komentáře k zákonům

štítky

99 knih


Stavební zákon s komentářem pro praxiStavební zákon s komentářem pro praxi2013, Jiří Plos

Jediný kompletní a ucelený soubor zákonů a vyhlášek souvisejících se stavebním zákonem a výkonem povolání architektů a projektantů. Obsahuje kompletní znění stavebního zákona včetně novely platné od 1. 1. 2013, jeho prov... více


Lex COVID - komentářLex COVID - komentář2020, Antonín Draštík

Kniha přináší přehledný ucelený komentář tří zákonů označovaných jako lex COVID vydaných v době nouzového stavu na jaře roku 2020: • zákona č. 191/2020 Sb. (oblast soudního řízení, exekucí a insolvencí), • zákona č. 20... více


Zákon o Státním pozemkovém úřadu. KomentářZákon o Státním pozemkovém úřadu. Komentář2020, Jana Tkáčiková

Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu, upravuje postavení a působnost Státního pozemkového úřadu, jehož činnost je zaměřena na hospodaření s významnou částí nemovitého majetku České republiky, zejména zeměděl... více
Kompetenční zákon. KomentářKompetenční zákon. Komentář2016, Jan Kněžínek

Kniha je vůbec prvním uceleným komentářem zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, tzv. kompetenčního zákona. Po téměř 50 letech od přijetí tohoto zákona a po... více


Stykový zákon. KomentářStykový zákon. Komentář2019, Jan Kněžínek

Kniha přináší komentář zákona č. 300/2017 Sb., o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek a o změně zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpi... více


Zákon o zahraniční službě. KomentářZákon o zahraniční službě. Komentář2020, Bohuslav Kahle

Zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě, upravuje pracovněprávní, resp. služebněprávní pracovní vztahy osob podílejících se na výkonu zahraniční služby. V zákoně jsou zakotvena základní pravidla fungování zahraniční s... více


Zákoník práce. KomentářZákoník práce. Komentář2015, Margerita Vysokajová

Páté vydání podrobného komentáře k zákoníku práce zapracovává nejaktuálnější změny, které novela – zákon č. 205/2015 Sb. – přináší. Tyto změny se týkají především právní úpravy náhrady škody (majetkové a nemajetkové ú... více


Zákon o úřednících územních samosprávných celků. KomentářZákon o úřednících územních samosprávných celků. Komentář2016, Klára Pondělíčková

Zákon o úřednících ÚSC je důležitým právním předpisem pro kvalitní, nestranný a efektivní výkon veřejné správy orgány územních samosprávných celků. Komentář je užitečnou pomůckou v každodenní praxi nejen úředníků, ale i ... více


Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. KomentářZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Komentář2018, Jan Brož

Komentář přináší ucelený výklad nového zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Autoři v knize zúročili první zkušenosti s fungováním nové úpravy, formulují odpovědi na otázky, které praxe při... více


Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. KomentářZákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář2018, Jaroslav Fenyk

Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (TOPO), nabyl účinnosti 1. 1. 2012. Od té doby uplynulo více jak pět let aplikační praxe a legislativních změn tohoto předpisu, což si žád... více


Správní řád - KomentářSprávní řád - Komentář2019, Klára Pondělíčková

6. vydání komentáře SpŘ reaguje na změny v právní úpravě nastalé od jeho 5. vydání. Konkrétně jde o novou úpravou správního trestání v podobě zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ať již jd... více


Zákon o Finanční správě České republiky. KomentářZákon o Finanční správě České republiky. Komentář2014, Ondřej Trubač

V posledních několika letech došlo k významným změnám ve fungování finanční správy v České republice. Tyto změny byly završeny přijetím zákona o Finanční správě České republiky, který je účinný od 1. ledna 2013. Tento ko... více


Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. KomentářZákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Komentář2017, Michaela Katolická

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, známý rovněž jako zákon proti praní špinavých peněz, primárně slouží k zabránění zneužití finančního systé... více


Zákon o České národní bance. KomentářZákon o České národní bance. Komentář2015, Petr Výborný

Komentář naprosto správně vychází z ústavního zakotvení České národní banky a z unijních souvislostí výkladu a aplikace zákona o České národní bance. Sleduje dynamiku zákona o ČNB v českých i unijních souvislostech ze vš... více


Zákon o bankách. KomentářZákon o bankách. Komentář2016, Tomáš Rýdl

Nejnovější komentář zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, přináší výklad tohoto základního předpisu regulujícího činnost bank z pera erudovaných autorů, kteří v textu zúročili své bohaté praktické zkušenosti s aplikací zákon... více


6