Jozef Michalov

slovenská statistiky

Nahrávám...

Životopis

Emer. prof. RNDr. Jozef Michalov, DrSc.
Z poverenia dekanky fakulty založil a v rokoch 2005 - 2008 viedol Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda. Je autorom viacerých filozoficko-historických a teologických publikácií. V minulosti pôsobil na katedre etiky a katechetiky FF UKF v Nitre, kde prednášal dejiny filozofie a niektoré teologické disciplíny. Intenzívne sa zaoberá aj štúdiom cyrilo-metodskej problematiky v strednej Európe.

Zdroj životopisu: http://www.ukm.ff.ukf.sk

Populární autoři: