Koupit knihy

Jarmila Chovancová

slovenská, 1953


Nahrávám...

Životopis

Je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr. 1978, PhDr, 1985, CSc. 1988, doc. 1996). V súčasnosti pôsobí na Katedre teórie práva a sociálnych vied Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde zabezpečuje vo všetkých troch stupňoch štúdia výučbu predmetov zameraných na filozofické a právne teórie, teórie spravodlivosti, a filozofiu dejín.

Pracovne, pedagogicky a vedecky pôsobí na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave nepretržite od roku 1978. V minulosti pôsobila aj na Paneurópskej vysokej škole práva v Bratislave a na Fakulte práva J. Jesenského na Vysokej škole Danubius. Pravidelne sa zúčastňuje konferencií najmä v regióne strednej Európy.

Je autorkou a spoluautorkou desiatok vedeckých a odborných článkov, učebníc a učebných textov a monografii. Tematicky sa zameriava na témy z oblastí filozofie, právnej filozofie a dejín filozofie, venuje sa systematickej filozofii, problémom spravodlivosti, slobody, rovnosti, koncepciám spoločenskej zmluvy v novoveku, liberalizmu, komunitarizmu a problémom spravodlivo usporiadanej spoločnosti. V týchto oblastiach tiež pôsobí ako recenzentka monografií a učebníc. Je pravidelným predsedom a členom komisií a oponentom pre obhajoby bakalárskych, magisterských, rigoróznych a dizertačných prác.(zdroj životopisu: https://www.flaw.uniba.sk/pracoviska/katedry/katedra-teorie-prava-a-socialnych-vied/zivotopisy/)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.