Daniela Rošková životopis

slovenská

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Životopis

Mgr. et Mgr. Daniela Rošková, PhD. rod. Murányiová

Narodila sa v Bratislave, kde navštevovala základnú školu a gymnázium. Absolvovala magisterské štúdiá na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odboroch: História a latinský jazyk a literatúra (Mgr. 2005); Klasické jazyky – špecializácia: grécky jazyk a literatúra – latinský jazyk a literatúra (Mgr. 2008). Doktorandské štúdium ukončila na katedre všeobecných dejín FiF UK v špecializácii staroveké dejiny obhajobou dizertačnej práce „Obraz ženy v rímskej spoločnosti na základe latinských náhrobných nápisov“, školiteľ: Doc. PhDr. Pavol Valachovič, CSc. (PhD. 2012).

Prednáša Dejiny staroveku, Dejiny starovekého Východu a špecializované kurzy v oblasti antických dejín, klasických jazykov a epigrafie. V rámci svojej vedeckej a pedagogickej práce sa venuje dejinám na základe primárnych literárnych aj epigrafických prameňov latinskej a gréckej proveniencie, k čomu vedie aj svojich študentov. Vedecky sa venuje dejinám staroveku so zameraním na rímske dejiny a epigrafiu, pričom sa špecializuje najmä na sociálnu problematiku, každodenný život, na otázku žien v antike a antickú medicínu. (zdroj životopisu: https://fphil.uniba.sk/katedry...)

Ocenění