Koupit knihy

Ján Bukovský

slovenská, 1924 - 2010


Nahrávám...

Životopis

Ján Bukovský, SVD (rodné meno Ján Fukna, v USA prijal meno John Bukovsky
* 18. január 1924, Cerová – † 18. december 2010, Techny, Illinois, USA
bol rímskokatolícky rehoľník, arcibiskup a vatikánsky diplomat.

Ján Bukovský sa narodil 18. januára 1924 v Cerovej v rodine Martina Fuknu a Kataríny, rod. Slavíkovej. Po ukončení základnej školy v rodisku v roku 1939, pokračoval v štúdiu na gymnáziu Spoločnosti Božieho Slova (verbisti) v Nitre. V roku 1944 požiadal o vstup do kongregácie verbistov. Po ukončení štúdia filozofie vo Vidinej v roku 1947 pokračoval v štúdiách teológie v USA. Kňazskú vysviacku prijal v Techny, v centre amerických verbistov neďaleko Chicaga, 3. decembra 1950. V roku 1952 získal licenciát teológie na Americkej katolíckej univerzite vo Washingtone. V rokoch 1952 až 1954 bol profesorom biblistiky v rehoľnom seminári v Techny. Jeho špecializáciou boli grécke a latinské preklady. V rokoch 1954 – 1956 študoval exegézu na Pontificio Istituto Biblico v Ríme. V roku 1967 bol povolaný do Ríma do generálnej kapitule rehole verbistov. Od roku 1968 bol poradcom Svätej stolice vo vzťahoch s ČSSR a od roku 1973 bol pracovníkom Štátneho sekretariátu v oddelení pre vzťahy s ČSSR, Maďarskom, Rumunskom, Bulharskom a Albánskom. Bol blízkym spolupracovníkom neskorších kardinálov Agostina Casaroliho a Luigi Poggiho a často ich sprevádzal na ich cestách do vtedajších komunistických krajín strednej a východnej Európy. V rokoch 1987 – 1989 sa po boku Francesca Colasuona zúčastňoval vyjednávaní s vládou ČSSR o menovaní nových biskupov. Na základe týchto rokovaní boli na Slovensku menovaní a vysvätení Ján Sokol a František Tondra.

18. augusta 1990 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za titulárneho arcibiskupa tabaltského a za apoštolského nuncia v Rumunsku. 13. októbra 1990 prijal biskupskú vysviacku v bazilike sv. Petra v Ríme z rúk kardinála-štátneho sekretára Agostina Casaroliho. Spolusvätiteľmi boli neskorší Casaroliho nástupca Angelo Sodano a apoštolský delegát v Rusku, Francesco Colasuono. V Rumunsku k jeho hlavným úlohám patrilo obnovenie diplomatických vzťahov po páde komunizmu ako aj riešenie postavenia a majetku gréckokatolíckej cirkvi v Rumunsku.

20. decembra 1994 bol menovaný za prvého apoštolského nuncia v Rusku. Tu pokračoval v krokoch svojho predchodcu, apoštolského delegáta Colasuona, na formovaní katolíckej cirkevnej hierarchie v Rusku. Mal veľký podiel na znovuotvorení kňazského seminára v Sankt Peterburgu.

Pápež prijal jeho rezignáciu z dôvodu veku 29. januára 2000. Do roku 2006, keď sa presťahoval do Techny v USA, žil v St. Gabrieli pri Viedni. Zomrel 18. decembra 2010 v Techny, Illinois, USA o 7. hod. miestneho času. Pochovaný bol 3. januára 2011 v krypte kostola Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii.(zdroj životopisu: https://sk.wikipedia.org/wiki/...)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

George Gamow

1904 - 1968
Agatha Christie

1890 - 1976