Koupit knihy

Zdeněk Fišar

česká, 1956


Nahrávám...

Životopis

Narozen 3. 12. 1956 v Krnově, ženatý, jedno dítě. Studoval na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze, obor fyzika, specializace biofyzika. Po ukončení studia nastoupil na roční studijní pobyt na oddělení biofyziky Fyzikálního ústavu UK v Praze. Roku 1982 udělal rigorózní zkoušku v oboru biofyzika a chemická fyzika. V letech 1981-1985 byl na studijním pobytu a v řádné vědecké aspirantuře na oddělení gnotobiologie Mikrobiologického ústavu ČSAV v Novém Hrádku. Zabýval se jednak úlohou fluidity buněčných membrán při imunostimulaci a imunosupresi lymfocytů, jednak charakterizací lymfocytů v ontogenetickém vývoji. Aspiranturu ukončil obhajobou disertační práce "Dynamické vlastnosti plasmatických membrán lymfocytů" (od r. 1986 kandidát biologických věd v oboru mikrobiologie). Poté nastoupil v Ústavu krajinné ekologie ČSAV v Českých Budějovicích jako vědecký pracovník. Pracoval nejprve v úseku hydrobiologie, později v oddělení aeroekologie ÚKE ČSAV v Praze. Zabýval se fotosyntézou, mikrobiálním znečištěním ovzduší a dálkovým přenosem SO2. Od r. 1989 pracuje jako vědecký pracovník a pedagog na Psychiatrické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a věnuje se jednak studiu molekulárních mechanismů účinků psychotropních látek, jednak výuce neurochemie a biologické psychiatrie.

Předmětem jeho dosavadní práce je výzkum v oblasti mezi fyzikou, chemií a biologií, především studium vlastností buněčných membrán ve vztahu k funkčnímu stavu sledovaných buněk a jeho změnám vlivem biologicky aktivních látek. Od roku 1989 se věnuje studiu úlohy membránových lipidů a proteinů v mechanismech účinku antidepresiv a jiných psychofarmak a z toho plynoucím biochemickým hypotézám poruch nálady. Kromě výzkumné práce se od roku 1993 věnuje i výuce biologické psychiatrie pro pregraduální a postgraduální studenty 1. lékařské fakulty UK. Je školitelem studentů postgraduálního doktorského studia biomedicíny v oboru neurověd. Od roku 1995 vede kurzy výpočetní techniky. Habilitoval v roce 2006 v oboru lékařská chemie a biochemie s prací „Deprese, antidepresiva a buněčné a modelové membrány“.

Podílel se na řešení řady výzkumných projektů a grantů a výsledky prezentoval v našich i zahraničních odborných časopisech. Věnuje se zavádění nových experimentálních metod a modernizaci ve výuce studentů a postgraduálních studentů v oblasti neurochemie a biofyziky. Tvoří webové stránky pro výuku na Internetu. Je členem řady odborných společností a podílel se na organizaci konferencí a symposií pořádaných Společností pro biologickou psychiatrii.(zdroj životopisu: www.grada.cz)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Johanna Lindsey

1952 - 2019