komentáře k zákonům

štítky

99 knih


Zákoník práce s komentářem 2012Zákoník práce s komentářem 20122012, kolektiv autorů

V návaznosti na rozsáhlou novelu zákoníku práce od 1. 1. 2012 připravil osvědčený tým autorů ucelený soubor komentovaného zákoníku práce a dalších téměř 40 základních právních předpisů v oblasti pracovního práva. Nově j... více


Zákoník práce - KomentářZákoník práce - Komentář2011, Margerita Vysokajová

Zásadní novela zákoníku práce a související novela zákona o zaměstnanosti přiníší do pracovněprávních vztahů od 1.ledna 2012 řadu významných změn. Nový komentář k zákoníku práce je dílem autorského týmu, jehož členové se... více


Daňový řád s komentářem 2011Daňový řád s komentářem 20112010, Jaroslav Kobík

Dnem 1. 1. 2011 nabude účinnosti nový daňový řád, který nahradí dosavadní daňový procesní předpis, tj. zákon o správě daní a poplatků. Mimo komentáře jednotlivých ustanovení daňového řádu obsahuje publikace pro větší náz... více
Trestní zákoník s komentářem k 1. 8. 2011Trestní zákoník s komentářem k 1. 8. 20112011, Pavel Vantuch

Komentář k novému trestnímu zákoníku je rozdělen na dvě části, které jsou věnovány obecné části a zvláštní části trestního zákoníku. Ke každému ustanovení je uveden potřebný výklad, včetně odkazů na související trestněpr... více


Daň z příjmů - Komentovaný zákon v platném znění 2005Daň z příjmů - Komentovaný zákon v platném znění 20052005, Jan Ambrož

Komentovaný zákon v platném znění pro rok 2005. více


Lázeňský zákonLázeňský zákon2013, Jaroslav Staněk

Publikace přináší úplné znění zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeň... více


Zákon o bankách: komentářZákon o bankách: komentář2011, Vlastimil Pihera

V komentáři k zákonu o bankách se jeho autoři, významní odborníci v oblasti práva finančních trhů, zaměřují především na otázky významné pro banky a jiné účastníky na bankovním trhu z hlediska provozu jejich podniků. Sou... více


Zákoník práce - komentář s judikaturouZákoník práce - komentář s judikaturou2012, Antonín Kottnauer

Komentář s judikaturou podle stavu k 1. lednu 2012, včetně novely účinné od 1. dubna 2012. Nový komentář k zákoníku práce vychází v návaznosti na rozsáhlou novelizaci pracovněprávních předpisů, provedenou zákonem č. 3... více


Aktuální pracovněprávní judikatura s podrobným komentářemAktuální pracovněprávní judikatura s podrobným komentářem2012, Petr Hůrka

Tato na českém trhu unikátní publikace představuje reprezentativní výběr nejnovějších judikátů v oblasti pracovního práva. Do výběru byly zařazeny pouze rozsudky vynesené v letech 2011 a 2012, takže představují zcela akt... více


Zákon a státním zastupitelství s komentářem a judikaturouZákon a státním zastupitelství s komentářem a judikaturou2010, František Vondruška

Publikace přináší zcela nový komentář k zákonu č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství. Autoři, kteří působí na Nejvyšším státním zastupitelství, dílo zpracovali tak, aby bylo formou i obsahem co nejpřístupnější čtenář... více


Zákon o přestupcích s komentářem a judikaturouZákon o přestupcích s komentářem a judikaturou2011, Eva Horzinková

Publikace přináší podrobný a srozumitelný výklad všech ustanovení zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích založený na praktických i pedagogických zkušenostech autorek a na pečlivě vybrané judikatuře. Ve druhém vydání by... více


Přehled judikatury z oblasti životního prostředíPřehled judikatury z oblasti životního prostředí2007, Veronika Langrová

Konkrétní případy, správní rozhodnutí a rozsudky s komentářem a právním rozborem les,ovzduší, voda, horninové prostředí, geneticky modifikované organismy, ochrana přírody a krajiny vhodné pro začínající... více


Zpracování osobních údajů školamiZpracování osobních údajů školami2013, Eva Janečková

Jako prakticky vše, co se nějakým způsobem týká lidí, jimž je poskytován nějaký statek nebo služba, se ani obor školství neobejde bez informací o jejich uživatelích, poskytovatelích, právech, ale i povinnostech. A v příp... více


Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář.Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář.2004, Pavel Šámal

Komentované znění zákona o soudnictví ve věcech mládeže, který nabývá účinnosti k 1.lednu 2004. více


Ptáci a zákonPtáci a zákon2004, Vojtěch Stejskal

Je asi jen málo lidí, kteří se dovedou bez obtíží pohybovat mezi spletitými kličkami paragrafů. A přitom je jasné, že mnozí z nás to při své každodenní činnosti potřebují a se zákoutími ... více


2