Albín Stocký

česká, 1876 - 1934

Nahrávám...

Životopis

Český archeolog. Původně inženýr chemie se plně věnoval archeologii. Dlouholetý přednosta pravěkého oddělení Národního muzea, profesor archeologie a stenologie na Univerzitě Karlově. Velice schopný terénní badatel vedl roku 1929 výzkum keltského oppida ve Stradonicích, který financoval ze svých prostředků prezident T. G. Masaryk. Podle dochovaných zpráv a dobových fotografií se soustředil především na severovýchodní svahy nad Berounkou. Podařilo se mu zachytit a prozkoumat několik sídlištních struktur a objektů. - Původně inženýr chemie a úředník finanční kontroly v cukrovarech se archeologii začal věnovat až v pozdějším věku. Přesto získal doktorát na Karlově univerzitě a středem jeho zájmu se stala doba bronzová a halštatská, dále období neolitu. Jako chemik se zabýval i konzervačními metodami. V roce 1913 byl jmenován nástupcem J. L. Píče v pravěkém oddělení Národního muzea, kde založil nový inventář. Roku 1927 byl jmenován mimořádným, následně i řádným profesorem pravěkých dějin na Karlově univerzitě. Usiloval o organizaci českého muzejnictví. Již v roce 1919 sepsal podrobnou Studii o českém neolitu. Vrcholem jeho díla byl Pravěk země české, první díl – Věk kamenný, vydaný roku 1926. Ten se měl stát protějškem Píčových Starožitností země české. Druhý díl o únětické kultuře ale zůstal nedokončený. Souběžně vydal řadu menších prací, z nichž základní význam mají tři svazky Čechy v době kamenné, bronzové a železné a studie o Praze pravěké.

Populární autoři:

Karel Čapek

1890 - 1938
Charles Bukowski

1920 - 1994