pomocné vědy historické

štítky

27 knih


Česká středověká paleografie 88% Česká středověká paleografie 2008, Hana Pátková

Paleografie je věda, která se zabývá dějinami písma, tato práce je věnována vývoji středověkého latinského písma do konce středověku zhruba do přelomu 15. a 16. století. více


Dějiny obyvatelstva českých zemí 87% Dějiny obyvatelstva českých zemí 1998, Eduard Maur

Publikace mapuje demografické procesy na českém území od nejstaršího období po příchodu prvních obyvatel až po dnešní stav. více


Heraldika v souvislostech 68% Heraldika v souvislostech 2013, Henry Camillo Pohanka

Kniha se na pozadí historických, odborných, výtvarných a jinak věcných skutečností pokouší vyjít vstříc faktu, že evropská heraldika představuje fenomenální, nadčasový, jednotný a kontinuálně se vyvíjející celek, jehož n... více
Učebnice čtení starých textů 100% Učebnice čtení starých textů 2014, kolektiv autorů

Cílem učebnice je podat pomocnou ruku adeptům rodopisného bádání, kteří došli k závěru, že bez dovednosti čtení starých textů není možno odhalovat tajemství ukrytá v písemnostech z dob před druhou polovinou 19. století. ... více


Klíč k novověké paleografii 84% Klíč k novověké paleografii 2004, Ivana Ebelová

Ukázky v písemných pramenech nejfrekventovanějších tvarů jednotlivých písmen české a německé novogotické kurzivy od počátku 16. do počátku 20. století. více


Slovník pro historiky a návštěvníky archivů 90% Slovník pro historiky a návštěvníky archivů 2005, Václav Rameš

Archivář Václav Rameš připravil příručku pro všechny zájemce o historii a historické studium, pro návštěvníky archivů, muzeí a knihoven. Vysvětlují se v ní pojmy z oboru archivářského, historického, z pomocných věd histo... více


Kodikológia 33% Kodikológia 2007, Peter Olexák

Dielo P. Olexáka má slúžiť ako učebná pomôcka pre študentov. Vzniklo komparáciou prác svetových kodikologických autorít a je dielom, ktoré konečne vyplňuje prázdne miesto v oblasti tejto vednej disciplíny nielen na Slove... více


Scriptura latina libraria 33% Scriptura latina libraria 2008, Peter Olexák

Úvod do paleografie a bohaté ukážky vývoja latinského písma v stredoveku. více


Slovieni a Jozef II. 30% Slovieni a Jozef II. 2020, Vladimír Laubert

Kniha obsahuje aj kompletný text návodu na meranie pozemkov z pera cisára Jozefa II. Ide o úplne prvé vydanie v slovenčine. Cisár Jozef II. vydal túto knihu v jazyku slovienskom, pričom nielenže použil už dobre známu Sta... více


Pomocné vědy historické v současné historiografii a archivnictví 60% Pomocné vědy historické v současné historiografii a archivnictví 2018, Marie Bláhová

Kniha obsahově vychází z konference „Pomocné vědy historické v současné historiografii a archivnictví“, která byla uspořádána u příležitosti 230. výročí vzniku stolice diplomatiky, numismatiky, heraldiky a starožitností,... více


Pečate miest a obcí na Slovensku: I. zväzok A-M 100% Pečate miest a obcí na Slovensku: I. zväzok A-M 2008, Jozef Novák

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Pečate miest a obcí na Slovensku: II. zväzok N-Ž 100% Pečate miest a obcí na Slovensku: II. zväzok N-Ž 2008, Jozef Novák

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Písmo našich listin a listů od 12. do 20. století 100% Písmo našich listin a listů od 12. do 20. století 1976, Karel Beránek

Učebnice paleografie, sestavená jako učební text pro kurz čtení starého písma pořádaný závodní školou ROH ve Státním ústředním archívu. více


Osem storočí slovenskej heraldiky 0% Osem storočí slovenskej heraldiky 2017, Ladislav Vrteľ

Knižné dielo popredného slovenského špecialistu na heraldiku prináša prvý kompletný náčrt vývoja heraldickej tvorby na Slovensku od prvopočiatkov heraldickej symboliky až po súčasnosť. Venuje sa heraldike štátnej, rodove... více


Úvod do latinské kodikologie 0% Úvod do latinské kodikologie 1994, Ivan Hlaváček

Skriptum Ivana Hlaváčka přináší nejen posluchačům historie a archivního studia, ale i širšímu obecenstvu zájemců o literární památky evropského středověku poučení o poměrně nedávno utvořené disciplíně pomocných věd histo... více


Materiály k základům pomocných věd historických % Materiály k základům pomocných věd historických 1994, Marie Marečková

Studijní texty jsou určeny posluchačům právnické fakulty Masarykovy univerzity. Mají jim umožnit orientaci v základních termínech a problémech pomocných věd historických (paleografie, epigrafiky, kodikologie, diplomatiky... více


Heraldika: Úvod do štúdia erbov 0% Heraldika: Úvod do štúdia erbov 2013, Miroslav Glejtek

Základným cieľom tejto publikácie je predstaviť a propagovať heraldiku ako dôležitú historickú disciplínu prinášajúcu množstvo špecifických informácií so širokým využitím v historickom i umenovednom výskume. Je koncipova... více


Mária Terézia a jej doba vo svetle pomocných vied historických % Mária Terézia a jej doba vo svetle pomocných vied historických 2017, kolektiv autorů

Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou pri príležitosti 300. výročia narodenia Márie Terézie. více


Lexikon současných českých historiků 0% Lexikon současných českých historiků 1999, Petr Vorel

Lexikon současných českých historiků obsahuje abecedně uspořádaná hesla bio/bibliografického charakteru a zpřístupňuje obtížně dostupné informace o pracovnících z oboru historie a příbuzných věd. více


Česká beseda o německých badatelích v oblasti pomocných věd historických, archivnictví a edic historických pramenů 0% Česká beseda o německých badatelích v oblasti pomocných věd historických, archivnictví a edic historických pramenů 2000, Hana Pátková

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Pontes ad fontes: církevní dějiny ve světle pomocných věd historických a příbuzných oborů % Pontes ad fontes: církevní dějiny ve světle pomocných věd historických a příbuzných oborů 2011, Věra Němečková

Církevní dějiny náležejí k aktuálně pěstovaným sférám historického bádání. V nabízené kolektivní monografii předkládáme tuto bohatou problematiku viděnou z různých úhlů pohledu. Diplomatické, sfragistické, paleografické,... více


Tabulky k převádění dat historických pramenů % Tabulky k převádění dat historických pramenů 1960, Vladimír Jan Sedlák

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Heraldický katechizmus 0% Heraldický katechizmus 2012, Ladislav Vrteľ

Heraldický katechizmus, "čiže základy heraldiky v otázkach a odpovediach, zoradených do trinástich lekcií a pre väčšiu názornosť doplnených o premnohé vyobrazenia". Základy heraldiky, samostatnej pomoci vedy historickej... více


Rodopis v praxi 0% Rodopis v praxi 1941, Augustin Bek

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Býti archivářem % Býti archivářem 2012, kolektiv autorů

Přednášky ze stejnojmenného cyklu pořádaného v Českých Budějovicích. více


Přehled pomocných věd historických % Přehled pomocných věd historických 2000, Marie Marečková

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Rukověť chronologie křesťanské, zvláště české % Rukověť chronologie křesťanské, zvláště české 1876, Josef Emler

Rukověť chronologie křesťanské zvláště české byla první česky psanou chronologickou příručkou. Roku 1876 tak poměrně rychle nahradila dosud používanou pomůcku Františka Palackého, která byla otištěna již roku 1829 na str... více