Koupit knihy

Juraj Valiska

slovenská, 1926 - 2008


Nahrávám...

Životopis

Bol slovenský jazykovedec, germanista, tlmočník, vysokoškolský pedagóg, pôvodným povolaním profesionálny vojak. Zmaturoval na Slovanskom gymnáziu v Olomouci. Stal členom armádneho zboru a poslucháčom Vojenskej akadémie v Hraniciach na Morave. Ako dôstojník pôsobil na rozličných miestach v Česko-Slovensku. Najskôr pôsobil ako pedagóg na Vojenskej akadémii pohraničnej stráže, potom absolvoval štúdium na Fakulte spoločenských vied Vysokej škole pedagogickej – Univerzite Palackého v Olomouci (1954 – 1958) – aprobácia literatúra, nemecký jazyk a ruský jazyk. Po odchode z armády v roku 1959 pôsobil na viacerých univerzitách ako pedagóg nemeckého jazyka. Bol odborným asistentom a vedúcim katedry jazykov na Pedagogickom inštitúte v Košiciach (1959 – 1960), redaktorom Východoslovenských novín v Košiciach a externým učiteľom na Pedagogickom inštitúte v Košiciach (1960 – 1962). Pôsobil na Filozofickej fakulte v Prešove (1962 – 1982) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – ako odborný asistent na Katedre cudzích jazykov, bol poverený aj vedením tejto katedry (1963 – 1967 a 1974 – 1978), ktorá bola v roku 1965 premenovaná na Katedru západných filológií. Medzitým v roku 1966 získal vedeckú hodnosť kandidáta filologických vied (CSc.) v odbore germánsky jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity J. E. Purkyňe v Brne a o rok neskôr (1967) nasledovala rigorózna skúška v odbore germánska jazykoveda takisto na FF JEP v Brne, čím získal akademický titul doktor filozofie (PhDr.). Pôsobil ako pedagóg na Katedre slovenského jazyka a literatúry na FF v Prešove (1967 – 1972) UPJ v Košiciach. Bol vedeckým pracovníkom na FF UPJŠ (1968 – 1972). V roku 1975 bol habilitovaný na docenta na UPJŠ v Košiciach v odbore germánska jazykoveda, špecializácie nemecký jazyk (doc). Na FF UPJŠ v Prešove, kde sa zaslúžili o plodné kontakty s bratislavskou germanistikou a neskôr s odborníkmi germánskej jazykovedy a literárnej vedy na Katedre Friedricha Schillera v Jene, pracoval do roku 1982. Po vážnych zdravotných problémoch (infarkt) odišiel ako 56-ročný odišiel do dôchodku a presťahoval na západné Slovensko, do Trenčína, kde od roku 1990 prekladal Lutherovu bibliu, tlmočil z a do nemeckého jazyka a pracoval na knihách o nemeckých nárečiach, písaných v nemeckom jazyku. Bol aj členom Slovenskej jazykovej spoločnosti pri SAV, členom krúžku moderných filológov pri SAV, neskôr členom bilaterálnej komisie NDR-ČSSR pre vysokoškolskú germanistiku. Je autorom ôsmich vedeckých kníh o nemeckom jazyku, mnohých vysokoškolských skrípt a odborných článkov a štúdií. Osobitne sa venoval výskumu nárečí nemeckých jazykových oblastí na Slovensku, vrátane výskumu vlastných mien. Vydal tri monografie: o nemeckom nárečí v Chmeľnici (1967), v Dobšinej (1980) a na hornom Spiši (1981; 1982). Jeho výskumy akceptovala aj zahraničná germanistika. Bol ocenený viacerými vyznamenaniami, medzi inými aj za mierovú činnosť, protifašistický odboj či za pedagogickú činnosť.(zdroj životopisu: https://www.literarny-tyzdenni...)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Agatha Christie

1890 - 1976
Karel Čapek

1890 - 1938