metodologie

štítky

44 knih


Rozprava o metodě 78% Rozprava o metodě 1947, René Descartes

Rozprava o metodě, vrcholné dílo Reného Descarta, byla vydána roku 1637 v Leidenu. Roku 1656 byla v Amsterdamu přeložena z francouzštiny do latiny. Plný titul knihy zní Rozprava o metodě, jak správně vést svůj rozum a hl... více


Jak se vyrábí sociologická znalost 83% Jak se vyrábí sociologická znalost 2002, Miroslav Disman

S chutí, s humorem a s hlubokým porozuměním napsaná metodologická učebnice. Metody sociálního výzkumu, obvykle nezáživný a často obávaný předmět studia, se díky této knížce staly pro celé zástupy studentů (a učitelů) nej... více


Úvod do metodologie psychologického výzkumu 85% Úvod do metodologie psychologického výzkumu 2000, Ján Ferjenčík

Autor charakterizuje dnešní chápání psychologické vědy a vědecké metody, psychologických teorií a modelů, představuje projekty psychologického výzkumu, metody získávání empirických dat a jejich interpretace. Kniha může s... více
Metodologie, sociologie a politika 83% Metodologie, sociologie a politika 2009, Max Weber

Výbor z díla velkého německého sociálního myslitele je rozdělen do tří tematických částí: metodologické, sociologické a politologické. více


Chvála antické filosofie 84% Chvála antické filosofie 2019, Pierre Hadot

Francouzský filosof a přední znalec antického myšlení a filosofie Pierre Hadot ve své krátké, ale hutné přednášce postihuje podstatu antické filosofie. Hadot objasňuje, co v řecko-římském světě znamenalo být filosofem, a... více


Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu 87% Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu 2006, Michal Miovský

Jedinečná publikace, která na českém trhu nemá konkurenci, je učebním textem pro studenty psychologie a psychology, představujícím v ucelené formě historické kořeny, vývoj a současnou podobu kvalitativního přístupu v psy... více


Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie. Úvod do fenomenologické filosofie 82% Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie. Úvod do fenomenologické filosofie 1996, Edmund Husserl

Předvedení Husserlova programu radikálně historické kritiky vědy a filosofie. Projekt transcendentální fenomenologie je zapracován do dějinných souvislostí konstituce, sedimentace a rozkrývání smyslu vědeckého či filosof... více


Úvod do studia dějepisu - 1. díl 85% Úvod do studia dějepisu - 1. díl 2014, Martin Wihoda

První díl skript pro studenty historie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Tématy jsou historie jako věda, historický čas, problematika pramenů, metody historické vědy, heuristika, knihovny, odborné časopisy, info... více


Školy dějin umění: Metodologie dějin umění 1 83% Školy dějin umění: Metodologie dějin umění 1 2007, Jiří Kroupa

Vysokoškolská příručka seznamuje s dějinami oboru dějiny umění jako humanistické disciplíny. V osmnácti kapitolách je podán přehled literatury od starověkých zmínek o architektuře, sochařství a malířství přes vznik sam... více


Interpretácia Biblie v cirkvi 100% Interpretácia Biblie v cirkvi 1995, Papežská biblická komise

Prejav Jeho Svätosti pápeža Jána Pavla II. a dokument Pápežskej biblickej komisie. Týmto dokumentom sa Pápežská biblická komisia podujala podať svoje vyjadrenie k problému vykladania biblických textov. Cirkev sa vo s... více


Kapitoly metodologie sociálních výzkumů 64% Kapitoly metodologie sociálních výzkumů 2009, Jiří Reichel

Zajímáte se o otázky přípravy, realizace a vyhodnocování sociálních výzkumů? PhDr. Jiří Reichel, Ph.D., vás seznámí se specifiky sociálních výzkumů a s rozdíly mezi výzkumem kvalitativním a kvantitativním. Sledujte spolu... více


Metodologie sociologie 75% Metodologie sociologie 2006, Helena Kubátová

Filozofický úvod do metodologie sociologie. Také v této knížce nalezne čtenář podněty nejen o sociologii, ale o všech sociálních vědách obecně. více


Chápající rozhovor 65% Chápající rozhovor 2010, Jean-Claude Kaufmann

Kniha provádí čtenáře všemi fázemi kvalitativního výzkumu založeného na metodě chápajícího rozhovoru - od přípravy rozhovorů k sepsání závěrečné zprávy. Autor představuje metodu, ke které došel na základě svých bohatých ... více


Historický text a historická skutečnost: studie o principech českého humanistického dějepisectví 67% Historický text a historická skutečnost: studie o principech českého humanistického dějepisectví 1993, Zdeněk Beneš

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Marie-Joseph Lagrange: Bible a historická metoda 100% Marie-Joseph Lagrange: Bible a historická metoda 2005, Tomáš Petráček

Životopis zakladatele moderní katolické biblistiky M.-J. Lagrange (1855-1938), muže, kterému se za cenu osobního heroického nasazení podařilo smířit vědu s biblickým poselstvím. Doplněno překlady základních textů (Pramen... více


Na okraji útesu 80% Na okraji útesu 2010, Roger Chartier

Kniha Na okraji útesu představuje soubor dvanácti esejů, ve kterých autor diskutuje či polemizuje se současným pojetím historiografie, především francouzské. Svá témata rozvíjí ve třech okruzích –⁠ zkoumání některých met... více


Základní problémy studia moderních a soudobých dějin 80% Základní problémy studia moderních a soudobých dějin 2014, Jana Čechurová

Kolektivní monografie Základní problémy studia moderních a soudobých dějin představuje kvalitní východisko pro systematickou orientaci ve stěžejních sférách dosavadního výzkumu moderních a soudobých dějin. Na šestadvacet... více


Úvod do štúdia dejepisu 70% Úvod do štúdia dejepisu 2003, Július Bartl

Druhé prepracované vydanie. Texty k jednému zo základných propedeutických predmetov štúdia dejepisu na vysokej škole. více


Základy kvantitativního šetření 50% Základy kvantitativního šetření 2008, Keith F. Punch

Šetření tvoří hlavní strategii sociálně-vědního výzkumu a autor probírá na základní úrovni problematiku výzkumného šetření (tedy kvantitativního nebo tzv. korelačního šetření). Rozvíjí toto téma do podrobností, ukazuje l... více


Úvod do teorie a metodologie sociální politiky 90% Úvod do teorie a metodologie sociální politiky 2010, Igor Tomeš

Definice subjektů a objektů sociální politiky, vysvětlení základních pojmů a pojetí. Vysokoškolská učebnice. více


Akademické písanie: Ako vzniká filozofický text 100% Akademické písanie: Ako vzniká filozofický text 2010, Anton Vydra

Ako sa píše akademický text? Mám napísať, čo si myslím, alebo čo si myslí niekto iný? Profesor odo mňa žiada, aby som analyzoval nejaký pojem. Čo mám vlastne urobiť? Odkiaľ mám vedieť, čo mal autor textom na mysli? Byt k... více


Úvod do metodologie a metod pedagogického výzkumu 60% Úvod do metodologie a metod pedagogického výzkumu 1985, Jarmila Skalková

Vysokošk. učebnice pro stud. filozof. a pedagog. fakult, 2. doplněné vydání více


Metody dějin umění. Metodologie dějin umění 2 60% Metody dějin umění. Metodologie dějin umění 2 2010, Jiří Kroupa

Dějiny umění jako disciplína procházejí v současnosti pozoruhodným obdobím, v němž jsou diskutovány tradiční i nové teoretické přístupy k vizuálnímu umění. Propedeutická příručka „Metody dějin umění“ ve své první části ... více


Mezikulturní psychologie: Kriticky a aplikovaně 40% Mezikulturní psychologie: Kriticky a aplikovaně 2020, David A. Levy

Kniha je prvním českým překladem zahraniční knihy z dnes společensky velice aktuální oblasti mezikulturní psychologie. Je určena především studentům psychologie bakalářského stupně studia, ale také studentům souvisejícíc... více


Etnogenéza Slovanov v archeológii 80% Etnogenéza Slovanov v archeológii 1995, Pavol Mačala

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Cesty k vědě - Jak správně myslet a psát 0% Cesty k vědě - Jak správně myslet a psát 2007, Jaroslav Hroch

Studijní materiály pro studující v doktorských studijních programech Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Sborník se skládá z přednášek proslovených v rámci projektu "Rozvoj doktorských studijních programů a přípra... více


Metodologie pedagogiky. Pracovní texty 0% Metodologie pedagogiky. Pracovní texty 2007, Hana Kasíková

Cílem publikace je seznámit čtenáře s jednou z metod současné pedagogické praxe, která je založena na vzájemné skupinové spolupráci žáků. Autorka analyzuje základní pojmy, podává historický vývoj kooperativního vyučování... více


Základy lingvistické metodologie 0% Základy lingvistické metodologie 1993, František Čermák

Podtitul: Nástin hlavních principů na pozadí obecné teorie vědy. Vysokoškolské skriptum. Cílem této stručné příručky je dát studentovi jazyka stručný a přehledný nástin hlavních a obecnějších možností jazykovědné metodol... více


Pohybové dovednosti, činnosti, výkony 0% Pohybové dovednosti, činnosti, výkony 2007, Karel Měkota

Publikace navazuje na předchozí titul nazvaný Motorické schopnosti, který vydala Univerzita Palackého v Olomouci. Kniha je určena především vysokoškolským studentům všech forem a oborů studia na tělovýchovných fakultách ... více


Slovník pedagogické metodologie 0% Slovník pedagogické metodologie 2005, Štefan Švec

Slovník pedagogické metodologie podává přehled a výklad nejdůležitějších termínů, které se používají v pedagogických výzkumech. Cílem je jednak poskytnout vysvětlení metodologických pojmů, jednak nabídnout i první inform... více


Výzkum orientovaný na pohybovou aktivitu: metodologické ukotvení 0% Výzkum orientovaný na pohybovou aktivitu: metodologické ukotvení 2019, Roman Cuberek

V knize jsou charakterizovány hlavní pilíře metodologického paradigmatu výzkumů orientovaných na oblast pohybového chování člověka. Detailně jsou popsány metodologické přístupy, které se aktuálně ve výzkumech využívají. ... více


Cesty pedagogického výzkumu 0% Cesty pedagogického výzkumu 2004, Josef Maňák

V publikaci, jež je dílem Centra pedagogického výzkumu Pedagogické fakulty MU v Brně, najde čtenář otázky a odpovědi spojené se základními problémy pedagogického výzkumu a jeho zpracováním. Text poskytuje informace, kter... více


Věda, filosofie, metodologie 0% Věda, filosofie, metodologie 2009, Adolf Filáček

Publikace vznikla a vychází jako sborník k 85. narozeninám prof. Ladislava Tondla. Obsahuje studie, které různým způsobem navazují na vědecká témata badatelské činnosti jubilanta; široký tematický záběr dokumentuje multi... více


Pojmy a vědecké teorie 0% Pojmy a vědecké teorie 2014, Jiří Raclavský

Kniha Pojmy a vědecké teorie pojednává o vztahu mezi pojmy a teoriemi (všímá si toho, že naše teorie závisí na tom, jak pojmově parcelujeme svět, a naše pojmová parcelace světa je ovlivněna tím, jaké teorie preferujeme),... více


O metodě literární historie 0% O metodě literární historie 2019, Gustave Lanson

Soubor čtyř studií G. Lansona (1857−1934), jednoho z nejvýznamnějších francouzských literárních historiků a kritiků. Společným jmenovatelem zařazených studií jsou úvahy o vědeckém výzkumu literatury a metodě literární hi... více


Kapitoly z metodologie pedagogiky 0% Kapitoly z metodologie pedagogiky 1994, kolektiv autorů

Učební text z oblasti metodologie pedagogického výzkumu pro studenty pedagogických fakult. více


Jak se dělají filosofie 0% Jak se dělají filosofie 2012, Zdeněk Vašíček

Zdeněk Vašíček (19332011) své poslední dílo, svazek nazvaný Jak se dělají filosofie a čítající zhruba dvě stě normostran, uzavřel v polovině března roku 2011, poté co zanesl redakční připomínky Karla Palka. Pracoval na n... více


Odchytové a odběrové metody bezobratlých 0% Odchytové a odběrové metody bezobratlých 2014, Jana Niedobová

Publikace se zabývá metodami sběru suchozemských bezobratlých a metodami odběru vodních bezobratlých, které jsou často klíčové jak pro základní, tak i pro aplikovaný výzkum. Společenstva bezobratlých pak slouží jako podk... více


Uvedení ve vědy duchové: pokus položiti základ ke studiu společnosti a dějin 0% Uvedení ve vědy duchové: pokus položiti základ ke studiu společnosti a dějin 1901, Wilhelm Dilthey

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Výzkum hodnot 0% Výzkum hodnot 2002, Pavel Prunner

Hodnotový systém se mění s věkem, podléhá tedy jisté věkové zvláštnosti. Mladý jedinec klade v dospívání důraz jiné hodnoty než člověk starší nebo starý. O.F. Graumann podľa Prunnera (s. 28) definuje hodnotu „ako excpli... více