Úvod do studia televize 2: Faktuální televize a její žánry

nehodnoceno
Úvod do studia televize 2: Faktuální televize a její žánry https://www.databazeknih.cz/img/books/44_/441782/bmid_uvod-do-studia-televize-2-faktualni-RgY-441782.png 0 0 0

Milé kolegyně a kolegové, v tuto chvíli již velmi pravděpodobně máte za sebou první semestr Úvodu do studia televize, v němž jste se mimo jiné seznámili s oblastí fi kční televize a aspekty televizního narativu. Předmětem této studijní opory bude faktuální televize, jinými slovy nefi kční televizní pořady. Po prostudování tohoto textu byste si měli rozšířit svůj repertoár odborných termínů, budete schopni rozpoznat principy konstrukce konkrétních pořadů, uvědomíte si základní konvence vybraných žánrů, v ideálním případě budete i sami schopni analyzovat tento typ televizní tvorby a uchopit ji z hlediska dramaturgické koncepce. Ačkoli celý tento text bude zohledňovat specifi ka televizního média a jeho žánrů, řada poznatků je samozřejmě využitelných například i pro uvažování o fi lmovém dokumentu (určeném původně pro kinodistribuci). Nevnímejte tedy prosím téma faktuální televize v izolaci, ale průběžně nové informace konfrontujte například s tím, co již v tuto chvíli víte z předmětů řadících se do oblasti fi lmových studií. Praktické samozřejmě také bude zopakovat si to, co již znáte z předešlých předmětů zaměřených na televizi, tedy základní vědomosti o sériové povaze televizního média jako takového, protože tato charakteristika je příznačná i pro nefi kční televizní obsahy. Cítím potřebu také důrazně upozornit na to, že studijní opora je pouhým vstupním materiálem do problematiky a neměli byste považovat její prostudování za dostatečné. Budeme se skutečně věnovat jenom několika málo aspektům a stranou ponecháme mnoho zajímavých témat, konceptů a perspektiv. Přímo v tomto textu vám budou doporučeny další rozšiřující studie a publikace, faktuální televizi se věnuje řada odborných internetových periodik, mnozí televizní teoretici dnes píšou svoje odborné blogy, které také mohou být zdrojem podnětných informací. Samozřejmě i v tomto případě může být drobnou nepříjemností, že odkázáni stále budete především na anglicky psané materiály, ale taková je již realita oboru televizních studií u nás. Také vás vyzývám, abyste teoretické poznatky vždy konfrontovali s reálným televizním materiálem. V elektronické verzi této studijní opory bude k dispozici řada ukázek, ale k plnému pochopení problematiky a zažití analytických postupů může dojít jen tehdy, když budete průběžně a kriticky sledovat faktuální televizi, jakkoli to pro mnohé z vás nemusí v tento moment být prioritní oblast zájmu. V textu budu upozorňovat na použité zdroje v místech, kde to považuji za praktické pro případné další zpřesnění v původní publikaci. Jelikož však v ruce držíte pouhý vstupní studijní text, nebude beze zbytku odkazováno na všechny použité materiály přímo v textu. Klíčovou rozšiřující literaturu však naleznete na konci každého klíčového oddílu. Aktuálním problémům se budeme samozřejmě průběžně věnovat v rámci kontaktní výuky, mnohé v tomto textu představené teze si také budeme demonstrovat na konkrétních příkladech. V průběhu semestru budete také pracovat na několika úkolech, které budou vždy formulovány v anotačním listu či zpřesněny na prvním tutoriálu. Mně nezbývá než doufat, že i přes předsudky, které dnes stále mnozí mají vůči faktuální televizi a jejím v současnosti populárním formám, se mi podaří vás přesvědčit, že se jedná o velmi zajímavou a vitální součást dnešní kultury. Faktuální televize – tak jako všechna média a jejich žánry – má velký potenciál, který bývá a často samozřejmě nebývá naplněn. Naším společným úkolem je uvědomit si její možnosti a být schopni historickou i současnou televizní praxi kriticky vyhodnocovat.... celý text

Přidat komentář

Štítky knihy

televize

Autorovy další knížky

2014  0%Úvod do studia televize 1
2013  0%Úvod do studia televize 2: Faktuální televize a její žánry
2009  0%Filmové a televizní instituce na Moravě po roce 1989