Koupit knihy

Augustín Riška

slovenská, 1935


Nahrávám...

Životopis

Je slovenský filozof a logik. Po maturite na III. štátnom gymnáziu v Bratislave (1953) a po roku štúdia geológie na UK v Prahe si zapísal na FF KU v Bratislave filozofiu so zameraním na logiku. Po promovaní r. 1959 sa stal členom Kabinetu metodológie vied, r. 1962 asistentom na katedre logiky a metodológie vied na FF KU, kde pôsobil až do odchodu do USA r. 1969. Doktorát z filozofie (logiky) získal r. 1967. Od októbra 1967 až do januára 1969 bol štipendistom v rámci Humboldtovej nadácie v Nemecku na mníchovskej univerzite (Philosophisches Seminar II). R. 1967 sa zúčastnil na III. Medzinárodnom logickom kongrese v Amsterdame a r. 1968 na XIV. Medzinárodnom filozofickom kongrese vo Viedni. Od februára 1969 do júna 1969 pôsobil ako „research professor“ na Wisconsinskej univerzite (Madison, Wisconsin; Humanities Research Institute). Ve šk. r. 1969–70 učil logiku a filozofiu vedy ako hosťujúci profesor na Pennsylvánskej štátnej univerzite (State College). Od septembra 1970 až dodnes učí filozofiu na St. John's University v New Yorku (od r. 1973 na jej Staten Island Campuse) ako Associate Professor. Je členom Americkej filozofickej asociácie, Americkej katolíckej filozofickej asociácie, Spoločnosti pre vedu a umenie a iných profesionálnych združení. Aktívne sa zúčastnil na mnohých svetových a amerických filozofických konferenciách. Od r. 1990 sa aktívne podieľa aj na činnosti v oblasti filozofie na Slovensku a v Českej republike (zahraničný člen redakčných rád, konzultant a prekladateľ).
Takmer od začiatku štúdia filozofie sa jeho výskum zameral na logiku a metodológiu vied. Problémom definície venoval svoju dizertáciu (1959), z ktorej vyšla aj jeho prvá časopisecká publikácia; vo svojej doktorskej dizertácii (1966) skúmal problémy logickej závislosti a nezávislosti (inferenčnej, funkčnej a kauzálnej). Veľkú pozornosť venoval otázkam logickej sémantiky a pragmatiky a pripravoval zborník klasických prác z logickej sémantiky (spolu s P. Cmorejom), ktorý nevyšiel z politických dôvodov. Niektoré z jeho vtedajších prekladov sa publikovali v Bratislave r. 1992 (Frege) a 1995 (Tarski). Ešte pred odchodom do USA preložil do slovenčiny niektoré práce R. Carnapa, ktoré vyšli v Antológii z diel filozofov IX (1968), a vydal knihu Metodológia a filozofia (1968). V tomto období spolupracoval aj s matematickými lingvistami. Po odchode do USA rozšíril svoju pozornosť na dejiny filozofie (vrátane americkej filozofie) a na logickú epistemológiu (knowledge by acquaintance). Pokračoval v publikačnej činnosti v oblasti filozofickej logiky, ako aj v činnosti prekladateľskej (prel. z češtiny do angličtiny spis K. Berky Měření, 1983). Po r. 1990 vydal na Slovensku informatívnu knihu o americkej filozofii (1996) a preklad knihy S. Kripkeho Naming and Necessity. Je zástancom filozofického realizmu v aristotelovskom poňatí a uprednostňuje analytické metódy.(zdroj životopisu: https://www.phil.muni.cz/fil/s...)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Charles Darwin

1809 - 1882
Terry Pratchett

1948 - 2015