Koupit knihy

Branislav Ladický

slovenská


Nahrávám...

Životopis

Mgr. Branislav Ladický bol od 6 mesiacov umiestnený do dojčenského ústavu v Púchove a vo veku 3 rokov začlenený do rodinnej výchovy v Detskom mestečku v Trenčíne (detský domov rodinného typu). V roku 2013 napísal knižnú publikáciu z prostredia Detského mestečka – RODINNÉ PRÍBEHY BEZ RODÍN k 40. výročiu založenia Detského mestečka. V 27 roku života sa mu podarilo zorganizovať stretávku a konferenciu bývalých odchovancov, zamestnancov, priaznivcov a zakladateľov tradičnej rodinnej výchovy v Detskom mestečku. V roku 2016 dával podnet na vyhlásenie areálu Detského mestečka za Národnú kultúrnu pamiatku SR (Detské mestečko s 36 budovami a 11,6 Ha pozemkom bolo dňa 08.11.2017 vyhlásené za NKP SR) . Následne založil občianske združenie OZ Naša rodina, ktoré občanov, odborníkov a politikov mediálne informuje o stave náhradnej starostlivosti detí a mládeže na Slovensku. Publikoval odborné články v odborných časopisoch MLÁDEŽ A SPOLOČNOSŤ, PREVENCIA A VUDPaP SR. Je aktívnym členom FICE na Slovensku. V roku 2017 bol spoluautorom monografie NÁVRAT PEDAGOGIKY DO DETSKÝCH DOMOVOV. V roku 2020 grafický upravil a prepísal knihu PhDr. Vladimíra Vachalíka, CSc. s názvom ELIMINOVANIE DELIKTVENTNÝCH FORIEM SPRÁVANIA MLADISTVÝCH. Momentálne pracujem ako stredoškolský pedagóg.
1. LADICKÝ, B. 2013. Rodinné príbehy bez rodín. Bratislava: H plus, 2013. s.80. ISBN 978-80-88794-58-5.
2. VACHALÍK, V. 2020. Eliminovanie delikventných foriem správania mladistvých (Metódy uplatňovania vo Výchovnom ústave pre mládež v Hlohovci v rokoch 1959-1990). OZ Naša rodina, 2020. s. 125. ISBN 978-80-89533-29. (Grafická úprava a prepis textu: Mgr. Branislav Ladický)
Publikácia uverejnená v odborných časopisov:
3. LADICKÝ, B. 2016. Vzostup a pád Detského Mestečka pri Trenčíne. In : ZRNO, týždenník, ročník XXVII. číslo 41- z dňa 9.10.2016, strana 4-5. ISSN 1337-0529.
4. LADICKÝ, B. 2016. Prečo systém výchovy v dnešných detských domovoch zlyháva. In : ZRNO, týždenník, ročník XXVII. Číslo 43- z dňa 23.10.2016, strana 4-5. ISSN 1337-0529.
5. LADICKÝ, B. 2016. Dilema o výchove v detských domovoch. In: Mládež a spoločnosť. Ročník XXII. č. 1, str. 81-84., 2016. ISSN 1335 - 1109.
6. LADICKÝ, B. 2016. Prijemné a ničím nefalšované stretnutie odchovancov detského mestečka v Zlatovciach s ich náhradnými, ale skutočnými rodičmi. In: Mládež a spoločnosť. Ročník XXII. č. 3, str. 90-91., 2016. ISSN 1335-1109.
7. LADICKÝ, B. 2016. Tváre a masky Detského mestečka v Zlatovciach pri Trenčíne. In: Prevencia. Ročník XY/2016. č. 4, str. 50-52. 2016. ISSN 1336-3689.
8. LADICKY,B. 2017. Detské mestečko v Trenčíne sa stane národnou kultúrnou pamiatkou SR. In: Mládež a spoločnosť. Ročník XXIII č. 2, strana 79-82. 2016. ISSN 1335-1109
9. LADICKÝ, B. - BRTKO,P. 2017. Detské mestečko Trenčín - Zlatovce. Zborník: Mýty a limity ochrany práv detí rozvádzajúcich sa a rozvedených rodičov. Zborník príspevkov z 26. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencií v Bratislave. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, strana 5-6, Bratislava 2017.
10. LADICKY, B. 2017. Detské mestečko - retrospektívy a perspektívy. Zborník: Mýty a limity ochrany práv detí rozvádzajúcich sa a rozvedených rodičov. Zborník príspevkov z 26. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencií v Bratislave. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, strana 7-13, Bratislava 2017.
11. LADICKÝ, B. - REHÁK,Š. 2017. Pedagogika ako základ života v náhradnej starostlivosti. Monografia: Návrat pedagogiky do detských domovov. OZ Naša rodina a Spoločnosť pre sociálnu integráciu SR, strana 109 - 134. Trenčín 2017
12. LADICKÝ, B. - DIEŠKOVÁ, V. 2018. Podpora detí predškolského veku v náhradnej starostlivosti. Zborník: Rané poradenstvo ako prevencia pred školskou neúspešnosťou. Zborník príspevkov z 27. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencií v Bratislave. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, strana 45-57, Bratislava 2018.
13. LADICKÝ, B. 2019. Deti bez práce sú ako deti bez života. In: Vychovávateľ. Ročník LXVII, číslo7-8 z dňa 09.09.2019, strana 48-50. ISSN 0139-6919.
14. LADICKÝ, B. 2020. Z histórie Detského mestečka Trenčín - Zlatovce. In: Vychovávateľ. Ročník LXVIII, číslo 3-4 – z dňa 09.03.2020, strana 51-56. ISSN 0139-6919. Trenčín 2020
15. LADICKÝ, B. 2020. Myšlienky očami odchovanca Detského mestečka. Kniha PhDr. V. Vachalíka, CSc. Eliminovanie delikventných foriem správania mladistvých. OZ Naša rodina a Spoločnosť pre sociálnu integráciu SR, strana 7-9. ISBN 978-80-89533-29-9.
16. LADICKÝ, B. 2020. Eliminovanie delikventných foriem správania mladistvých. In Mládež a spoločnosť. Ročník XXVI č.3, str. 88-89. 2020. ISSN 1335-1109.
17. LADICKÝ.B. 2021. Úvaha o dileme náhradnej starostlivosti detí a súčasnosť. In Mládež a spoločnosť. Ročník XXVII č.1, strana 48-50. 2021. ISSN 1335-1109.

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.