Koupit knihy

František Kočiš

slovenská, 1928 - 2013


Nahrávám...

Životopis

18. 8. 1928, Klčov, okr. Levoča – 27. 10. 2013 Bratislava


Študoval v r. 1954 – 1959 na filozofickej fakulte univerzity Komenského v Bratislave (slovenský jazyk – ruský jazyk). 1965 CSc., 1966 PhDr., 1992 doc. v r. 1959 – 1966 pracovník Ústavu slovenského jazyka SAV, v r. 1967 – 1995 Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave (odborný asistent, pracovník vo vedeckej príprave, vedecký ašpirant, vedecký pracovník, samostatný vedecký pracovník, vedúci vedecký pracovník), v r. 1981 – 1990 vedúci oddelenia jazykovej kultúry, v r. 1991 – 1995 zástupca riaditeľa ústavu. v r. 1968 – 1972 prednášky a semináre z ruského jazyka a prekladateľstva na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, v r. 1986 – 1988 prednášky a semináre zo syntaxe a morfológie slovenského jazyka na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, v r. 1990 – 1994 prednášky a semináre zo syntaxe slovenského jazyka na Pedagogickej fakulte v Nitre, od r. 1992 na fakulte humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave v rámci spoločného základu slovenčina v spoločenskej komunikácii (systém jazyka, štylistika, rétorika) a na pedagogickej fakulte TU prednášky zo syntaxe a štylistiky slovenského jazyka, v r. 1992 – 1994 vedúci katedry jazykov TU, od r. 1995 pracovník katedry slovenského jazyka a literatúry pedagogickej fakulty TU (docent). v r. 1966 – 1968 tajomník združenia slovenských jazykovedcov pri SAV, v r. 1983 – 1997 člen pravopisnej komisie Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV, od r. 1984 člen odbornej komisie pre materinský jazyk na 2. stupni základnej školy pri ministerstve školstva Českej socialistickej republiky, od r. 1986 člen ortoepickej komisie JÚĽŠ SAV, v r. 1968 – 1993 stály expert medzinárodnej komisie pre výskum gramatickej stavby slovanských jazykov pri Medzinárodnom komitéte slavistov, od r. 1987 člen komisie pre starostlivosť o javiskovú reč pri Zväze slovenských dramatických umelcov, od r. 1985 člen komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác vo vednom odbore slovenský jazyk. 1972 cena SAV za popularizáciu vedy, 1973 cena SAV (člen autorského kolektívu), 1986 vzorný pracovník Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV.

Zaoberal sa výskumom súčasného slovenského spisovného jazyka (teória spisovného jazyka, syntax, lexikológia a lexikografia) a teoretickým a praktickým otázkam jazykovej kultúry.(zdroj životopisu: www.juls.savba.sk, beliana.sav.sk)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.