Anton Hlinka

slovenská, 1926 - 2011

Nahrávám...

Životopis

Narodil sa 31. októbra 1926 vo Valaskej Belej. Detstvo prežil a do základnej školy chodil v Považskej Bystrici. Sedem tried gymnázia absolvoval v Trnave, ôsmu v Galante, kde roku 1948 aj zmaturoval. Do Spoločnosti saleziánov vstúpil roku 1944. Po ročnej pedagogickej praxi na saleziánskom Gymnáziu v Šaštíne, kde ho zastihlo zrušenie kláštorov, ho po neúspešnom preškoľovaní komunistický režim poslal na nútené práce do Čiech. Odtiaľ v apríli roku 1951 na pokyn predstaveného v podzemí ušiel do zahraničia. Teologické, filozofické a psychologické štúdiá absolvoval v Turíne a Ríme. Po vysvätení za kňaza roku 1955 pokračoval v štúdiu filozofie a psychológie v Turíne a Ríme. V rokoch 1957-1967 pôsobil ako docent filozofie vo Viedni, Kolíne nad Rýnom a Katánii. Roku 1961 obhájil doktorát z filozofie. V rokoch 1967-1971 pôsobil v Miláne medzi študentmi a zároveň pripravoval dve knihy v slovenčine. Roku 1971 ho hlavný predstavený v Turíne poslal na žiadosť Rádia Slobodná Európa do Mníchova za redaktora náboženských programov. Po niekoľkých rokoch z vlastnej iniciatívy prevzal okrem toho podobné vysielania v Hlase Ameriky a v Rádiu Stefanus. Od roku 1991 k týmto aktivitám pribudlo riadenie niekoľkých organizácií na tajný prevoz náboženskej literatúry na Slovensko (vyše tristotisíc kníh), založenie "informačného" mosta Mníchov-Bratislava, vďaka nemeckým študentom, a napokon účasť na kongresoch v Európe, ale aj v Afrike, Amerike a Ázii, kde oboznamoval novinárov o situácii kresťanov na Slovensku. Po páde komunizmu až do roku 1993 absolvoval početné prednášky v mestách po celom Slovensku. Roku 1991 Slovenskú katolícku tlačovú službu (Skates), ktorá však po štrnástich mesiacoch pre neporozumenie zodpovedných kruhov prestala vychádzať. Medzitým bol k dispozícii Biskupskej konferencii, ktorá ho po niekoľkých rokoch uvoľnila zo svojich služieb. Roku 1993 sa z Hlinkovej iniciatívy založila Slovenská katolícka akadémia v Bratislave. Stal sa jej rektorom. Akadémia organizuje prednáškové kurzy a diskusie pre širokú akademickú i neakademickú verejnosť. Po nostrifikácii akademických titulov ho roku 1997 vymenovali za profesora systematickej filozofie na Univerzite sv. Cyrila a sv. Metoda v Trnave, kde pôsobí dodnes.

Zdroj životopisu: www.books.sk

Populární autoři:

Terry Pratchett

1948 - 2015