učebnice středních škol a gymnázií

štítky

232 knih


Biologie pro gymnázia 86% Biologie pro gymnázia 2005, Vladimír Zicháček

Aktualizované 8.vydání. Souhrnné ucelené vydání středoškol. učebnic: Biologie prokaryot, vyšších a nižších rostlin, hub, Biologie živočichů, Biologie člověka a úvod do obecné biologie, až Vybrané kapitoly z obecné biolog... více


Filosofie 77% Filosofie 2002, Ivan Blecha

4. rozšířené a opravené vydání. Populární učební pomůcka pro studenty SŠ a VŠ uvádějící vývoj filosofie z hlediska tematického a historického. Vnější podoba textů je podřízena hledisku tematickému (filosofie bytí, pozná... více


Biologie člověka pro gymnázia 91% Biologie člověka pro gymnázia 1997, Ivan Novotný

II. doplněné vydání. více
Dějepis 2 pro gymnázia a střední školy - Středověk a raný novověk 87% Dějepis 2 pro gymnázia a střední školy - Středověk a raný novověk 2004, Petr Čornej

Raný středověk Vrcholný středověk Pozdní středověk Počátky novověku Třicetiletá válka Utváření novodobé společnosti více


Dějepis pro gymnázia a střední školy 1 - Pravěk a starověk 84% Dějepis pro gymnázia a střední školy 1 - Pravěk a starověk 2016, Veronika Válková

Tato publikace je první částí čtyřdílné řady učebnic dějepisu pe o čtyřletá gymnáia. Je zpracována podle platných osnov a plně vyhovuje Katalogu požadavků ke společné části maturitní zkoušky z dějepisu. Připravuje tak st... více


Přehled středoškolské chemie 84% Přehled středoškolské chemie 1996, Jiří Vacík

Univerzální, osvědčená příručka pro všechny typy škol nechemického zaměření. K přípravě k maturitě i přijímacím zkouškám na VŠ. více


Literatura v kostce pro střední školy 74% Literatura v kostce pro střední školy 1996, Marie Sochrová

Neváhejte a pořiďte si učebnici, která přehledně shrnuje veškeré učivo světové a české literatury probírané na středních školách. Nejoblíbenější doplňková učebnice literatury připraví každého studenta nejen k maturitní z... více


Dějiny výtvarné kultury 1 86% Dějiny výtvarné kultury 1 1986, Bohumír Mráz

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Matematické, fyzikální, chemické tabulky a vzorce pro střední školy 88% Matematické, fyzikální, chemické tabulky a vzorce pro střední školy 1977, Jiří Mikulčák

Publikace je nepostradatelnou pomůckou usnadňující řešení úloh nejen v matematice, fyzice a chemii, ale i v dalších oborech, a to jak ve škole, tak i v praktické činnosti. více


Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století 95% Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století 2001, Vladimír Prokop

Pro výuku literatury na středních školách. Kromě tradičních látek jsou ve skriptech podrobně zpracovány i literatury neevropské včetně základních informací o souvisejících filozofiích a náboženstvích (buddhismus, hindui... více


Dějepis pro střední odborné školy - České a světové dějiny 91% Dějepis pro střední odborné školy - České a světové dějiny 2002, Petr Čornej

Tato učebnice je určena pro výuku dějepisu na všech typech středních odborných škol, které mají v učebním plánu vyučovací předmět dějepis. Zachycuje světové a české dějiny od nejstarších dob do současnosti ve vzájemných ... více


Fyzika pro gymnázia - Elektřina a magnetismus 61% Fyzika pro gymnázia - Elektřina a magnetismus 1998, Oldřich Lepil

Učebnice je součástí ucelené řady tematicky zaměřených učebnic fyziky. Svým pojetím,způsobem výkladu učiva a použitou terminologií navazuje na předcházející učebnice: Mechanika, Molekulová fyzika a termika, Mechanické km... více


Literatura 19. a počátku 20. století (od romantiků po buřiče) 96% Literatura 19. a počátku 20. století (od romantiků po buřiče) 2000, Vladimír Prokop

Přehled všech směrů a tendencí ve světové a české literatuře tohoto období. Medailony všech velkých osobností, zajímavosti, interpretace a ukázky. Graficky přehledné, lze se snadno učit. více


Dějepis 1 pro gymnázia a střední školy - Pravěk a starověk 87% Dějepis 1 pro gymnázia a střední školy - Pravěk a starověk 2010, Petr Čornej

Pravěk a starověk Publikace je prvním dílem čtyřdílné řady učebnic pro čtyřletá gymnázia. Je zpracována podle osnov pro čtyřletá gymnázia. Uplatní se ale i na dalších typech škol, neboť v učebnicích je graficky odlišen ... více


Dějepis pro gymnázia a střední školy 4 - Nejnovější dějiny 82% Dějepis pro gymnázia a střední školy 4 - Nejnovější dějiny 2005, Jan Kuklík

Tato publikace je závěrečnou částí čtyřdílné řady učebnic dějepisu pro čtyřletá gymnázia. Je zpracována podle platných osnov a plně vyhovuje Katalogu požadavků ke společné části maturitní zkoušky z dějepisu. Připravuje t... více


Fyzika pro gymnázia - Optika 58% Fyzika pro gymnázia - Optika 1993, Oldřich Lepil

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Vybrané kapitoly z psychologie 66% Vybrané kapitoly z psychologie 1995, Marie Vacínová

Učebnice psychologie zejména pro gymnázia a střední školy s pedagogickým zaměřením. více


Fyzika pro gymnázia - Mechanické kmitání a vlnění 82% Fyzika pro gymnázia - Mechanické kmitání a vlnění 1994, Oldřich Lepil

Učebnice fyziky pro gymnázia. více


Přehled světové literatury 20. století 93% Přehled světové literatury 20. století 1997, Vladimír Prokop

Moderní umělecké směry (kubismus, futurismus, expresionismus, dadaismus, surrealismus), počátky moderní prózy 20. století. Existencialismus, neorealismus, beatnici, nový román, absurdní literatura, magický realismus, po... více


Přehled české literatury 20. století 98% Přehled české literatury 20. století 1998, Vladimír Prokop

Přehled všech výrazných tendencí v české literatuře 20. století. Podrobnější medailony všech velkých osobností české literatury (autoři nejsou násilně kouskováni dle politických údobí). U důležitých literárních děl str... více


O myšlení: Úvod do filosofie 76% O myšlení: Úvod do filosofie 1994, Konrad Paul Liessmann

Autoři Konrad Liessmann a Gerhard Zenaty jsou oba dva rakouští filozofové. Gerhard Zenaty učí filozofii na rakouských školách, a Konrad Paul Liessmann je vědec, který získal v roce 2006 titul Vědec roku. Tento úvod do... více


Fyzika pro gymnázia - Mechanika 75% Fyzika pro gymnázia - Mechanika 2011, Miroslava Široká

První z řady učebnic fyziky pro gymnázia. Učebnice jsou zpracovány podle tematických celků. Lze je využít pro třídy s vyšší i nižší hodinovou dotací. Text je graficky upraven tak, že učiteli umožňuje vybrat učivo podle ú... více


Dějiny československé 77% Dějiny československé 1991, Josef Pekař

Dějiny české země od počátku Slovanů až po vznik ČSR v roce 1918 více


Přehled středoškolské matematiky 100% Přehled středoškolské matematiky 1991, Josef Polák

Přehled středoškolské matematiky, ze kterého se učí již několik generací. více


Dějepis II. v kostce pro střední školy: novověk, dějiny nové doby 76% Dějepis II. v kostce pro střední školy: novověk, dějiny nové doby 2004, Marie Sochrová

Příručka Dějepis II v kostce navazuje na předchozí díl, obsahuje výklad vývoje obecných a českých dějin v období novověku a přibližuje události z naší nedávné minulosti. Jejím cílem je postihnout události v širších vztaz... více


Matematika pro gymnázia - Goniometrie 79% Matematika pro gymnázia - Goniometrie 1995, Oldřich Odvárko

V této učebnici si studenti nejdříve prohloubí některé poznatky o funkcích a o jejich vlastnostech. Slovo goniometrie je řeckého původu a v doslovném překladu znamená měření úhlů. V současné době je goniometrie chápána j... více


Kapitoly z dějin výtvarného umění 77% Kapitoly z dějin výtvarného umění 2000, Vladimír Prokop

Skripta pro výuku dějin umění na středních školách. Od pravěku po postmodernismus. Jako příloha jsou připojeny náměty a symboly ve výtvarném umění a atributy svatých. více


Světové dějiny II – Dějiny lidských civilizací od poloviny 17. století po současnost 74% Světové dějiny II – Dějiny lidských civilizací od poloviny 17. století po současnost 1993, Jaroslav Pátek

Dějiny lidských civilizací od poloviny 17.století po současnost. Osvědčená dvoudílná učebnice světových dějin je určena studentům středních škol všech typů. Má schvalovací doložku MŠMT ČR. 1. vydání. více


Matematika pro gymnázia - Základní poznatky z matematiky 78% Matematika pro gymnázia - Základní poznatky z matematiky 1992, Ivan Bušek

1. vydání učebnice. více


Odmaturuj! z dějepisu 1 89% Odmaturuj! z dějepisu 1 2001, Alena Štěpánková

Poutavá učebnice určená k přípravě na maturitu (i k nové tzv. celostátní podobě maturity) a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Obsahuje část středoškolské látky dějepisu, a to vývoj historie od pravěku po raný novově... více


Fyzika pro gymnázia - Molekulová fyzika a termika 83% Fyzika pro gymnázia - Molekulová fyzika a termika 2007, Emanuel Svoboda

Úkolem této knihy je vysvětlit základní mechanické a tepelné vlastnosti látek. Probírá se zde pružnost a pevnost pevných látek, teplotní roztažnost těles různého skupenství, tepelné děje v plynech, povrchové vlastnosti k... více


Český jazyk v kostce pro střední školy 72% Český jazyk v kostce pro střední školy 2007, Marie Sochrová

Chystáte se k maturitním zkouškám? Neváhejte a pořiďte si učebnici, která přehledně shrnuje veškerou středoškolskou látku z českého jazyka. Nejoblíbenější doplňková učebnice připraví každého studenta nejen k maturitní zk... více


Fyzika pro gymnázia - Fyzika mikrosvěta 82% Fyzika pro gymnázia - Fyzika mikrosvěta 1995, Ivan Štoll

Učebnice Fyzika mikrosvěta, světa atomů, atomových jader a částic, svým způsobem završuje učivo fyziky na středních školách, především gymnáziích. více


Dějiny pravěku a starověku 72% Dějiny pravěku a starověku 2002, Jan Souček

Učebnice dějepisu pro střední školy. více


Fyzika – Sbírka úloh pro střední školy 76% Fyzika – Sbírka úloh pro střední školy 2005, Oldřich Lepil

Řešení úloh je jednou z nejdůležitějších složek vyučování fyziky a každý učitel by těmto činnostem měl věnovat maximální pozornost. Úlohy slouží nejen k prohlubování vědomostí, ale vedou žáka k samostatnosti a aktivitě, ... více


Fyzika pro gymnázia - Speciální teorie relativity 84% Fyzika pro gymnázia - Speciální teorie relativity 2001, Karel Bartuška

Úvod do problematiky speciální teorie relativity určený pro SŠ více


Fyzika pro gymnázia - Astrofyzika 88% Fyzika pro gymnázia - Astrofyzika 2004, Martin Macháček

Učebnice poskytuje důležité poznatky z oblasti Astrofyziky v rozsahu učiva SŠ. více


Odmaturuj! z dějepisu 2 80% Odmaturuj! z dějepisu 2 2001, Alena Štěpánková

Poutavá učebnice určená k přípravě na maturitu (i k nové, tzv. celostátní podobě maturity) a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Obsahuje část středoškolské látky dějepisu, a to vývoj historie od raného novověku až po... více


Matematika pro gymnázia - Analytická geometrie 80% Matematika pro gymnázia - Analytická geometrie 2009, Leo Boček

Žák si rozšíří své znalosti o užití soustavy souřadnic, seznámí se s prací s vektory, kterou uplatní i ve fyzice. Po prostudování učebnice žák umí řešit jednoduché úlohy geometrie roviny, dále pak i prostoru, a to úlohy ... více


Zeměpis II. v kostce pro střední školy 83% Zeměpis II. v kostce pro střední školy 2002, Karel Kašparovský

Přehledně uspořádané učivo zeměpisu vyučovaného na středních školách. více