Pavel Jiráček

česká, 1955

Nahrávám...

Životopis

Pavel Jiráček (nar. 1955) vystudoval na FF UJEP (MU) v Brně obor čeština-francouzština. Po obhájení diplomové práce (1979), v níž na podnět Adolfa Kroupy posuzoval české překlady Verlainovy básně „Chanson d'automne" (už na podkladě vlastních psycholingvistických výzkumů vnímání českého jazyka), nastoupil do brněnského učňovského školství, od roku 1985 působil na Střední průmyslové škole strojnické v Brně na Sokolské ulici.

Po ukončení nejprve externí a pak interní aspirantury na Filozofické fakultě MU v Brně (v roce 1993) disertační prací Příspěvek k emotivní sémiotice českého verše (oponovanou mimo jiné Miroslavem Červenkou), v níž se objevil už první software na analýzu českého lyrického verše, nastoupil jako odborný asistent na PF MU v Brně. Odtud po několika letech odešel, znovu oddělil svá vědecká bádání od praktického života a věnoval se dalších deset let jen externímu učení, neučitelské obživě a intenzivní vědecké práci.

Od září roku 2006 je odborným asistentem Ústavu české literatury a literární vědy FF UK v Praze, kde učí literární teorii, teorii lyriky a versologii. Východiskem k teoretickým konstrukcím mu byl vždy výzkum vnímání literárního textu („být" pro něho znamená „být vnímán"), součástí jeho vědeckých aktivit je rozsáhlý a mnoho let probíhající psycholingvistický výzkum českého lyrického jazyka, svá zjištění směřuje i do podoby literárněvědného analytického softwaru, své psychosémantické výzkumy rozšiřuje i na další jazyky.

Zdroj životopisu: www.nakladatelstvi.hostbrno.cz

Populární autoři:

Charles Darwin

1809 - 1882
J. R. R. Tolkien

1892 - 1973