čeština

štítky

450 knih


Reklama v češtině, čeština v reklaměReklama v češtině, čeština v reklamě2000, Světla Čmejrková

Publikace analyzující reklamu z převážně lingvistického a stylistického hlediska. Autorka zkoumá jazykové prostředky reklamy jako svébytného útvaru na pomezí stylistiky a umění a na řadě četných příkladů z praxe ozřejmuj... více


Čeština, jak ji znáte i neznáteČeština, jak ji znáte i neznáte1996, Světla Čmejrková

Jaká dnešní čeština skutečně je? – Jak se mění a jak reaguje na okolní svět? – Jak se vyvíjí samo poznání jazyka? Autoři chtějí přesvědčit, že dobrá znalost jazyka nevyplývá jen ze školních pouček, ale že je výsledkem mn... více


Gramatika současné češtinyGramatika současné češtiny2012, kolektiv autorů

Nová autorská gramatika, která obsahuje všechny běžné gramatické jevy v přehledné grafické úpravě. Naleznete zde široce pojatý přehled české mluvnice, který není pouhým papouškováním padesát let uleželé Stručné mluvnice ... více
Přehled středoškolského učiva českého jazykaPřehled středoškolského učiva českého jazyka2015, kolektiv autorů

Čtvrté, přepracované vydání oblíbeného titulu z edice Odmaturuj! vychází pod názvem Přehled středoškolského učiva českého jazyka Celá publikace prošla rozsáhlou proměnou, byly opraveny nedostatky předchozího vydání aa... více


Německo-český a česko-německý slovník (část německo-česká)Německo-český a česko-německý slovník (část německo-česká)1991, František Widimský

6. vydání slovníku zachycuje v hojné míře slovní zásobu obou jazyků. ISBN 80-04-55053-3 (soubor). více


Cvičení z pravopisu pro malé školákyCvičení z pravopisu pro malé školáky2000, Vlastimil Styblík

Osvědčená příručka je určena žákům 2. - 5. ročníku ZŠ. Obsahuje stovky cvičení věnovaných všem částem učiva předepsaného učebními osnovami pro jednotlivé ročníky. V závěru je uveden klíč správných řešení cvičení.... více


Psaní velkých písmen v češtiněPsaní velkých písmen v češtině2016, Ivana Svobodová

Publikace je výsledkem grantového projektu Velká písmena v češtině, zpracovávaného v letech 2011–2013. Přináší zevrubný popis této problematické pravopisné oblasti. Co jsou vlastní jména? Jaké jsou obecné zásady pro psan... více


Česká synonyma z hlediska stylistiky a lexikologieČeská synonyma z hlediska stylistiky a lexikologie1961, Josef Filipec

Příspěvek k poznání systému v slovní zásobě. První souborná monografie v české lingvistické literatuře propracovává teorii synonym v novém pojetí, které umožňuje jejich všestranné poznání, a zaměřuje se i na náplň a meto... více


Česká lexikologieČeská lexikologie1985, František Čermák

Publikace se zabývá vlastní lexikologií, druhý oddíl je prvním vědeckým zpracováním naší frazeologie a idiomatiky. více


Ostravsko-český slovníkOstravsko-český slovník2005, Pavel Janeček

Mimořádný svazek edice Ostravica. Slovník, zejména pro Čech obyvatele, nejvíce pak pro města hlavního obyvatele, ku pochopení lepšímu dělného lidu prostého. více


Historická mluvnice česká I - HláskoslovíHistorická mluvnice česká I - Hláskosloví1962, Miroslav Komárek

Zabývá se hláskoslovným vývojem češtiny do konce 13. stol., hláskoslovím češtiny 14. stol. a jeho vývojem od konce 14. stol. Pro druhé vydání přepracoval autor kapitoly o vývoji prozodických prostředků, vzniku a vývoji p... více


Pravidla českého pravopisuPravidla českého pravopisu2004, kolektiv autorů

Obsahuje pravopisná pravidla, pravopisný slovník a Dodatek k pravidlům českého pravopisu zpracovaný Ústavem pro jazyk český AV ČR. Nové vydání ve dvoubarevné úpravě pravopisné části umožňuje uživateli snazší a především ... více


Vyjmenovaná slova hravě - pracovní sešit pro 3. ročníkVyjmenovaná slova hravě - pracovní sešit pro 3. ročník1997, Hana Mühlhauserová

Učebnice pro základní školy jako součást ucelené řady učebnic pro vyučovací předmět český jazyk. Doplňuje učebnici Česká řeč a pravopis. více


Nový encyklopedický slovník češtiny- kompletNový encyklopedický slovník češtiny- komplet2017, Marek Nekula

Publikace navazuje na Encyklopedický slovník češtiny (NLN, 2002) a cíle, které si kladl. Rozsahem, obsahem a formou jednotlivých hesel i slovníku jako celku jej však výrazně přesahuje. Oběma slovníkům je nepochybně spole... více


Typ češtinyTyp češtiny1951, Vladimír Skalička

Skalička označuje typologii za (jiný) systém gramatiky „Typologie je nauka o podobnostech a rozdílech mluvnic […]. Tyto podobnosti a rozdíly dané tisíciletým vývojem nejsou náhodné, mezi jednotlivými rysy mluvnic existu... více


8 ...