Koupit knihy

Juraj Holčík

slovenská, 1934 - 2010


Nahrávám...

Životopis

Dr. Juraj Holčík sa narodil 18. októbra 1934 v Trnave. Po dokončení základného a stredoškolského vzdelania v Banskej Bystrici a Bratislave študoval biológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského (6 semestrov) a Biologickej fakulte Univerzity Karlovej, kde sa pod vedením prof. O. Olivu špecializoval na ichtyológiu. Po absolvovaní vysokoškolského štúdia (1958) krátko pracoval v Krajskom múzeu v Trnave (1958-1960) a Laboratóriu rybárstva v Bratislave (1960-1962). Ďalej pokračoval v štúdiu ako interný ašpirant Zoologického ústavu UK (1961-1965) v Prahe, kde v r. 1966 po obhájení dizertácie (Dynamika rybích populácií vo vodárenskej údolnej nádrži Klíčava) získal hodnosť kandidáta biologických vied. Po návrate do Bratislavy pracoval Dr. Holčík dva roky v Slovenskom národnom múzeu (1966-1968) ako vedecký pracovník a kurátor zbierok nižších bezstavovcov. Svoje vedecké aktivity však naplno rozvinul najmä v Ústave rybárstva a hydrobiológie (1968-1990) a v Ústave zoológie SAV (1990-2004) v Bratislave.
V roku 1990 inicioval prechod dvoch oddelení Ústavu rybárstva a hydrobiológie do Slovenskej akadémie vied a stal sa prvým riaditeľom novovytvoreného Ústavu zoológie a ekosozológie (predchodcu terajšieho Ústavu zoológie SAV). Zaslúžil sa nielen o jeho konštituovanie, ale aj ďalšie etablovanie v rámci SAV.

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.