Staromestská knižnica (Bratislava)

knihovny

Staromestská knižnica (Bratislava)

Typ:veřejná knihovna
Město:Bratislava
E-mail:kniznica@starlib.sk
Web:http://www.starlib.sk/
Adresa:Panenská 7, Bratislava, 811 03
Otevírací doba:Pondelok: 8,00 – 18,30 hod.
Utorok: 8,00 – 15,30 hod.
Streda: 8,00 – 18,30 hod.
Štvrtok: 8,00 – 18,30 hod.
Piatok: 8,00 – 15,30 hod.

O knihovně

O knižnici
Staromestská knižnica je verejná knižnica, zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Staré Mesto.
Pohľad do histórie

1958
V septembri 1958 otvorená Obvodná ľudová knižnica Bratislava Staré mesto so sídlom na Hviezdoslavovom námestí. Čitateľom bolo k dispozícii 4 000 nespracovaných knižničných jednotiek. V Bratislave v tom čase vyvíjali činnosť 4 obvodné ľudové knižnice.

1959
V júni 1959 získala knižnica miestnosti pre študovňu a čitáreň.
9.7.1959 bol vydaný zákon č. 53/1959 Zb. o jednotnej sústave knižníc, v dôsledku ktorého sa činnosť knižníc v Československu začala systematicky rozvíjať.

1960
Obvodná knižnica Bratislava Staré Mesto sprístupnila čitateľom autorský a systematický
katalóg. V porovnaní s rokom1959 zaznamenala takmer 100 % nárast výpožičiek.
Od 1.1.1960 platil nový organizačný poriadok pre bratislavské ľudové knižnice. Zakotvené v ňom boli podmienky činnosti knižníc, povinnosti a práva knihovníkov, najmä vedúcich, úlohy národných výborov vo vzťahu ku knižniciam.
1.7.1960 sa uskutočnila nová územná reorganizácia. Na území mesta vzniklo 12 samostatných územných obvodov, z bývalých pobočiek Mestskej knižnice a neskôr knižníc osvetových besied sa vytvorilo 12 obvodných ľudových knižníc, ktoré sa stali samostatnými kultúrnymi a hospodárskymi jednotkami príslušných obvodných národných výborov.

1961
Knižnica zatvorená z dôvodu generálnej revízie knižničného fondu. Zmena na poste riaditeľa,
riaditeľom sa stal Dr. Ivan Rojko, ktorý túto funkciu vykonával do roku 1969.
Obvodná knižnica Bratislava Staré Mesto mala z bratislavských obvodných knižníc najslabšie vybudovanú sieť – fungovala jediná pobočka na Červenom kríži.
Knižnica vytvorila samostatné oddelenie pre detských čitateľov a sprístupnila používateľom čitáreň.

1962
15.2.1962 knižnica zatvorila svoju pobočku na Červenom kríži v dôsledku rekonštrukcie
budovy osvetovej besedy, kde knižnica sídlila. Po ukončení rekonštrukcie knižnica nedostala pôvodné priestory späť do užívania.

1963
Knižnica sa zapojila do súťaže Budujeme vzornú ľudovú knižnicu, získala Čestné uznanie Rady MsNV v Bratislave.

1964
ObNV rozhodol, že pobočka na Červenom kríži musí byť otvorená a bude umiestnená v tamojšej osvetovej besede.
Uznesením Rady MsNV v Bratislave sa Mestská knižnica stala osobným úradom a hospodársko-finančným strediskom pre všetky obvodné ľudové knižnice v Bratislave.

1965
1.1.1965 nadobudol platnosť nový výpožičný poriadok ľudových knižníc v Bratislave
V októbri 1965 bola znovu otvorená v priestoroch osvetovej besedy pobočka na Červenom kríži. Pobočka nemala samostatnú miestnosť, knihy boli umiestnené v dvoch skriniach.

1966
Pripravuje sa asanácia budovy (výstavba Mosta SNP) na Hviezdoslavovom námestí, v ktorej sídlila i knižnica.
Knižnica získala Čestné uznanie Rady ZsKNV v Bratislave.

1967
Knižnica získala vyznamenanie v krajskom kole súťaže Budujeme vzornú ľudovú knižnicu.

1968
Knižnica hľadá nové priestory pre svoju činnosť.
18.12.1968 bolo v nočných hodinách zaplavené oddelenie pre dospelých a knižnica bola zatvorená.
V platnosti zákon SNR č. 43/1968 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave.

1969
1.7.1969 nastúpila do funkcie riaditeľky knižnice (na polovičný úväzok) Emília Jablonská. Túto funkciu vykonávala nepretržite až do 1.4.2004.
V priebehu roka sa knižnica presťahovala do priestorov na Hviezdoslavovom nám. č. 26 a koncom roka začala s ich adaptáciou.
31.12.1969 bola opäť dočasne zatvorená pobočka na Červenom kríži.

1970
Knižnica dočasne poskytovala svoje služby v priestoroch Domu kultúry a vzdelávania na Nám. 4. apríla.
8.4.1970 slávnostne otvorená knižnica v priestoroch na Hviezdoslavovom nám. 26.

1971
V platnosti Vyhláška č. 91/71 Zb. o podrobnom vymedzení územia mestských obvodov hlavného mesta SSR Bratislavy. Na území mesta vznikli 4 mestské obvody, z pôvodne 12 obvodných knižníc vznikli štyri. Pod ich pôsobnosť patrili miestne ľudové knižnice 7 pridružených obcí.
1.2.1971 funkcia riaditeľa knižnice obsadená na plný úväzok.

1972
1.1.1972 vznikla Obvodná knižnica Bratislava I (uznesenie pléna Obvodného národného výboru Bratislava I zo dňa 27. 4. 1972.) so sídlom na Záhrebskej ul. č. 6. Do jej správy boli odovzdané pracoviská: Obvodná ľudová knižnica Bratislava – Staré Mesto na Hviezdoslavovom námestí č. 26,Obvodná ľudová knižnica Bratislava – Vinohrady na Záhrebskej č. 6 a jej pobočka na Dubovej ul. č. 2, pobočka Obvodnej ľudovej knižnice Bratislava – Nivy na Francisciho ul. č. 2.
Začali sa prípravy na rekonštrukciu pobočky na Francisciho ul.
Neúspešné snahy o vytvorenie knižničnej rady ako poradného orgánu knižnice.

1973
Knižnica začala budovať oddelenie politickej literatúry (uznesenie Rady NVB z 30.10.1973).
Začala pracovať knižničná rada, ktorej členmi boli poprední pracovníci a funkcionári spoločenských organizácií.

1977
Pridelenie nových priestorov pre potreby oddelenia politickej literatúry na pobočke Hviezdoslavovo námestie č. 15. Ich adaptácia trvala do roku 1981.

1978
Od 1.10.1978 v platnosti nový organizačný poriadok. Začína sa uvažovať s výstavbou centrálnej knižnice v okolí Odborárskeho námestia. Realizácia trvala 10 rokov. S výstavbou sa začalo v roku 1982, ukončená a odovzdaná do prevádzky bola v roku 1988.

1979
Čestné uznanie MK SSR v celoštátnej súťaži Budujeme vzornú ľudovú knižnicu
Pridelenie nových priestorov na pobočke Hviezdoslavovo námestie č. 15 (oddelenie politickej literatúry).

1982
Adaptácia priestorov na pobočke Hviezdoslavovo námestie č. 15, pobočka bola 6 mesiacov zatvorená (od 1.4. do 4.10.1982).

1988
9.6.1988 bola slávnostne otvorená účelová budova knižnice na Szabóovej ul. č.
10/a (dnešná Blumentálska 10/a), ktorá sa stala centrálnou knižnicou Obvodnej knižnice Bratislava I. Účelové priestory má knižnica prenajaté od hlavného mesta SR Bratislavy (od roku 2004 do trvalého prenájmu).


1992
1.7.1992 zriadená Staromestská knižnica (uznesenie Miestneho zastupiteľstva č. 45/1992) ako samostatná príspevková organizácia so sídlom na Blumentálskej 10/a, ktorá je právnym nástupcom bývalej Obvodnej knižnice Bratislava I.
Presťahovaná pobočka knižnice, ktorá sídlila v Základnej škole na Dubovej ul. do novozískaných a zrekonštruovaných priestorov na Západnom rade 5.
15.10.1992 slávnostné otvorenie pobočky Západný rad 5.

1993
1.1.1993 knižnica sa stala rozpočtovou organizáciou (uznesenie č. 76/1992 miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Staré Mesto).
V júni 1993 na základe uplatnenia reštitučného zákona bola knižnica nútená uvoľniť
priestory pobočky na Hviezdoslavovom námestí č. 15. Presťahovala sa do priestorov v obytnom dome na Panenskej ul. č. 1.
6.9.1993 pobočka po rekonštrukcii priestorov sprístupnená verejnosti.

1999
1.1.1999 začiatok automatizácie knižničných procesov a činností v oddelení
doplňovania a spracovania knižničných fondov v centrále na Blumentálskej ul.

2001
Začiatok retrospektívneho spracovania knižničného fondu: pracoviská Blumentálska, Panenská a Záhrebská (ukončenie v roku 2004). Predpokladané ukončenie retrospektívneho spracovania knižničného fondu všetkých pracovísk: 2005.

2002
Od 1.1.2002 na pracovisku Panenská č. 1 sprístupnené pre čitateľov dve verejné internetové stanice.
Jún 2002 otvorenie Letnej čitárne na nádvorí Zichyho paláca.
Júl 2002 zrušená pobočka na Francisciho ul. Po petícii obyvateľov získala knižnica náhradné priestory na Karadžičovej 1.
29.11.2002 pobočka Karadžičova 1 po rekonštrukcii sprístupnená verejnosti.

2003
Na pracovisku Blumentálska spustený do rutinnej prevádzky automatizovaný výpožičný systém Libris.

2004
1.9.2004 zriadené oddelenie automatizácie.
Na internet pripojené pracoviská na Blumentálskej a Záhrebskej.
Začalo sa s realizáciou kurzov počítačovej gramotnosti pre seniorov.

2005
Marec 2005 verejnosti sprístupnená webová stránka knižnice - www.starlib.sk.
Apríl 2005 knižnica získala v súťaži o najlepšiu webovú stránku TopWebLib Cenu prezidenta združenia Slovak Prix MultiMedia za inovatívny prístup a dodržiavanie štandardov pri tvorbe webovej stránky.
Všetky pracoviská pripojené na internet.

2006
Január 2006 zriadenie Oddelenia cudzojazyčnej literatúry v pobočke Západný rad 5.
Jún 2006 letná čitáreň po prvýkrát v Medickej záhrade.

2007
Január - marec 2007 zavedenie knižnično-informačného systému Daimon do ostrej prevádzky na pracoviskách Blumentálska, Panenská a Záhrebská a sprístupnenie online katalógu knižnice na internete.
Apríl 2007 knižnica získala v celoslovenskej súťaži o najlepšiu knižničnú webovú stránku TopWebLib 2006 1. miesto v kategórii verejné knižnice a Cenu sympatií.

2008
Apríl 2008 – knižnica získala v celoslovenskej súťaži o najlepšiu knižničnú webovú stránku TopWebLib 2007 čestné uznanie za trvalo kvalitné webové sídlo
Máj 2008 – čitateľom a návštevníkom letnej čitárne v Medickej záhrade odovzdaný do užívania drevený krytý altánok
September – december 2008 – realizácia výskumu čítania mládeže v Bratislavskom kraji. Na výskume knižnica spolupracovala s Mestskou knižnicou, Knižnicou Ružinov, Knižnicou Bratislava-Nové Mesto, Miestnou knižnicou v Petržalke a Katedrou knižničnej a informačnej vedy FF UK

2009
December 2009 - knižnica získala ocenenie Krajskej pobočky Slovenského spolku slovenských knihovníkov Čin roka 2009 za interpretáciu výskumu čítania mládeže v Bratislavskom kraji

2010
Marec 2010 - knižnica získala výročnú cenu Slovenskej asociácie knižníc za aktívny čin v oblasti knihovníctva - SAKAČIK - za realizáciu a interpretáciu výskumu čítania mládeže v Bratislavskom kraji

September 2010 - dobudovanie počítačovej učebne na Panenskej 1 s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR

2011
Máj 2011 - rozšírenie altánku letnej čitárne v Medickej záhrade
Knižnica získala 1. miesto v celoslovenskej súťaži o najlepšiu knižničnú webovú stránku TOP WebLib 2010 v kategórii verejných a školských knižníc
November 2011 - začala sa rekonštrukcia terasy na Blumentálskej a jej prebudovanie na nové detské oddelenie

Zdroj textu: http://www.starlib.sk/sk/o-kniznici/