Dušan Kováč

slovenská, 1942

Nahrávám...

Životopis


PhDr. Dušan Kováč DrSc.
historik, Historický ústav SAV

* 03.01.1942 Humenné

Oblasti záujmu:
próza, poézia, literatúra pre deti a mládež, literatúra faktu, literárna veda, publicistika, biografistika

Viac o osobnosti:
R. 1956 – 59 študoval na Jedenásťročnej strednej škole v Humennom, 1959 – 64 históriu a ruštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1965 – 66 pôsobil ako stredoškolský prof. v Partizánskom, 1966 – 68 v Bratislave, 1968 – 81 vedecký pracovník Ústavu dejín európskych socialistických krajín SAV, 1981 – 98 vedecký pracovník a riaditeľ Historického ústavu SAV, od 1998 vedecký sekretár SAV v Bratislave. Prvé literárne práce uverejňoval v študentskom časopise Cesta mladých, po príchode do Bratislavy v Mladej tvorbe, Slov. pohľadoch, Novom slove a i. periodikách. Autor próz Prevteľovania (1971), Medzi vlkom a hmlou (1991). R. 1973 vydal jedinú básnickú zbierku Zväčšeniny (1973). Ťažisko jeho umeleckých aktivít spočívalo v oblasti literatúry pre deti a mládež, pre ktoré napísal knihy poviedok Tajomstvá (1978), Prvý deň prázdnin (1981), Deväť studničiek (1984), rozhlasove hry Studňa (1980) a Biela prašná cesta (1974), televízne scenáre hier Chlapské leto (1975), Yetiho stopy (1976), Posledná fáza zatmenia (1978), S vetrom vo vlasoch (1979), Soľ v tráve (1981), Brat kúzelníkovho brata (1982) a scenáre televíznych večerníčkových rozprávok O troch malých tučniakoch (1972), Plešulo (1973), Majster Kristián. Ako historik sa venuje výskumu slov. a európskych dejín 19. a 20. stor., autor kníh literatúry faktu Kolejáci (1990), Slovensko v Rakúsko-Uhorsku (1995). Spoluautor knihy Muži deklarácie (2000), autor biografických kníh o M. R. Štefánikovi a T. G. Masarykovi, zostavovateľ viacerých zborníkov z medzinárodných vedeckých komisií a konferencií historikov, spoluautor stredoškolských učebníc dejepisu, autor monografií Dejín Slovenska (2007), Bratislava 1939 – 1945 (2006) a i.

Monografie:
1998 Dejiny Slovenska
1997 Slováci. Česi. Dejiny
1992 Slovenské dejiny (spoluautor)
1992 History and Politics
1991 Nemecko a nemecká menšina na Slovensku 1871-1945
1979 Od Dvojspolku k anšlusu

Zdroj životopisu: www.litcentrum.sk, www.osobnosti.sk

Populární autoři:

Bertrice Small

1937 - 2015