Vincent Šabík

slovenská, 1937

Nahrávám...

Životopis

Literárny vedec, estetik, teoretik, kritik, esejista, prekladateľ. Narodil sa 17. septembra 1937 v Červenom Hrádku, okres Zlaté Moravce, v murársko-roľníckej rodine. Do základnej školy chodil v rodisku, do strednej v Malých Vozokanoch, maturoval roku 1955 v Zlatých Moravciach. V rokoch 1955-1959 absolvoval štúdium na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave, odbor slovenský jazyk a literatúra, nemecký jazyk a literatúra. Od roku 1959 pracoval ako odborný pracovník Ústrednej knižnice Slovenskej akadémie vied, kde publikoval odborné štúdie z vedeckého knihovníctva a viaceré bibliografie z oblasti knihovníctva, dizertačných a habilitačných prác, organizácie vedeckého výskumu. V rokoch 1965-1968 pôsobil ako redaktor novozaloženého časopisu Revue svetovej literatúry, ktorý pomáhal prekonávať izolovanosť domácej literatúry, v rokoch 1969-1970 bol jeho šéfredaktorom, zároveň zastával funkciu tajomníka Zväzu slovenských spisovateľov. V rokoch 1970-1972 bol riaditeľom vydavateľstva Slovenský spisovateľ a v rokoch 1973-1974 jeho šéfredaktorom. V rokoch 1974-1986 pracoval na generálnom riaditeľstve Slovenského ústredia knižnej kultúry. V rokoch 1986-1988 bol riaditeľom Ústavu umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie a od septembra 1988 do roku 1990 pracoval ako šéfredaktor časopisu Literárny týždenník, ktorý založil. Časopis sa zasadzoval za obrodu literárneho, kultúrneho a spoločenského života týchto prelomových rokov. Potom sa vrátil do Ústavu umeleckej kritiky, kde pracoval ako vedecký pracovník až do jeho zániku roku 1991. Roku 1991 nastúpil pracovať do Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde sa popri vedeckej práci venuje prednáškam (špeciálne estetické koncepcie). Vedeckú hodnosť kandidáta vied o umení získal roku 1992 obhájením dizertačnej práce Skúmanie literárnej recepcie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a pedagogickú hodnosť docenta habilitačnou prácou Kritické chápanie roku 1995 na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Jej základom je hermeneutická orientácia.

Populární autoři:

Agatha Christie

1890 - 1976
Charles Darwin

1809 - 1882