Marek Nekula

česká, 1965 statistiky · web

Nahrávám...

Životopis

Prof. Dr. PhDr. Marek Nekula (*4. 3. 1965 v Brně) vystudoval bohemistiku a germanistiku v Brně, pracoval 1989-1993 na germanistice na FF UK v Praze a 1993-1998 na bohemistice na FF MU v Brně. Promoval 1994 na FU Berlin a habilitoval se 1997 na FF MU v Brně.

Od roku 1998 přednáší lingvistiku, kulturní historii a teorii kultury jako profesor bohemistiky a západní slavistiky na univerzitě Regensburg. Vede Bohemicum na univerzitách Regensburg a Pasov, od roku 2007 v Řezně obor Česko-německá studia, který je společným studijním programem s FSV UK v Praze. 1993-1995 pracoval v Ústavu pro filozofii (odd. filozofie jazyka) na AV ČR v Praze a v redakci Světové literatury. V letním semestru 2006 pobýval jako senior fellow na Davis Center for Russian and Eurasian Studies na Harvardově univerzitě.
Je autorem nebo spoluautorem pěti monografií, sto odborných článků v recenzovaných sbornících, časopisech nebo ročenkách jako Current Issues in Language Planning, Sociolinguistica, Slovo a slovenost, Linguistica Pragensia, Naše řeč, Bohemia, brücken, Jahrbuch für Europäische Ethnologie, Pražský historický sborník aj. Za zmínku stojí monografie „...v jednom poschodí vnitřní babylonské věže...“ Jazyky Franze Kafky (2003), která vyšla také německy. Autorsky a jako editor se podílel na Příruční mluvnici češtiny (1995) a Encyklopedickém slovníku češtiny (2002), je spoluautorem dvousvazkové učebnice Tschechisch kommunikativ (2007). Ze sborníků stojí za zmínku třeba Deutsch in multilingualen Stadtzentren Mittel- und Osteuropas um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert (2008), Franz Kafka im sprachnationalen Kontext seiner Zeit. Sprache und nationale Identität in öffentlichen Institutionen der böhmischen Länder (2007), Juden zwischen Deutschen und Tschechen. Sprachliche und kulturelle Identitäten 1800-1945 (2006), Prager Strukturalismus: Methodologische Grundlagen (2003), Deutsche und Tschechen. Geschichte – Kultur – Politik / Češi a Němci. Dějiny – kultura – politika (2001), Brücken nach Prag. Deutschsprachige Literatur im kulturellen Kontext der Habsburgermonarchie und der Tschechoslowakei (2000) aj. Podílel se na českém vydání Dílo Franze Kafky a německé Kritische Kafka-Ausgabe, na českých edicích J. Demla, J. Karáska ze Lvovic, G. Janoucha aj. a na německých edicích současné české literatury (1996) a literatury české moderny (2004). Překládá z němčiny (F. Kafka, E. Pedretti, L. Wittgenstein, E. Tugendhat, T. Bernhard, M. Biller aj.) a angličtiny (J. R. Searle).

Zdroj:
http://www.slaviste.cz/index.php?page=detail&id=476-nekula-marek-prof-dr-phdr

Zdroj životopisu: http://www.czechlit.cz/autori/nekula-marek/

Populární autoři: