dějiny práva

štítky

131 knih


Historie trestu smrti 92% Historie trestu smrti 1998, Martin Monestier

Dějiny a techniky hrdelního trestu od počátků po současnost. Bohatě ilustrovaná publikace shrnuje vývoj hrdelního trestu od starověku po současnost. Francouzský publicista mapuje uplatňování trestu smrti v různorodýc... více


Katovny a mučírny 81% Katovny a mučírny 1993, Vlastimil Vondruška

Reálie, spojené s výkonem trestního práva a institucemi, které byly za tímto účelem zřízeny. více


Dějiny českého a československého práva do r. 1945 71% Dějiny českého a československého práva do r. 1945 2003, Karel Malý

Popis knihy není zatím k dispozici. více
Dějiny evropského kontinentálního práva 74% Dějiny evropského kontinentálního práva 2010, Radim Seltenreich

Vysokoškolská učebnice je dílem autorského kolektivu katedry právních dějin PF UK v Praze, jehož cílem bylo poskytnout v základních rysech přehled o právním vývoji na evropském kontinentu. Autoři se soustředí předevší... více


Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada, Zločinnost a bezpráví 97% Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada, Zločinnost a bezpráví 2011, Jindřich Francek

Kniha renomovaného historika Jindřicha Francka, která vychází v tematické řadě Velkých dějin zemí Koruny české, je dosud nejrozsáhlejší monografií věnovanou dějinám trestní spravedlnosti a kriminality ale i zneužívání tr... více


Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada, Stát 77% Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada, Stát 2015, Karel Schelle

Nejnovější svazek tematické řady Velkých dějin zemí Koruny české se zabývá vývojem státoprávní problematiky zasazené do historicko-politických souvislostí. Dva oddíly, do nichž autoři text rozdělili, reprezentují dvě vel... více


Právní dějiny mimoevropských zemí 60% Právní dějiny mimoevropských zemí 2006, Stanislav Balík

Publikace o mimoevropských právních dějinách poskytuje přehled vývoje státu a práva v zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky, a to od jejich raných počátků. Pozornost je věnována institucím historických státních útvarů, ... více


Nástin právních dějin 85% Nástin právních dějin 2011, Jaromír Tauchen

Učební pomůcka Nástin právních dějin je určena pro výuku Obecných právních dějin na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Obsahově je přizpůsobena omezenému rozsahu výuky tohoto předmětu, proto si neklade za cí... více


Gaius - Učebnice práva ve čtyřech knihách 93% Gaius - Učebnice práva ve čtyřech knihách 1993, Jaromír Kincl

Vydání slavné římské učebnice práva sepsané takzvaným Gaiem, činným v letech 110-180. Editoval Jaromír Kincl. Přetisk prvního vydání z roku 1981. více


Dějiny státu a práva v českých zemích a na Slovensku do r. 1918 73% Dějiny státu a práva v českých zemích a na Slovensku do r. 1918 1993, Karel Malý

2., přepracované a doplněné vydání více


Konfesní právo 87% Konfesní právo 2016, Záboj Horák

Monografie se zabývá především českým konfesním právem. Snahou autorů bylo zahrnout všechna jeho odvětví – postupně se zabývají zajištěním náboženské svobody, právním postavením církví a náboženských společností a od nic... více


Jak soudili faraoni 100% Jak soudili faraoni 2001, Joyce Tyldesley

Zločin a trest ve starém Egyptě Kniha o zločinu a trestu ve starověkém Egyptě. Vyprávění ze sociálněpolitických dějin starověkého Egypta se soustřeďuje na atraktivní téma kriminality. Autorka se snaží, vzhledem k čas... více


Právo na Hedvábné cestě 80% Právo na Hedvábné cestě 2022, Michal Tomášek

Po Hedvábné cestě proudily po celá staletí do Číny evropské komodity jako sklo, objevy v geometrii či astronomii, ale také křesťanství nebo právní učení. Z Číny se k nám dostávalo samozřejmě hedvábí, ale i jejich skvělé ... více


Zákon a právo v archaických kulturách 80% Zákon a právo v archaických kulturách 2011, * antologie

Kolektivní studie Zákon a právo v archaických kulturách obsahuje odborné statě českých historiků náboženství, které analyzují vznik, povahu a proměny zákonů a zákoníků v osmi vybraných archaických kulturách. Přispěvatelé... více


Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada, Právo 70% Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada, Právo 2017, Jaromír Tauchen

Jak to bylo s právem útrpným, co obnášel boží soud a jak se justiční systém vyrovnával s čarodějnickými procesy. Svazek Právo, který je součástí tematické řady Velkých dějin zemí Koruny české, navazuje na pojednání témat... více


Právní dějiny 100% Právní dějiny 2007, Ladislav Vojáček

Publikace je rozvržena do tří na sebe navazujících částí. V první z nich je obsažen výklad dějin vybraných nejdůležitějších států z období starověku. Hlavní důraz byl kladen na státní a právní dějiny starověkého Řecka a ... více


Dějiny angloamerického práva 100% Dějiny angloamerického práva 2007, Jan Kuklík

Učebnice postihuje základní rysy druhého velkého právního systému euroatlantické civilizace (vedle nám daleko známějšího evropského kontinentálního práva), v němž jsou historie a platná právní úprava v důsledku rozsáhléh... více


Věrní Přemyslovci a barbarští Čechové 100% Věrní Přemyslovci a barbarští Čechové 2018, Jakub Razim

Publikace je věnována jednomu z „velkých“ témat českých právních dějin, poměru středověkých Čech a říše, které se v našich končinách těší letité akademické tradici a jehož potenciál nebyl dosud ani zdaleka vyčerpán. V... více


Právo na odpor a občanskou neposlušnost 60% Právo na odpor a občanskou neposlušnost 2006, Jan Kysela

Druhé, aktualizované a rozšířené vydání publikace zabývající se právem na odpor a občanskou neposlušnost, a to jak v historii, tak v platném právu některých států. více


Dejiny štátu a práva v Česko-Slovensku do roku 1918 60% Dejiny štátu a práva v Česko-Slovensku do roku 1918 1992, Karel Malý

Základný obsah knihy tvorí vývoj štátnej organizácie a správy, medzinárodných vzťahov, ale aj práva a jeho inštitúcií v jednotlivých etapách historicko-štátoprávneho vývoja až do vypuknutia prvej svetovej vojny. Autori t... více


Konfiskace, pozemkové reformy a vyvlastnění v československých dějinách 20. století 80% Konfiskace, pozemkové reformy a vyvlastnění v československých dějinách 20. století 2012, Jan Kuklík

Monografie věnovaná historii státních zásahů do vlastnického práva na území Československa. Kniha je členěná podle jednotlivých období československých dějin, od první československé republiky do roku 1989. Zařazena je i... více


Chrestomatie ke studiu filosofie práva 100% Chrestomatie ke studiu filosofie práva 2011, Ignác Antonín Hrdina

Antologie právně filosofických textů je určena ke studiu filosofie a teorie práva.Obsahuje české překlady textů významných právních filosofů od antiky až po současnost. Texty jsou řazeny chronologicky a pro přehlednost i... více


Dějiny československého práva 1945–1989 100% Dějiny československého práva 1945–1989 2011, Jan Kuklík

Učebnice dějin práva pro povinný předmět České a československé dějiny na Právnické fakultě UK. Vývoj československého soukromého i veřejného práva (základní normy, principy a instituty) v období od konce 2. světové v... více


Proměny státu a práva v druhé polovině 19. století 80% Proměny státu a práva v druhé polovině 19. století 2006, Karel Schelle

Publikace se zajímá o určující trendy vývoje státu a práva v druhé polovině 19.století. více


Československé dějiny státu a práva (1918-1945) 80% Československé dějiny státu a práva (1918-1945) 1991, Marta Kadlecová

Státoprávní uspořádání československého státu 1918-1945. ISBN 80-90-1102-5 (chybné) více


Dějiny trestního práva v českých zemích a v Československu 80% Dějiny trestního práva v českých zemích a v Československu 1993, Eduard Vlček

Učebnice podává stručný přehled vývoje trestního práva v českých zemích a v Československu od 11. stol. až do r. 1990. více


Hříšní lidé města meziříčského a kraje valašského 80% Hříšní lidé města meziříčského a kraje valašského 2013, Zdeněk Kment

Kniha se zabývá zločiny a tresty na Valašskomeziříčsku od 16. století do roku 1939. Je rozdělena do dvou velkých oddílů. První je věnován období zhruba do začátku 19. století a vedle stručné historie Valašského Meziříčí ... více


Stát a právo v době Metternichově 80% Stát a právo v době Metternichově 2009, Karel Schelle

Autoři monografie si vytýčili dva základní cíle. Především charakterizovat právní prostředí zkoumaného období a zároveň poukázat na skutečnost, že právě tato doba je jak obecnými, tak právními historiky zcela opomíjena, ... více


Přehled dějin soukromého práva ve střední Evropě: nástin přednášek 80% Přehled dějin soukromého práva ve střední Evropě: nástin přednášek 1945, Theodor Saturník

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Obecné dějiny státu a práva I. - starověk 60% Obecné dějiny státu a práva I. - starověk 1993, Karel Schelle

Učebnice dějin státu a práva pro studenty právnických fakult. První část, starověk. více


Cizozemci a spoluobyvatelé. Udělování českého obyvatelského práva (inkolátu) v době předbělohorské 100% Cizozemci a spoluobyvatelé. Udělování českého obyvatelského práva (inkolátu) v době předbělohorské 2018, Marek Starý

Řeší-li dnes Evropa usilovně migrační otázku, není od věci si uvědomit, že jde o novou podobu starého problému. Stejně jako jinde, má i v Čechách rozlišování mezi „domácími“ a cizinci prastaré kořeny a tradičně bylo také... více


Obecné dějiny státu a práva II. - státy západní Evropy a USA 60% Obecné dějiny státu a práva II. - státy západní Evropy a USA 1993, Karel Schelle

Druhý díl obecných dějin práva pro studenty právnických fakult. Část druhá, západní Evropa a USA Obsahuje výklad o Francké říši a Francii, Německu, Itálie, Nizozemí, Anglie a Britské říše, Spojených států amerických, Š... více


Karel IV. Státnické dílo 60% Karel IV. Státnické dílo 2003, Marie Bláhová

Kniha obsahuje české překlady vybraných dokumentů právního charakteru, které vydal český král Karel IV. Výběr dokumentů je zaměřen na prameny vztahující se k českému státu a je vymezen v podstatě prvním desetiletím vlády... více


Obecné dějiny státu a práva III. - státy východní Evropy 60% Obecné dějiny státu a práva III. - státy východní Evropy 1993, Karel Schelle

Učebnice dějin práva pro studenty právnických fakult. Část třetí, východní Evropa. Obsahuje pojednání o říši byzantské, Rusku, Polsku, Uhrách, Rumunsku, Bulharsku, Srbsku. Závěrem obsahuje pojednání o historii mezináro... více


Exegésis: výklad právních textů 100% Exegésis: výklad právních textů 2008, Jan Kuklík

Předkládané soubory textů umožňují nahlédnout do bohatství římskoprávního dědictví. Rozděleny jsou do několika okruhů týkajících se jak otázek obecných (Interpretace, Prameny práva),, tak i speciálních problémů (např. Že... více


Vývoj české ústavnosti v letech 1618-1918 80% Vývoj české ústavnosti v letech 1618-1918 2006, Karel Malý

Státnost a ústava České koruny patřily v minulosti k opomíjeným tématům. Tato nová publikace je výsledkem spolupráce mezioborového výzkumu právních historiků, historiků a dalších specialistů z České republiky, ze Slovens... více


Právní dějiny církví 80% Právní dějiny církví 2020, Záboj Horák

Kniha podává stručný přehled právních dějin křesťanského a židovského náboženského společenství. Zabývá se jak dějinami vztahu státu a církve, tak církevního a židovského práva od jejich počátků do 21. století. Autoři... více


Encyklopedie českých právních dějin, V. svazek Pa-Právni 0% Encyklopedie českých právních dějin, V. svazek Pa-Právni 2016, Karel Schelle

Encyklopedii českých právních dějin vydává Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o. Encyklopedie českých právních dějin je zcela unikátní projekt skupiny právních historiků s... více


Stát a právo v germánsko-římské Burgundii 5.-6. století 0% Stát a právo v germánsko-římské Burgundii 5.-6. století 1959, Jaromír Kincl

Historickoprávní studie provádí rozbor Gundobadovy kodifikace, zjišťuje historické okolnosti vzniku burgundského státu a podrobně dovozuje, jak ve vznikající feudální společnosti sloužila právní soustava ochraně zájmů vl... více


Právníci doby rudolfínské 0% Právníci doby rudolfínské 2013, Karolina Adamová

Monografie představuje rudolfínské období z pohledu právnictví. Zabývá se úrovní právního vzdělání tohoto období, právní praxí v oblasti soudnictví, advokacie a notářství a jednotlivými osobnostmi, které se v tomto obdob... více