich rokoch mieru.
No tým väčšie sú jej sklamania. Potvrdením autorovho záujmu o reportážny žáner, ktorý často prejavoval v publicistike, je kniha Kanada nie je „kanada" (1968). Vznikla na základe zážitkov z cesty na svetovú výstavu v Montreale. Autor sa v nej nevyhol ani kritickému pohľadu na fungovanie spoločnosti v dvoch protichodných spoločenských sústavách, čo mu normalizačná moc v nasledujúcich rokoch vyčítala.
Po nútenej sedemročnej publikačnej pauze sa prihlásil faktografickou knihou o automobilových pretekoch a slávnych pretekároch Volanty do nebies (1975), určenou predovšetkým mládeži. Potom nasledovalo najvýznamnejšie literárne dielo A. Hykischa, dvojdielny historický román Čas majstrov (1977). Príbeh románu sa odohráva v 15. a 16. storočí a je lokalizovaný do Banskej Štiavnice, no zároveň má široké spoločensko-historické pozadie, presahujúce do celej strednej Európy. V ďalších dielach novelách Vzťahy (1978) a Túžba (1980) sa vrátil do súčasnosti. Zobrazil v nich problémy dnešného človeka na pracovisku i v súkromí, problémy zdanlivo všedné, no hlboko sa dotýkajúce ľudského života. V knihe Dobre utajený mozog (1979) si svoje tvorivé schopnosti vyskúšal v žánri sci-fi. Historický román Milujte kráľovnú (1984) autor venoval životu a pôsobeniu Márie Terézie. Zároveň je to aj obraz Slovenska v tereziánskej epoche a obraz narastania slovenskej vzdelanosti a kultúry, veď mnohí blízki spolupracovníci Márie Terézie a jej syna Jozefa II. boli slovenského pôvodu.
So zámerom popularizoval' technický pokrok medzi mládežou napísal A. Hykisch dve knihy o mikroelektronike - Budúcnosť je už dnes (1987) pre staršiu mládež a Kamarát Čipko (1989) pre najmladších čitateľov.
Zbierka poviedok s historickou tematikou Obrana tajomstiev (1990) je sondou do schopností a možností ľudského myslenia, ktoré v rámci svojej historickej determinácie má právo aj na omyl.
Posledným knižne vydaným dielom A. Hykischa je kniha cestopisných reportáží z Číny a niektorých ďalších krajín juhovýchodnej Ázie Dovolenka v Pekingu (1991).

Zdroj životopisu: Kalendár spisovateľov

Populární autoři:

Karel Čapek

1890 - 1938
Terry Pratchett

1948 - 2015