Koupit knihy

František Petr

česká, 1863 - 1938


Nahrávám...

Životopis

František Petr se narodil 3. prosince 1863 v Německém Brodě Františku a Marii Petrovým.
Otec František Petr, který byl 54 let učitelem především na hlavní škole německobrodské, pocházel z Podhorního Újezda, vesnice nedaleko Jičína. Petrova matka Marie, rozená Brtnická, pocházela z německobrodské rodiny pekařů.
František byl nejmladší ze třetí dětí. Po smrti staršího bratra ještě v dětském věku zůstal jediným mužským potomkem a možná i proto byl od raného dětství miláčkem rodiny a i navzdory přísným učitelským zásadám, které v rodině Petrových panovaly, mu otec často nadržoval.
Na německobrodské gymnázium nastoupil František Petr po dokončení čtvrté třídy. Osmileté gymnázium reálné a vyšší studoval František Petr v letech 1875 – 1882. Středoškolský student František Petr vynikal v mnoha předmětech, nejvíce ho však uchvátil přírodopis. Na německobrodském gymnáziu studoval František po celá léta s vyznamenáním a s vyznamenáním zde také 11. června 1882 odmaturoval. Následující Petrovo studium směřovalo k vědám přírodním, matematice a fyzice, které absolvoval na univerzitě v Praze. Studia úspěšně dokončil v roce 1889 a otevřela se tak před ním, v rodině tradiční, učitelská kariéra.
Po absolutoriu na vysoké škole se František Petr vrátil do rodného Německého Brodu. Zde na místním gymnáziu, které sám dobře znal ze svých středoškolských let, si ve školním roce 1889/1890 odsloužil svůj zkušební rok, tzv. Probenjahr. Další školní rok František Petr vyučoval krátce na gymnáziu v Příbrami. Poté dva roky působil na Učitelském ústavu v Jičíně, kde potkal svou budoucí ženu Marii, a následující dva roky pak na chrudimském gymnáziu.
Na německobrodském gymnáziu začal natrvalo učit 1. září roku 1894. Zde učil pak celých 34 let až do 1. února 1924, kdy zažádal o penzionování. František Petr zde vyučoval především přírodopis, matematiku a fyziku, byl také správcem přírodopisného kabinetu a školní botanické zahrady.
Učitelem byl František Petr výborným. Nechyběl mu stálý úsměv, ani přiměřená přísnost ke studentům. Své studenty vedl Petr k svědomité práci, lásce k přírodě a národnímu uvědomění.
Nejvyšší titul pro středoškolského učitele – profesor – získal František Petr už v roce 1897, tedy pouhé tři roky poté, co začal trvale učit na německobrodském gymnáziu a pouhý půl rok po té, co zde byl řádným učitelem jmenován. O tom, že v učitelské oblasti v Německém Brodě zastával František Petr přední místo, svědčí i mnohá jmenování do významných učitelských postů a funkcí.
Publikování prací a dobrovolná vedlejší činnost středoškolských profesorů, byla ve své době poměrně běžnou záležitostí. František Petr vynikal v mnoha oblastech - jeho první vědeckou prací bylo studium sladkovodních hub z německobrodských rybníků již v průběhu studia na pražské univerzitě. Mladý student filozofické fakulty svým výzkumem přinesl do svého oboru nemalý úspěch. Do roku 1877 bylo v Čechách známých pouze pět druhů sladkovodních hub, v letech 1883-1885 už to bylo už o čtyři druhy více, z nichž tři objevil právě František Petr.
Dalším Petrovým zaměřením v zoologické oblasti bylo studium vířníků. Podrobnou studii o této živočišné skupině předložil František Petr v roce 1890. Tehdy čerstvý středoškolský pedagog rozpoznal více jak 78 vířníků, většinu z nich opět v okolí Německého Brodu. Františku Petrovi se v této oblasti taktéž podařilo popsat dva dosud neznámé druhy.
František Petr dále působil jako vlastivědec, historik, kronikář, archivář a muzejník především v rámci Městského muzea v Německém Brodě. František Petr stál u rozvoje této instituce a podílel se na vzniku muzejního časopisu. Zlomovým rokem pro muzeum byl rok 1920, kdy získal František Petr pro prostory muzea Havlíčkův dům na hlavním německobrodském náměstí.
František Petr značnou část svého života věnoval bádání v regionu Německobrodska. Vlastivědné a historické práci se začal profesor Petr plně věnovat od roku 1916, kdy začíná studovat a popisovat místopis a kulturní dějiny Německého Brodu. Zájem Františka Petra o historii je ale patrný již dříve. První profesorova historická práce byla o stříbrných dolech v Německém Brodě a napsal ji okolo roku 1897. Je jistou záhadou, co tehdy mladého badatele vedlo k odklonu od věd přírodních k zájmu o historii, jisté ale je, že byl tento zlomový okamžik obrovským přínosem pro historii Německého Brodu.
Mezi nejvýraznější Petrovy historické články patřily popisy starých významných německobrodských domů, které vycházely v muzejních Zprávách na pokračování
v letech 1916-1938 pod názvem „O starých domech Německobrodských“. Popisují významné německobrodské domy včetně jejich majitelů, dějiny hradu Lipnice, kostelů a gymnázia. Mnoho času věnoval František Petr slavné osobnosti Německého Brodu - Karlu Havlíčku Borovskému.
František Petr byl v Německém Brodě navíc i významným archivářem, památkářem a v neposlední řadě i kronikářem či překladatelem.
Význam Františka Petra snad nejlépe vyjadřuje citace vzpomínky z místního tisku: „S profesorem Petrem odchází jeden z nejlepších představitelů staré generace německobrodské, která viděla svůj životní úkol v pilné, neúnavné a náročné práci ve prospěch kulturního povznesení nejširších vrstev. Byl to genius loci, který v překotném ruchu přítomnosti, která leckdy opovržlivě shlíží na práci minulých věků, nedal zapomenouti dávné minulosti Německého Brodu.“(zdroj životopisu: https://dk.upce.cz/bitstream/h...)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Terry Pratchett

1948 - 2015