Jaroslav Koťa

česká, 1948

Nahrávám...

Životopis

Doc. PhDr. Jaroslav Koťa

Vzdělání: Filosofická fakulta Univerzity Karlovy - obor filosofie a psychologie, doktorát na katedře filosofie, habilitace v oboru pedagogika, výcvik v Ballintovských skupinách.

Dosavadní působiště: Kabinet pro modernizaci výuky, katedra pedagogiky FF UK.

V letech 1995-1999 byl ředitelem Pedagogické laboratoře při školském úřadu Praha 1. Na FF UK pracoval řadu let v knihovnické a v inventarizační komisi, byl pověřen jejich řízením. Od února 2000 do ledna 2003 byl proděkanem FF UK pro doktorské studium, celoživotní vzdělávání a akreditace. Na katedře pedagogiky zastává funkci zástupce vedoucího katedry. V r. 1995 byl zvolen prezidentem společnosti Czechdidac, která sdružuje výrobce, distributory a uživatele moderní vyučovací techniky v České republice a v r. 1998 se stala jak členem mezinárodní organizace Worddidac, tak Deutsche Didacta Verband (viz k tomu www: czechdidac.cz). Je členem výboru Společnosti fenomenologické filosofie a psychoterapie a členem České lékařské společnosti – v sekci psychoterapie. Po listopadu 1989 pracoval jako nezávislý odborník ve školské komisi městské části Praha 5, v současné době již několik let pracuje ve školské komisi Praha 1. Je členem redakční rady časopisu Pedagogika.

Profesní zájem: Otázky pedagogiky a interdisciplinární vztahy ve společenských vědách, obecná pedagogika, sociologie výchovy a sociální psychologie, problematika učitelské profese a role učitele ve společnosti.

Vědecká činnost: V r.1994 v rámci řešení grantového úkolu MŠMT pracoval v týmu odborníků, kteří připravili podkladový materiál pro transformaci pražské konzervatoře. Účastnil se mezinárodního historicko-srovnávacího výzkumu profesora McClellanda: Professions in Modern East Central Europe: Between Difficult Origins and Uncertain Future. V r. 1995 se podílel na řešení grantového úkolu zabývajícího se výzkumem budoucích učitelů. V r. 1995 a 1996 se podílel na řešení grantového úkolu doc. Brichcína z Psychologického ústavu, zaměřeného na prevenci drogové závislosti u mládeže. V letech 1997 – 1998 byl odpovědným řešitelem grantového úkolu MŠMT 97011 “Učitelé na cestě k profesionalizaci”, jehož řešitelé předložili k oponentnímu řízení 4 svakovou studii o problematice moderního pojetí učitelství. Od r. 1999 je jedním z řešitelů grantového úkolu na katedře pedagogiky: jedinec a společnost v procesech transformace a globalizace.

Zdroj životopisu: http://pedagogika.ff.cuni.cz/pages/cze/katedra/kota.php#Ko%C

Populární autoři:

Karel Čapek

1890 - 1938