teorie práva

štítky

25 knih


Teorie právaTeorie práva2007, Aleš Gerloch

4. upravené vydání. více


Teorie právaTeorie práva1995, Viktor Knapp

Svou koncepcí se tato učebnice podstatně odchyluje od všech prací, které byly u nás v posledních padesáti letech pod tímto titulem vydány. Podává nejprve stručný přehled historie filosofických koncepcí práva. Rozsáhlou p... více


Teorie právaTeorie práva2001, Jiří Boguszak

Vydání první. Publikace podává systematický výklad hlavních typů právních kultur, pramenů práva, právních norem a jejich aplikace a interpretace, vztahu státu a práva, struktury právního státu a záruk zákonnosti.... více
Teorie právaTeorie práva2008, Jaromír Harvánek

Hlavním cílem předložené publikace je poskytnout komplexní přehled základních částí struktury právního řádu cestou poznání a pochopení jednotlivých prvků mechanismu právní regulace. více


Filosofie právaFilosofie práva2012, Pavel Holländer

Učebnice filosofie práva pro vysoké školy. Druhé, rozšířené vydání. více


Když se práva berou vážněKdyž se práva berou vážně2001, Ronald M. Dworkin

Dnes klasické dílo právní a politické filosofie je ucelenou studií o lidských právech a liberálním pojetí právního státu. Dworkin předestírá své teze o přirozenoprávním konceptu a staví se do opozice vůči konceptu poziti... více


Teorie právaTeorie práva2007, Pavel Hungr

Vysokoškolská učebnice obsahuje výklad základů právnického myšlení, teoretickoprávní témata vyplývající z chápání práva jako společenské kategorie. více


Teorie právaTeorie práva2013, Petr Osina

Učebnice seznamuje studenty práva se základními právními pojmy, které obecným způsobem charakterizují právní řád a jeho fungování. Znalost těchto základních pojmů (pozitivní právo, prameny práva, právní normy, právní vzt... více


Právo národůPrávo národů2009, John Rawls

Rawlsova práce Právo národů předkládá politické pojetí mezinárodního uspořádání, které aplikuje na normy mezinárodního práva. více


Vybrané otázky z art právaVybrané otázky z art práva2017, Markéta Štěpáníková

Publikace se zabývá právní úpravou umění na vnitrostátní i mezinárodní úrovni. V první části jsou rozebrána obecná témata jako kulturní politika a ty aspekty autorského práva, které jsou pro umění relevantní. V druhé čás... více


Ríša právaRíša práva2014, Ronald M. Dworkin

Ríša práva, ktorá je jednou z najdôležitejších prác v rámci filozofie práva, sa po prvý raz dostáva k čitateľom v slovenskom preklade Dezidera Kamhala. Popredný americký filozof Ronald Dworkin v nej predstavuje svoju teó... více


Pojem právaPojem práva2010, Herbert Lionel Adolphus Hart

Herbert Lionel Adolphus Hart (1907–1992), někdejší profesor právní teorie Oxfordské univerzity, patří mezi nejvýznamnější postavy právní filozofie 20. století a jeho kniha Pojem práva radikálním způsobem změnila tradiční... více


Teorie právaTeorie práva1936, František Weyr

Osobnost a dílo Františka Weyra jsou neodmyslitelně spjaty s meziválečným Brnem. František Weyr se významně zasloužil o založení Masarykovy univerzity v Brně a v jejím rámci zejména o založení a rozvoj právnické fakulty,... více


Teorie práva v příkladechTeorie práva v příkladech2011, Miloš Večeřa

Teorie práva v příkladech představuje studijní pomůcku, která na základě souboru předkládaných příkladů poskytuje čtenáři možnost, aby si na konkrétní právní materii uvědomil, procvičil a utřídil základní právně dogmatic... více


Verrinae - Význam Cicerových řečí proti Verrovi pro základní problémy státu a právaVerrinae - Význam Cicerových řečí proti Verrovi pro základní problémy státu a práva1977, Milan Bartošek

Právně historická studie se pokouší o komplexní zpracování Ciceronových řečí proti C. Verrovi, které představují neocenitelný pramen pro poznání práva a právního života pozdní římské republiky. Verriny, významné zejména ... více


1