Základné pedagogické a psychologické diela

edice

13 knih, nakladatelství Slovenské pedagogické nakladateľstvo

Jan Amos Komenský a Slovensko František Karšai, 1970

Ľudský mozog a psychické procesy Alexandr Romanovič Lurija, 1975

Psychológia učiteľovho pedagogického taktu Jozef Štefanovič, 1974


Psychologický rozbor školských neúspechov žiakov Ján Hvozdík, 1973

Rádiotelevízna pedagogika Hrvoje Juračić, 1973

Samuel Ormis - život a dielo Tomáš Srogoň, 1976

Školstvo na Slovensku v období neskorého feudalizmu Vladislav Ružička, 1974

Teória mravnej výchovy Ivan Fedorovič Charlamov, 1975

Učenie a motivácia Jenő Putnoky, 1972

Vybrané pedagogické diela Ľudovít Bakoš, 1975

Výchova a umenie Vlastimil Uher, 1971

Výkonnosť žiakov vo vyučovacom procese Ladislav Ďurič, 1975

Základy výchovy a vzdelávania dospelých kolektiv autorů, 1970