ctnosti

štítky

29 knih


Justina aneb Prokletí ctnosti 65% Justina aneb Prokletí ctnosti 2002, Donatien Alphonse François de Sade

Tuto knihu nešťastného markýze lze číst na několik způsobů. První se nabízí sám od sebe a traduje se již po staletí: lechtivé čtení, literární afrodiziakum pro uvadlou fantazii, jež obvykle předbíhá uvadlost mužskcých i ... více


Lovci orchidejí 85% Lovci orchidejí 1975, František Flos

Dobrodružná výprava lovců orchidejí za těmito rostlinami seznamuje čtenáře i s přírodou vzdálených míst a s jejich obyvateli. Ukazuje čestnost a hrdinství českých lidí v daleké cizině, jejich lidský poměr k domorodcům a ... více


Úvod do zbožného života 94% Úvod do zbožného života 2003, František Saleský

Dílo sv. Františka Saleského (1567-1622) vyšlo francouzsky poprvé v r. 1608. První český překlad pochází z r. 1657 z pera jezuity Jiřího Konstantia. Od té doby vyšlo mnoho dalších překladů. Čím vysvětlit takový zájem o d... více
Ztráta ctnosti: k morální krizi současnosti 76% Ztráta ctnosti: k morální krizi současnosti 2004, Alasdair MacIntyre

Rozbor morální krize současnosti, odmítnutí étosu moderního a modernistického světa včetně liberálního individualismu, marxismu a stalinismu. více


Drakobijce: Moje cesta 92% Drakobijce: Moje cesta 2016, Juraj Hajkovský

Mysleli jste si, že strhující duchovní četba pro kluky prostě neexistuje? Že kniha je buď duchovní, nebo zajímavá? Drakobijce vás možná přesvědčí o opaku. Hlavním hrdinou je chlapec Artur, který svádí odvěký souboj s dra... více


Vnitřní svoboda - síla víry, naděje a lásky 100% Vnitřní svoboda - síla víry, naděje a lásky 2004, Jacques Philippe

Tvrzení, z něhož autor, francouzský kněz Jacques Philippe, vychází, je prosté, ale má velký dosah: člověk si získává vnitřní svobodu přesně v té míře, jak v něm sílí víra, naděje a láska. Otec Jacques osvětluje, že působ... více


Kapitalismus a občanské ctnosti 67% Kapitalismus a občanské ctnosti 1992, Václav Bělohradský

Úvahy, publikované v MF Dnes v letech 1990-1991, jednak reflektují politické a společenské proměny naší současnosti, jednak se zabývají základními problémy filozofie a ekonomie 20.stol. více


Duchovní boj 76% Duchovní boj 2011, Jerzy Zieliński

Svěží a praktické pojednání o duchovním boji, jemuž je při svém následování Krista vystaven každý křesťan. Autor si vypomáhá obrazem, v němž svatyně v srdci člověka - místo, kde je spojen s Bohem - spočívá na několika pi... více


Duchovní koučink 72% Duchovní koučink 2014, Helmut Schlegel

Umění vést lidi začíná uměním uspořádaně vést svůj osobní život. Je dobré, když si člověk osvojí techniky managementu a pravidla komunikace, chce-li dobře zvládat vedení lidí. Ještě důležitějším základem vůdčích schopnos... více


Týrání a sexuální zneužívání v rodinách 64% Týrání a sexuální zneužívání v rodinách 1998, Arnon Bentovim

Odborná publikace určená specialistům (lékařům,psychoterapeutům,psychologům a sociálním pracovníkům) pojednává o rodinách,v nichž dochází k různým typům násilí - mezi rodiči a dětmi,ale i mezi partnery.Vysvětluje nejčast... více


Sedm hlavních ctností 56% Sedm hlavních ctností 2011, Notker Wolf

Notker Wolf je po celém světě populární opat primas benediktinského řádu. Ve svých úvahách o cestě ke štěstí se přidržuje moudrostí 1500 let staré benediktinské řehole. Vypráví velmi osobně, srozumitelně a často poeticky... více


Srdce pastýře 85% Srdce pastýře 2015, Elias Vella

Nová kniha je plodem jeho seminářů a exercicií pro kněze v Itálii, České republice a na Slovensku. Ve světle Božího slova i svých letitých zkušeností z církve dokládá, jaký charakter by měla mít služba vedení v církvi a ... více


Novéna k blahoslavenému Karlovi Rakouskému 70% Novéna k blahoslavenému Karlovi Rakouskému 2011, neznámý - neuveden

Novéna k blahoslavenému Karlovi Rakouskému. Překlad z anglického textu. více


Brázda 80% Brázda 1995, Josemaria Escriva de Balaguer

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Historia religiosa: Bohumilá historie mnichů syrských 100% Historia religiosa: Bohumilá historie mnichů syrských 2005, Theodórétos z Kyrru

Spis biskupa Theodóréta z Kyrru (asi 393—460) o askezi, životě a názorech křesťanských mnichů a mnišek v starověké Sýrii. Jakási »apofthegmata syrských otců«. Kniha o syrských asketech, o nichž podává zprávu na základě s... více


Spiritualita křesťanského mnišství 1 100% Spiritualita křesťanského mnišství 1 2006, Václav Ventura

Od počátků po svatého Jana Zlatoústého. Rozsáhlá původní práce o spiritualitě křesťanského mnišství od předpokladů ve Starém zákoně přes souvislosti spirituality helénistického světa až po vlastní projevy mnišství v d... více


O lži a jiné úvahy 80% O lži a jiné úvahy 2000, Aurelius Augustinus

Traktáty nejvýraznějšího představitele patristiky zkoumají podstatu lži, manželství, nevinnosti, trpělivosti a vdovství. V díle "O lži" hipponský biskup vymezuje lež jako touhu ducha klamat a zdůrazňuje hříšnost této fo... více


Militia est vita hominis 80% Militia est vita hominis 2013, Daniela Rywiková

Knihu tvoří dvě samostatné studie pojednávající o naukách o sedmi smrtelných hříších a sedmi skutcích milosrdenství a jejich reflexi v písemných pramenech a v umění českého středověku. První z nich je věnována počátkům n... více


O povaze pravé ctnosti 100% O povaze pravé ctnosti 2007, Jonathan Edwards

Ne každá krása je tím, co se nazývá ctností – například jí není krása budovy, květiny nebo duhy –, ale některá krása, jež přináleží k bytím, jež mají vnímavost a vůli. Ne každá krása člověka je tím, co se nazývá ctností ... více


Pokora a milosrdenství 80% Pokora a milosrdenství 2003, Lisa Cremaschi

Ctnosti svatého Makaria. Ctnosti svatého Makaria jsou sebrané výroky a podobenství, připisované zejména Makariovi Egyptskému, řečenému Veliký, jedné z nejznámějších postav egyptské pouště. Podle koptské tradice žil ve 4.... více


Božské ctnosti 60% Božské ctnosti 1997, Albert Josef Beneš

Druhý díl studijních textů uvádí do speciální morálky definováním základních pojmů - habitus a ctnost. Těžištěm knihy je pojednání o vlitých ctnostech, víře, naději a lásce. více


Hľadanie súvislostí - úvahy a myšlienky 0% Hľadanie súvislostí - úvahy a myšlienky 2009, Ladislav Hučko

Aktuální úvahy o aktuálních problémech člověka dnešní doby, který uprostřed mnoha technických vymožeností touží po autentické naději. Úvahy odhalují souvislosti mezi bezprostředním „nyní“ našeho každodenního života a kýž... více


Otázky o ctnostech I 0% Otázky o ctnostech I 2012, Tomáš Akvinský

O ctnostech obecně. / Jednou z nejpropracovanějších oblastí filosofie a teologie Tomáše Akvinského je bezpochyby etika. Po Aristotelově vzoru Tomáš rozvíjí „vědu o dobrém životě“ na základě ctností. Etika pro něj tedy... více


Malá rozprava o veľkých cnostiach 0% Malá rozprava o veľkých cnostiach 1999, André Comte-Sponville

O cnostiach sa už nehovorí. To však neznamená, že ich nepotrebujeme, alebo že máme právo sa ich vzdať. Podľa Spinozu je lepšie učiť sa cnostiam ako odsudzovať neresti; radosť je lepšia ako smútok, obdiv je lepší ako pohŕ... více


Otázky o cnostech II 0% Otázky o cnostech II 2014, Tomáš Akvinský

Láska a naděje. / Diskutované otázky o ctnostech jsou jedním ze dvou spisů, které si daly za úkol zabývat se trojicí teologických ctností, ale zůstaly pouze u dvou z nich. Zatímco Kompendium teologie se člení na víru (dl... více


Charakter Pánova pracovníka 0% Charakter Pánova pracovníka 2002, Watchman Nee

Jsme modelováni, abychom byli užiteční Pánu / Jsme formováni, abychom byli užiteční Pánu. Naše užitečnost pro Pána v jeho díle určuje uspořádání našeho charakteru. Za pomoci hojného slitování a milosti našeho Pána je tře... více


Otázky o ctnostech III 0% Otázky o ctnostech III 2014, Tomáš Akvinský

Kardinální ctnosti. / Třetí část Disputovaných otázek o ctnostech (QD De virtutibis, q. 5), tentokrát o ctnostech kardinálních. více


Novéna s prosbou o statečnost % Novéna s prosbou o statečnost 2020, kolektiv autorů

Devět dní se modlíme s prosbou o statečnost se svatými: biskupem Mikulášem, Leopoldem, dominikánským kazatelem Vincencem Ferrerským, jezuitským vrátným Alfonsem Rodríguezem, mučedníkem Teodorem Romžou a jinými. více