staročeština

štítky

15 knih


Malý staročeský slovník 95% Malý staročeský slovník 1979, Jaromír Bělič

Slovník předkládá čtenáři seznam slov ze staré češtiny, která už jsou dnes zaniklá nebo změnila svůj význam. Výrazivo je časově zakotveno od počátků českého písemnictví do konce 15. století. V závěru je pojednání o staro... více


Dědictví řeči 100% Dědictví řeči 1986, Igor Němec

Autoři vycházejí z bohatství našeho jazyka, jak jej známe v dnešním stavu i jak je doložen staročeskými památkami a zachycen ve svých dávných počátcích etymologickým rozborem. Tento jazykový materiál umožňuje autorům osv... více


Kronika velmi pěkná o Janovi Žižkovi, čeledínu krále Vácslava 100% Kronika velmi pěkná o Janovi Žižkovi, čeledínu krále Vácslava 1979, neznámý - neuveden

Kritické vydání Kroniky velmi pěkné, pořízené podle freiberského rukopisu, opatřené poznámkovým aparátem a datací podle současného stavu historického bádání, je určeno širokému čtenářskému okruhu. Sama kronika, která při... více
Staročeské knihy lékařské 100% Staročeské knihy lékařské 2006, Alena M. Černá

V přepise novočeského pravopisu a s podrobným komentářem představuje lingvistka PhDr. Alena M. Černá, Ph.D., rukopisný sborník z poloviny 15. století, který pojednává o středověkém lékařství a obory s ním spjatými. Čtená... více


Děti roditi jest božské ovotce 100% Děti roditi jest božské ovotce 2013, Lucie Storchová

Edice pěti raně novověkých spisů zabývajících se těhotenstvím a rozením dětí (16.-18. století). Doprovozeno vysvětlivkami, dvěma slovníčky a studií, jež analyzuje "genderování" těla v porodnických příručkách. Jde o č... více


Cvičebnice staročeského tvarosloví 0% Cvičebnice staročeského tvarosloví 1983, Jaroslav Porák

Příručka je mimo jiné určena pro posluchače externího a dálkového studia, kteří nemají možnost účastnit se práce ve staročeském semináři. Toto čtvrté vydání vzniklo podstatným přepracováním a pozměněním dosavadní Cvičeb... více


Slovník staročeský I. (A-J) 0% Slovník staročeský I. (A-J) 1970, Jan Gebauer

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Staročeské názvy chorob 0% Staročeské názvy chorob 2009, Alena M. Černá

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Slovník staročeský II. (K-N) 0% Slovník staročeský II. (K-N) 1970, Jan Gebauer

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Kontextové faktory ve vývoji gramatických kategorií 0% Kontextové faktory ve vývoji gramatických kategorií 2015, Mirjam Fried

Publikace představuje první systematický rozbor funkčního vývoje staročeských participií přítomných složených. Podrobná kvalitativní analýza, podepřená i kvantitativními pozorováními jejich distribuce v konkrétních konte... více


Výklad na zjevení sv. Jana I. % Výklad na zjevení sv. Jana I. 1932, Jakoubek ze Stříbra

Výklad na zjevení sv. Jana od uznávaného husitského kazatele a mistra Jakoubka ze Stříbra (doplněný zde úvodem od Františka Šimka) je jedním z nejobsáhlejších děl husitského písemnictví. Výklad se dělí, stejně jako sam... více


Nejstarší české veršované legendy - soubor rukopisných zlomků 0% Nejstarší české veršované legendy - soubor rukopisných zlomků 1964, Jiří Cejnar

Kritické vydání s literárněhistorickou studií, vysvětlivkami a slovníkem. Úvod napsal Josef Hrabák. více


Výklad na zjevení sv. Jana II. % Výklad na zjevení sv. Jana II. 1933, Jakoubek ze Stříbra

Výklad na zjevení sv. Jana od uznávaného husitského kazatele a mistra Jakoubka ze Stříbra (doplněný zde úvodem od Františka Šimka) je jedním z nejobsáhlejších děl husitského písemnictví. Výklad se dělí, stejně jako samo... více


Květy písemnictví domácího i cizího 0% Květy písemnictví domácího i cizího 1935, Bohumil Tožička

Čítanka pro jednoroční učebné kursy (IV. třídy měšťanských škol). více


Staročeské hláskosloví a tvarosloví 0% Staročeské hláskosloví a tvarosloví 1989, Marie Janečková

Cílem těchto učebních textů je seznámit posluchače se staročeským hláskoslovím a tvaroslovím i umožnit jim prakticky procvičit jednotlivé hláskoslovné a morfologické jevy na dostatečném množství příkladů. více