Jan Royt

česká, 1955

Nahrávám...

Životopis

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., ředitel ústavu pro dějiny umění FF UK.

Narodil se roku 1955 v Roudnici nad Labem, kde v letech 1970–1974 vystudoval Střední zemědělskou technickou školu. Tomuto oboru se věnoval i nadále a roku 1979 získal na Vysoké škole zemědělské v Praze titul Ing. V té době už se začal zabývat dějinami umění. V letech 1979–1983 absolvoval dálkové studium tohoto oboru na FF UK v Praze, které zakončil diplomovou prací na téma Ikonografie Krista ukřižovaného na vinném keři. Tatáž práce byla roku 1984 obhájena jako rigorózní (titul PhDr). Do roku 1990 pak pracoval v pražském nakladatelství Odeon jako redaktor literatury o výtvarném umění, poté se stal odborným asistentem a tajemníkem Ústavu pro dějiny umění FF UK. Zde působí dodnes, od roku 2006 ve funkci ředitele. V roce 1997 se habilitoval na FF UK prací Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století, kterou o dva roky později vydalo nakladatelství Karolinum. Roku 2004 byl jmenován profesorem UK pro obor dějiny umění.

Působí či působil jako stálý i externí pedagog na řadě vysokých škol (mj. AVU, Katolická teologická fakulta UK, Filosofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem aj.), je držitelem ceny Josefa Krásy, udělované Uměleckohistorickou společností v českých zemích, členem vědeckých rad řady institucí (mj. UK, Národní galerie, Uměleckoprůmyslového muzea, Ústavu humanitních studií UJEP aj.) a redakční rady časopisu Umění, vydávaného Ústavem dějin umění AV ČR. Od roku 1985 publikoval na dvě stovky monografií a studií v českých i zahraničních (zejména německých, ale i polských či francouzských) sbornících a periodikách, pravidelně se účastní konferencí v ČR, Německu a Polsku. Je řešitelem mnoha úspěšně zakončených i pokračujících grantů. Žije v Praze s manželkou, farářkou Církve československé husitské, a dvěma syny.

Zdroj životopisu: http://www.historickadilna.fpe.zcu.cz/Royt.htm

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996
Agatha Christie

1890 - 1976