Koupit knihy

Tomáš Strémy

slovenská, 1981


Nahrávám...

Životopis

Prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. (1981), je absolventom Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Po ukončení vysokoškolského štúdia v roku 2005 študoval na Sydney College of English. V súčasnosti je prodekanom pre rozvoj a grantovú činnosť a docentom na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je členom Vedeckej rady na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Akadémii Policajného zboru v Bratislave. V minulosti bol prodekanom pre zahraničné vzťahy, styk s verejnosťou, ďalšie vzdelávanie a projektovú činnosť (2011-2015) a členom Vedeckej rady na Právnickej fakulte Trnavskej Univerzity v Trnave (2013-2016). Študijné a prednáškové pobyty absolvoval na Max Planck Institute vo Freiburgu (2014, 2015), Univerzite Scranton v Pensylvánii (USA) (2015), Právnickej fakulte Karlovej univerzite v Prahe (2011) a iných inštitúciách. V súčasnosti je členom pracovnej skupiny pre trestné právo v Slovenskej advokátskej komore. V minulosti bol členom komisie pre trestné právo hmotné (od 23.11.2012 do 5.3.2014), členom ad hoc komisie vo veciach väzenstva (od 9.10.2010 do 8.10.2012) a členom pracovnej skupiny k zákonu o trestnej zodpovednosti právnických osôb (od 11.12.2012 do 5.3.2014). Je vedúcim projektu APVV s názvom „Restoratívna justícia a alternatívne tresty v podmienkach Slovenskej republiky“, spoluriešiteľom viacerých grantových projektov, autorom, resp. spoluautorom viacerých monografií, učebníc, desiatok odborných článkov a aktívne sa zúčastňuje vedeckých podujatí doma i v zahraničí.(zdroj životopisu: https://www.flaw.uniba.sk/o-fakulte/vedenie-fakulty/prodekan-pre-rozvoj/)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.