teorie práva

štítky

30 knih


Teorie práva 76% Teorie práva 2007, Aleš Gerloch

4. upravené vydání. více


Teorie práva 85% Teorie práva 1995, Viktor Knapp

Svou koncepcí se tato učebnice podstatně odchyluje od všech prací, které byly u nás v posledních padesáti letech pod tímto titulem vydány. Podává nejprve stručný přehled historie filosofických koncepcí práva. Rozsáhlou p... více


Teorie práva 73% Teorie práva 2001, Jiří Boguszak

Vydání první. Publikace podává systematický výklad hlavních typů právních kultur, pramenů práva, právních norem a jejich aplikace a interpretace, vztahu státu a práva, struktury právního státu a záruk zákonnosti. více
Filosofie práva 90% Filosofie práva 2012, Pavel Holländer

Učebnice filosofie práva pro vysoké školy. Druhé, rozšířené vydání. více


Teorie práva 68% Teorie práva 2008, Jaromír Harvánek

Hlavním cílem předložené publikace je poskytnout komplexní přehled základních částí struktury právního řádu cestou poznání a pochopení jednotlivých prvků mechanismu právní regulace. více


Když se práva berou vážně 95% Když se práva berou vážně 2001, Ronald M. Dworkin

Dnes klasické dílo právní a politické filosofie je ucelenou studií o lidských právech a liberálním pojetí právního státu. Dworkin předestírá své teze o přirozenoprávním konceptu a staví se do opozice vůči konceptu poziti... více


Teorie práva 80% Teorie práva 2007, Petr Osina

Vysokoškolská učebnice obsahuje výklad základů právnického myšlení, teoretickoprávní témata vyplývající z chápání práva jako společenské kategorie. více


Teorie práva 67% Teorie práva 2013, Petr Osina

Učebnice seznamuje studenty práva se základními právními pojmy, které obecným způsobem charakterizují právní řád a jeho fungování. Znalost těchto základních pojmů (pozitivní právo, prameny práva, právní normy, právní vzt... více


Právo národů 50% Právo národů 2009, John Rawls

Rawlsova práce Právo národů předkládá politické pojetí mezinárodního uspořádání, které aplikuje na normy mezinárodního práva. více


Pojem práva 100% Pojem práva 2010, Herbert Lionel Adolphus Hart

Herbert Lionel Adolphus Hart (1907–1992), někdejší profesor právní teorie Oxfordské univerzity, patří mezi nejvýznamnější postavy právní filozofie 20. století a jeho kniha Pojem práva radikálním způsobem změnila tradiční... více


Vybrané otázky z art práva 80% Vybrané otázky z art práva 2017, Markéta Štěpáníková

Publikace se zabývá právní úpravou umění na vnitrostátní i mezinárodní úrovni. V první části jsou rozebrána obecná témata jako kulturní politika a ty aspekty autorského práva, které jsou pro umění relevantní. V druhé čás... více


Ríša práva 80% Ríša práva 2014, Ronald M. Dworkin

Ríša práva, ktorá je jednou z najdôležitejších prác v rámci filozofie práva, sa po prvý raz dostáva k čitateľom v slovenskom preklade Dezidera Kamhala. Popredný americký filozof Ronald Dworkin v nej predstavuje svoju teó... více


Ryzí nauka právní: metoda a základní pojmy 80% Ryzí nauka právní: metoda a základní pojmy 1933, Hans Kelsen

Kniha o novém právně-teoretickém směru, Ryzí nauce právní. Spočívá v přísném oddělení práva a morálky. Vytváří pyramidální strukturu práva - hierarchii na jejímž vrcholu stojí tzv. základní zákon, dnes bychom řekli Ústav... více


O státu, právu a demokracii - výběr prací z let 1914-1938 0% O státu, právu a demokracii - výběr prací z let 1914-1938 2015, Hans Kelsen

Dílo Hanse Kelsena (1881–1973) vzbuzovalo ve své době velkou odezvu nejen v německy mluvících zemích, ale i v Československu, a to zejména díky tzv. brněnské škole právní teorie. Její stoupenci v čele s prof. Františkem ... více


Základy právní teorie I. % Základy právní teorie I. 1992, Jaromír Harvánek

První porevoluční brněnská učebnice teorie práva. více


Život a dílo prof. JUDr. Františka Weyra 0% Život a dílo prof. JUDr. Františka Weyra 1993, Renata Boháčková

Kniha o životě a díle jednoho z nejvýznačnějších evropských právních teoretiků. více


Základy právní teorie II. % Základy právní teorie II. 1992, Jaromír Harvánek

Druhá část základní, první porevoluční brněnské učebnice právní teorie. více


Základy konstrukce Kelsenovy ryzí nauky právní 0% Základy konstrukce Kelsenovy ryzí nauky právní 1995, Renata Boháčková

Monografie o Ryzí nauce právní. více


Teorie práva (IX. semestr) % Teorie práva (IX. semestr) 1994, Pavel Hungr

Sborník přednášek zahraničních profesorů hostujících v IX. semestru školního roku 1993/94. více


Teorie práva 0% Teorie práva 1936, František Weyr

Osobnost a dílo Františka Weyra jsou neodmyslitelně spjaty s meziválečným Brnem. František Weyr se významně zasloužil o založení Masarykovy univerzity v Brně a v jejím rámci zejména o založení a rozvoj právnické fakulty,... více


Legal theory 0% Legal theory 2017, Petr Osina

Cílem učebnice je poskytnout studentům průvodce základními teoretickými otázkami práva. Je na právní teorii, aby odhalila společné principy a tradice, které přesahují místní zvláštnosti. Měl by se vytvořit most mezi stud... více


O podstatě a hodnotě demokracie 0% O podstatě a hodnotě demokracie 1933, Hans Kelsen

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Právo a hodnoty 0% Právo a hodnoty 2016, * antologie

Sborník příspěvků z jednání sekce teorie práva a právních dějin na konferenci Olomoucké právnické dny konané ve dnech 21.-22.5.2016 více


Teorie práva v příkladech 0% Teorie práva v příkladech 2011, Miloš Večeřa

Teorie práva v příkladech představuje studijní pomůcku, která na základě souboru předkládaných příkladů poskytuje čtenáři možnost, aby si na konkrétní právní materii uvědomil, procvičil a utřídil základní právně dogmatic... více


Problém parlamentarismu 0% Problém parlamentarismu 1926, Hans Kelsen

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Základy teorie práva pro vojenské profesionály – Studijní texty 0% Základy teorie práva pro vojenské profesionály – Studijní texty 2010, Jiří Fuchs

Z obsahu: Právní řád státu, právní skutečnosti, aplikace práva, právní odpovědnost.... více


Verrinae - Význam Cicerových řečí proti Verrovi pro základní problémy státu a práva 0% Verrinae - Význam Cicerových řečí proti Verrovi pro základní problémy státu a práva 1977, Milan Bartošek

Právně historická studie se pokouší o komplexní zpracování Ciceronových řečí proti C. Verrovi, které představují neocenitelný pramen pro poznání práva a právního života pozdní římské republiky. Verriny, významné zejména ... více


Meze základních práv v České republice 0% Meze základních práv v České republice 2018, Martin Madej

Ústava garantuje základní práva a možnost se jich dovolat před nezávislými soudy. Kdo ale vlastně učí, co to které základní právo znamená? Ústavní soud ČR prosazuje už přes dvě desetiletí doktrínu, podle které máme širo... více