Stanislav Rakús

slovenská, 1940

Nahrávám...

Životopis

20. január 1940, Šúrovce; je slovenský prozaik a literárny vedec, vysokoškolský profesor.
Narodil sa v rodine krajčíra a vzdelanie získaval v Trnave a v Prešove, kde v rokoch 1957 - 1961 študoval na Vysokej škole pedagogickej odbor slovenčina - ruština. V rokoch 1963 - 1964 pracoval ako učiteľ v Trebišove, v rokoch 1964 - 1969 v Košiciach. V rokoch 1966 - 1968 pôsobil tiež ako externý dramaturg Štátneho bábkového divadla v Košiciach. Od roku 1969 pracuje na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. V roku 1973 získal doktorát filozofie, v roku 1981 obhájil hodnosť kandidáta vied (CSc.), v roku 1996 vedeckú hodnosť doktora vied (DrSc.). Žije v Košiciach.
Publikovať začal v 60. rokoch, kedy mu vyšli nielen krátke prózy a novela, ale aj recenzie, články o literatúre a literárnovedné štúdie vo viacerých časopisoch (Slovenské pohľady, Mladá tvorba, Romboid, Matičné čítanie a iné). V literárnovednej oblasti sa venuje najmä problematike modernej slovenskej prózy (Peter Jilemnický, Rudolf Jašík, Milo Urban a i.). V oblasti prózy sa základom jeho diel stáva silný životný zážitok, sprostredkovaný cez rozprávanie , čo mu umožňuje voľnejšie narábať s motívmi. Využíva tiež mnoho nových kompozičných a dejových postupov, čím sa jeho tvorba stáva inovačnou.

Zdroj životopisu: sk.wikipedia.org

Populární autoři:

Karel Čapek

1890 - 1938