Podtatranská knižnica v Poprade

knihovny Prešovský kraj (SK) , Poprad

Přidat do oblíbených
Podtatranská knižnica v Poprade
Typ knihovny: veřejná knihovna
Telefon: +421(0)52 7729
E-mail: naucne@kniznicapp.sk
Web: http://www.kniznicapp.sk/
Adresa: Podtatranská 1548/1, Poprad, 5801
Otevírací doba: https://kniznicapp.sk/index.php/portfolio-2/otvaracie-hodiny

O knihovně

Zriaďovacia listina pastarchives Prešovský samosprávny kraj Námestie mieru č.2, 080 01 Prešov V Prešove, 1. apríla 2002KUL - 2002/000153/14 R O Z H O D N U T I E o zriadení Podtatranskej knižnice v Poprade Prešovský samosprávny kraj podľa § 21 a 23 Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších právnych noriem, na základe § 25 ods. 6 Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/2000 o knižniciach v znení zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a v súlade so Zákonom a č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov z r i a ď u j e 1. aprílom 2002 Podtatranskú knižnicu v Poprade a vydáva túto z r i a ď o v a c i u l i s t i n u Názov organizácie: Podtatranská knižnica v Poprade Sídlo organizácie: Poprad Identifikačné číslo: 37781189 I. Vymedzenie základného poslania a predmetu činnosti: 1. Podtatranská knižnica v Poprade (ďalej len \"knižnica\") je regionálnou kultúrnou, informačnou a vzdelávacou inštitúciou v oblasti knižničnej, bibliografickej, kultúrno-vzdelávacej a vydavateľskej činnosti. 2. Základným poslaním knižnice je zabezpečovať slobodný prístup k poznatkom a informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov, uspokojovať kultúrne, informačné a vzdelávacie potreby občanov, orgánov samosprávy, štátnej správy a ďalších orgánov a organizácií pôsobiacich v územných obvodoch okresov Poprad, Levoča a Kežmarok. 3. V rámci svojho poslania knižnica plní najmä tieto verejné funkcie a verejnoprospešné činnosti: a. získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje univerzálny knižničný fond, b. poskytuje základné a špeciálne knižnično-informačné služby sprístupňovaním vlastného knižničného fondu a vonkajších informačných zdrojov, najmä výpožičky knižničných dokumentov a poskytovanie kópií knižničných dokumentov, faktografické a bibliografické informácie, rešerše, štúdie, medziknižničné a medzinárodné medziknižničné výpožičné služby, preklady knižničných dokumentov, vydávanie publikácií, prístup k internetu a reprografické služby, c. zabezpečuje a uskutočňuje kultúrno-výchovné, odborné a vzdelávacie aktivity a podujatia súvisiace s predmetom svojej činnosti, d. v oblasti svojej činnosti nadväzuje priame vzťahy so subjektami doma i v zahraničí a so súhlasom zriaďovateľa vstupuje do medzinárodných združení a projektov, e. poskytuje knižničné a informačné služby, plní funkciu obecnej knižnice a je kultúrno-spoločenským a informačným centrom pre občanov mesta Poprad, f. utvára a sprístupňuje regionálne bibliografické a faktografické databázy, g. odborne spracúva a sprístupňuje súbežnú regionálnu bibliografiu a plní úlohy spojené s koordináciou bibliografickej činnosti v regióne, h. zabezpečuje, na základe zmluvných vzťahov, dopĺňanie knižničných fondov obecných knižníc i. spracúva štatistiku o verejných knižniciach, j. poskytuje metodickú pomoc a poradenské služby obecným knižniciam, knižniciam iných typov a ich zriaďovateľom alebo zakladateľom, k. zúčastňuje sa na tvorbe, udržiavaní a sprístupňovaní súborných katalógov knižníc, l. plní ďalšie úlohy, ktorými ju zriaďovateľ poverí. II. Forma hospodárenia Knižnica je príspevková organizácia. Výsledkami svojho hospodárenia je napojená na rozpočet Prešovského samosprávneho kraja. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu, vo svojom mene nadobúda práva a povinnosti. Na svoju činnosť môže prijímať finančné a vecné dary. Zriaďovateľom knižnice je Prešovský samosprávny kraj (ďalej len \"zriaďovateľ\"), ktorý garantuje a kontroluje jeho činnosť a v prípade zistenia nedostatkov prijíma potrebné opatrenia. Knižnica môže konať nad rámec svojej hlavnej činnosti iba s predchádzajúcim súhlasom zriaďovateľa. Predchádzajúci súhlas zriaďovateľa je potrebný v prípade uzatvárania zmlúv o prevode hnuteľného a nehnuteľného majetku z jej správy na iný právny subjekt a zmlúv o nájme a prenájme nebytových priestorov ako podmienka ich platnosti a účinnosti. III. Štatutárny orgán Štatutárnym orgánom knižnice je riaditeľom ktorého na základe výberového konania a rozhodnutia zastupiteľstva ustanovuje do funkcie predseda Prešovského samosprávneho kraja. Riaditeľa odvoláva predseda na základe rozhodnutia zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja. Riaditeľ vydá organizačný poriadok knižnice po predchádzajúcom súhlase zriaďovateľa, v ktorom sa podrobnejšie vymedzí činnosť knižnice. IV. Vecné a finančné vymedzenie majetku Majetok knižnice je vymedzený osobitným protokolom. Knižnica je právny subjekt hospodáriaci s majetkom, ktorý je vedený v jeho účtovnej a operatívnej evidencii organizácie so stavom ku dňu vydania tejto zriaďovacej listiny. V. Doba, na ktorú sa organizácia zriaďuje Knižnica sa zriaďuje na dobu neurčitú. VI. Záverečné ustanovenia Od účinnosti tohoto rozhodnutia stráca platnosť zriaďovacia listina Podtatranskej knižnice v Poprade vydaná Krajským úradom v Prešove pod č. KUL-0093/2/1999 z 1. 4. 1999 a všetky doteraz vydané zriaďovacie listiny a dodatky. MUDr. Peter Chudík predseda