Josef Charvát

česká, 1897 - 1984

Nahrávám...

Životopis

Profesor MUDr. Josef Charvát (1897-1984) patří mezi nejvýznamnější osobnosti naší medicíny 20. století. Byl zakladatelem československé endokrinologie (založil ve třicátých letech v Praze) a v tomto oboru dosáhl vynikajících výsledků, oceněných v celém světě. Působil jako internista, profesor vnitřního lékařství na Univerzitě Karlově, jako ředitel Laboratoří pro endokrinologii a metabolismus, akademik ČSAV, byl nositel Řádu republiky, Řádu práce a Řádu Zlaté hvězdy, Státní ceny Klementy Gottwalda, dostal titul Hrdina socialistické práce, byl Čestným doktorem Karlovy univerzity a dalších světových univerzit, členem poradního sboru pro vědu a techniku v OSN atd. Jeho hlavním dílem je kniha "Choroby žláz s vnitřní sekrecí".

Narodil se 6.8.1897 v Praze. Velmi bystrý a vnímavý chlapec prožil své dětství ve skromných rodinných podmínkách na pražské Letné a musel si své místo vydobýt sám, proti vůli vlastního otce, který se neodvažoval mířit příliš vysoko a pro svého syna plánoval budoucnost střízlivě podle neutěšené ekonomické situace rodiny.

Když se Josef Charvát po maturitě přece jen rozhodl studovat medicínu, otec ho odmítl podporovat a musel spoléhat jen sám na sebe. To se mu vyplatilo. Na lékařské fakultě v Praze promoval roce 1923 a brzy se stal vynikajícím odborníkem a vyhledávaným lékařem. Mezi jeho pacienty patřily i prominentní osobnosti z řad politiků a umělců. Například osobně léčil Klementa Gottwalda, ale přesto mu v roce 1969 komunistický režim neschválil stát se řádně zvoleným rektorem Univerzity Karlovy.

Od roku 1925 zastával místo asistenta na II. lékařské (interní) klinice u profesora Josefa Pelnáře. Roku 1928 habilitoval z patologie a terapie nemocí vnitřních, roku 1933 získal mimořádnou profesuru, v roce 1939 byl pověřen vedením II. lékařské kliniky i polikliniky, avšak v témže roce byl i vězněn.

III. interní klinika vznikla v květnu 1945, když Prof. Josef Charvát obsadil část prostor v josefínském traktu všeobecné nemocnice. Oficiálně byl pověřen vedením kliniky 12.října 1945. Jejím prvním přednostou se stal 13. února 1948. Zpětně byl jmenován řádným profesorem s účinností od roku 1938. Postupně (1950 - 1969) získal převážnou část bývalé divizní nemocnice, která je nyní hlavní částí kliniky. Od roku 1952 byl vedoucím katedry fakultní interny. Roku 1957 byla zřízena Laboratoř pro endokrinologii a metabolismus v Praze a Charvát se stal jejím ředitelem (1956-1981), od roku 1963 řídil radioizotopové laboratoře a Oddělení péče o nemocné.

Byl všestranným internistou, průkopníkem a zakladatelem české endokrinologie. Jako jeden z prvních si uvědomil vliv emocí na látkovou přeměnu, při studiu štítné žlázy přišel na endemický výskyt strumy a degenerací v naší republice a se svými spolupracovníky vypracoval plán na zlepšení zdravotního stavu obyvatel. Byl autorem několika světových objevů (anabolický účinek inzulínu, syntéza neurohumorálních vztahů). Kromě jiného propagoval také lékařskou kybernetiku a genetiku. Velkou pozornost věnoval postgraduální výchově lékařů, také jako redaktor několika vydání lékařských repetitorií. Jeho přínos byl oceněn členstvím v řadě českých i zahraničních vědeckých společnostech. Byl zakladatelem Československé endokrinologické společnosti v roce 1937. Dlouhá léta také této společnosti předsedal. O svých zkušenostech i životě české vědy během svého života zanechal svědectví ve svých pamětech. K nejzajímavějším pasážím patří kapitoly o vztahu medicíny a politiky. Zemřel 31. ledna 1984.

III. interní klinika 1. LF - pokračovatelé Josefa Charváta.. Po odchodu profesora Charváta z funkce přednosty nastoupil na jeho místo Prof. Vladimír PACOVSKÝ. V letech 1970-1972 byla kompletně přestavěna III. interní klinika v josefínském traktu a vybudována koronární jednotka a oddělení intermediární péče. V roce 1972 byla rekonstruována cytogenetická laboratoř. Další přestavba byla realizována v letech 1982-1984, kdy byly prostory ve druhém patře přestavěny na Jednotku intenzivní metabolické péče. V letech 1974 - 1990 působil na bázi kliniky Kabinet gerontologie a geriatrie ILF. Dne 1.11.1990 se stal třetím přednostou kliniky Prof. Josef MAREK. Roku 1993 byla uvedena do provozu celoklinická počítačová síť, završující postupné zavádění výpočetní techniky (od roku 1972). V roce 1997 byla klinická síť propojena se sítí 1. lékařské fakulty a jejím prostřednictvím s internetem, v roce 1998 se stává součástí intranetu VFN. Od 1.12.2001 je čtvrtým přednostou kliniky Prof. Štěpán SVAČINA, zaměřením obezitolog a diabetolog, děkan 1. lékařské fakulty v letech 1999 - 2005, primářem MUDr. Petr Sucharda, CSc.

V letech 2005 - 2006 probíhá konečně generální oprava fasády historické budovy bývalé koleje novoměstských jezuitů (budována 1659 - 1759 podle plánů Carla Luraga). Od května 2006 je ve zrekonstruovaných prostorách kliniky umístěn Společný příjem interních nemocných, na jehož provozu se podílejí především pracovníci III. interní kliniky.

Zdroj životopisu: http://www.hamelika.cz

Populární autoři:

J. R. R. Tolkien

1892 - 1973