Koupit knihy

Josef Bartoň

česká, 1966


Nahrávám...

Životopis

Narozen 19.7. 1966 v Kladně. PhDr. Josef Bartoň, Th.D., katedra biblických věd na Katolické teologické fakultě UK.

Školy, kvalifikace, práce

2006-dosud: vedoucí Oddělení starých jazyků Katedry biblických věd KTF UK
1990-dosud: (od 1994 v hlavním úvazku) odb. asistent Katedry biblických věd KTF UK (předměty z okruhů: řečtina, latina, staroslověnština; dějiny českého biblického překladu; teorie biblického překladu; antické, starokřesťanské, byzantské reálie a literatura)
1999-dosud: účast na práci Centra biblických studií v rámci Ústavu klasických studií AV ČR (od 2004 Kabinet klasických studií Filozofického ústavu AV ČR)
2001-03 lektor církevní slovanštiny na oboru pravoslavná teologie na HTF UK Praha.
1998-99 odb. as. Katedry biblických věd (novozákonní řečtina) a Katedry spirituality, mezináboženského dialogu a studií křesťanského Východu (staroslověnština) Cyrilometodějské teologické fakulty UP Olomouc.
1990-94 odb. pracovník Pedagogického ústavu J. A. Komenského ČSAV a Filosofického ústavu ČSAV (později AV ČR) v Praze (Oddělení komeniologie).
2008 absolutorium a titul Th.D. (disertační práce na katedře církevních dějin Moderní český novozákonní překlad. Nové zákony dvacátého století před Českým ekumenickým překladem u prof. Jana B. Láška)
2004-2008 doktorandské studium na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
1995 absolutorium v magisterském oboru náboženské nauky
1991-95 studium na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
1989 absolutorium s vyznamenáním v oborech latina - čeština - řečtina; titul PhDr. (práce ze srovnávací historické gramatiky Latina v prostředí jazyků staré Itálie u prof. A. Bartoňka)
1984-89 studium na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně (později Masarykova univerzita) v Brně. Během studia aktivity v oborech slavistika (studentská síla v staroslověnském odd. Ústavu pro jazyk český ČSAV a na Katedře českého jazyka FF v Brně, student. věd. práce Polabský jazyk v české slavistice u doc. Radoslava Večerky) a klasická filologie (student. věd. práce Acta sancti Apollonii u prof. Antonína Bartoňka)
1984 maturita s vyznamenáním (čeština-latina-ruština-dějepis)
1982-84 gymnázium v Praze-Vršovicích
1980-82 gymnázium ve Slaném(zdroj životopisu: http://www.ktf.cuni.cz/KTF-66.html)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.