Koupit knihy

Jiří Pešek

česká, 1929


Nahrávám...

Životopis

Narodil se v rodině středoškolského profesora dějepisu, který se na doporučení svého univerzitního učitele Josefa Pekaře stal úředníkem ministerstva zahraničních věcí (v tzv. Benešově třetí sekci) a zůstal jeho pracovníkem až do odchodu do důchodu (1961). Na jeho duchovní vývoj měla tak zprvu rozhodující vliv Masarykova a Benešova koncepce demokracie první republiky. Prožitek Mnichova, světová válka, aktivní účast obou rodičů v ilegálním odboji (skupina V boj), otcův útěk z vězení v dubnu 1945 a pak květnová revoluce v Praze zformovaly nový základ jeho politické zkušenosti a přivedly ho na pozice revolučního hnutí. Po maturitě (1948) studoval na FF UK filozofii a dějepis. R. 1952 dokončil tzv. reformované studium a jako jeden z posledních před zrušením doktorátů složil rigorózum z filozofie a sociologie (dizertace: N. G. Černyševského ekonomické názory a jeho kritika utopického socialismu). Již na podzim 1951 (za tíživého nedostatku mladých odborných sil) byl přijat na FF jako asistent. V l. 1953–56 byl na FF UK aspirantem v oboru filozofie; hodnosti CSc. dosáhl v r. 1959. Politické procesy r. 1953 a pak maďarské události 1956 vedly k narůstání jeho vnitřních pochybností o dosavadní ideové orientaci. Na poli filozofie k tomu silně přispělo – v souvislosti s prací na kandidátské dizertaci – také důkladné studium mladého Marxe a jeho hegelovského zázemí i širších dějinně filozofických souvislostí německého klasického idealismu. Hegelova Fenomenologie ducha, Lukácsovy práce o mladém Hegelovi atd. byly mu důležitou průpravou pro nové podněty na počátku 60. let. Nemalý podíl na této jeho emancipaci měla i hromadící se pedagogická zkušenost a v souvislosti s ní prohlubované studium dějin evropské filozofie. Kosíkova Dialektika konkrétního (1963) ho přivedla ke studiu Heideggerova díla Sein und Zeit a jeho dalších prací. Na mezinárodním hegelovském kongresu v Salzburgu v r. 1964 se osobně seznámil s Janem Patočkou, o jehož fenomenologické učení se zajímal již dříve v souvislosti s jeho výkladem dějin antické filozofie a při studiu Husserla a Heideggera. Pod vlivem těchto inspirací – zhruba v polovině 60. let – dospěl k filozofické problematice dělby práce, k dynamismu sociální sebestrukturace člověka a k filozofii temporality. Tato problematika také rozhodla o jeho plném přechodu k modernímu transcendentalismu a k „fundamentální ontologii“. Výrazem tohoto přechodu se stala jeho monografie Dialektika dělby práce. Sebestrukturace a perspektivnost člověka. Touto prací se v r. 1966 také habilitoval na FF UK (jmenován 1966, ustanoven 1967).

Od hegelovského kongresu v Salzburgu byl v pravidelném kontaktu s Ústavem pro filozofii na univerzitě ve Vídni (tehdejším přednostou ústavu byl profesor Erich Heintel) a účastnil se jeho mezinárodních filozofických sympozií v rakouském Zwettlu. Na podzim 1967 absolvoval tříměsíční vědeckou stáž ve zmíněném ústavu ve Vídni. Doma orientoval své přednášky a semináře zejména k problematice husserlovské fenomenologie a Heideggerovy fundamentální ontologie. Po srpnu 1969, v době nedohledné perspektivy normalizačního útlaku, se orientoval na využívání každé, i velmi omezené možnosti udržet zbytky nezávislé školní výuky filozofie. V prvních letech po r. 1969 pokračoval ve speciálních seminářích s husserlovskou problematikou temporality a podařilo se mu vydat (jako skripta) překlad Husserlových Přednášek o fenomenologii vnitřního vědomí času (1970). Po vynuceném odchodu profesora Ludvíka Svobody a odstranění profesora Karla Kosíka a profesora Jana Patočky a po prudkém zpřísnění ideologické kontroly veškeré výuky došlo k rozmachu soukromého vyučování v tzv. bytových seminářích. S řadou svých kolegů se stal stálým účastníkem jedné z početných seminárních skupin, které kolem sebe soustředil Jan Patočka. Svůj vlastní bytový seminář soustředil na díla E. Husserla a M. Heideggera a na širší sousvislosti této moderní tradice. Badatelsky se věnoval problematice mladohegelovského radikalismu a mladého Marxe. V r. 1990 vydal první díl Výboru ze spisů mladohegelovců. Hlavním předmětem jeho zájmu však zůstala filozofie temporality. Pro potřeby mezinárodního filozofického sympozia ve Zwettlu v r. 1986 připravil studii Der tätige Mensch und die Zeit. Téže tematiky se týkají i jeho monografie Činný člověk a čas. Studie k účasti času na bytí ve filosofii německého klasického idealismu a Filosofické proměny času ve vztahu k bytí a jeho možnému smyslu. Po 17. listopadu 1989 se snažil přispět k prosazení nových forem studia, ke svobodě volby a utváření studijních programů a jejich realizace. V říjnu 1994 odešel do důchodu.(zdroj životopisu: http://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/pesek.html)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.